Condicions de contractació del servei de disseny web d'"El teu web gratuït.cat"

Aquestes Condicions de contractació del Servei (CCS) formen part integrant i substancial de les Condicions Generals de Servei (CGS), que es poden consultar a la pàgina següent:

https://www.nominalia.com/quienes-somos/condiciones-legales/ccs-condiciones-generales-nominalia/?lang=ca


Les condicions de prestació del Servei per part de NOMINALIA envers el Client (en endavant, el Servei) s'estableixen en les CGS i en aquestes Condicions.


Els termes transcrits i amb majúscula inicial que es fan servir en aquest document contractual tenen el mateix significat que se'ls atribueix en les CGS. L'oferta comercial publicada en el lloc Web de NOMINALIA (www.NOMINALIA.com) forma part integrant d'aquestes condicions. La contractació del Servei en qualssevol de les seves variants, en cas d'haver-n'hi, suposa la prèvia i plena acceptació voluntària i conscient d'aquestes clàusules.


1 – DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

1.1.- El Servei que s'ofereix d'acord amb aquest document contractual comprèn els elements següents:

  • Pack Domini .cat (0,00€ el primer any), més

  • Disseny One Page (0,00€).


El Servei (format alhora pels dos serveis descrits en el punt anterior, és a dir, que els elements no es poden dissociar: la contractació del Pack Domini INCLOU necessàriament el Disseny d'un Web) s'integra en el Producte anomenat Pack Domini de NOMINALIA. El Servei complet Pack Domini (les Condicions del qual poden consultar-se a la pàgina https://www.nominalia.com/dominios/pack-dominio.html?lang=ca) inclou, entre altres serveis, un Nom de Domini, allotjament Web i un màxim de TRES comptes de correu electrònic, així com la versió gratuïta i reduïda de l'eina Simply Site, que permet crear un lloc Web.

Aquest Servei ofereix al Client la possibilitat de contractar la creació, a mans de NOMINALIA, del lloc Web d'«El teu web gratuït .cat» inclòs en el Pack Domini.

Aquest Servei és una PROMOCIÓ subvencionada per la Cambra de Barcelona i limitada a les primeres cinc-centes (500) sol·licituds vàlides. El Servei es prestarà per ordre rigorós de sol·licitud. NOMINALIA es reserva el dret de rebutjar les sol·licituds posteriors a la número 500 o que no compleixin els requisits de les Condicions de Contractació del Servei (CCS) o els establerts en les regles de la Cambra de Barcelona.


Per accedir al Servei i contractar-lo, el Client haurà de posar-se en contacte amb el departament d'Atenció al Client, sia trucant al telèfon habilitat per NOMINALIA a aquest efecte (93 288 40 62), sia escrivint al Servei de Suport mitjançant el Xat disponible al Web de NOMINALIA (www.nominalia.com) o a la pàgina de la campanya elteuwebgratuït.cat , o bé demanant assistència des de la Zona Client de Nominalia. Com a prova i garantia de tot el procés de contractació, i amb subjecció als requisits i als terminis legals d'aplicació, NOMINALIA conservarà registres de les converses telefòniques o per xat, així com de les passes fetes al Zona Client o per correu electrònic.

Per a més claredat: en aquesta Promoció, el domini .cat gratuït sempre du associat un disseny Web one-page de com a màxim 4 apartats, amb el logotip al peu de pàgina de les Empreses que subvencionen aquesta campanya a través de la Cambra. El disseny del Web el farà NOMINALIA d'acord amb les dades que aporti el Client o bé, en cas que el Client no enviï cap material de referència, preparant una pàgina provisional que NOMINALIA crearà i publicarà 5 dies després del registre del domini .cat corresponent, sens perjudici que el Client tindrà 1 any de termini per fer arribar el contingut desitjat per al disseny del seu Web.

En cas que el Client no vulgui dissenyar cap Web, no se li aplicaran les condicions d'aquesta Promoció i se li cobrarà l'import corresponent al registre del domini.
En tots els casos, a partir del segon any, el Client haurà de pagar la renovació anual del domini .cat (vegeu el punt 4).

1.2. El Servei únicament fa referència al disseny i a la posada en marxa del lloc Web segons els termes i les condicions establerts en aquest document. Tal com s'indica, el Servei forma part del contingut del Pack Domini comercialitzat per NOMINALIA, de manera que, per accedir-hi, cal haver contractat el dit Pack Domini, tenir-lo vigent i activar el producte Micro Site. Donar-se de baixa del Servei Pack Domini pel motiu que sigui o substituir-lo per un altre comportarà la cancel·lació simultània del Servei de Lloc Web d'«El teu web gratuït .cat».


1.3. Aquest Servei està dirigit exclusivament a professionals i empreses amb activitat i domicili físic a la província de Barcelona, llevat del Vallès Occidental. En tractar-se d'un Servei de disseny i posada en marxa d'un lloc Web bàsic, però amb un objectiu o una finalitat comercials, la contractació es fa entre empresaris o entre NOMINALIA i professionals; per tant, s'exclou l'aplicació de la normativa en matèria de defensa de consumidors i usuaris, atesos els mateixos termes d'aquesta normativa.


1.4. El contingut del Servei d'«El teu web gratuït .cat» consisteix en el registre d'un domini .cat, a més de la creació d'un lloc web en català d'una sola pàgina amb navegació vertical, que tindrà un màxim de quatre seccions: Nosaltres, Serveis o Productes generals, On som i Contacte. També tindrà un formulari per rebre comandes en línia (a més de per telèfon o Whatsapp). Estarà connectat a les xarxes socials del titular (Facebook, Instagram, Twitter i WhatsApp). A més, el lloc web complirà la normativa de protecció de dades i tindrà les característiques obligatòries conforme a la llei vigent a l'Estat espanyol en matèria de protecció de dades (Reglament General de Protecció de Dades o GDPR): política de privacitat i avís de galetes.

El contingut del Web, que es detalla a continuació, no es pot alterar i el Client no pot demanar cap variació:

1. Disseny estàndard de les seccions:

a) Nosaltres: espai reservat a la descripció del negoci.
b) Serveis i catàleg de productes en fitxer de format .PDF per descarregar.
c) On som.
d) Contacte: formulari de contacte i informació de l'empresa.

2. Inserció del logotip, que el Client ha de facilitar.

3. Imatges: el Client pot proporcionar 1 imatge.

4. Formulari dins de l'apartat Contacte amb els camps següents: nom, adreça electrònica, telèfon i comentaris.

5. Mapbox integrat a la pàgina principal (a l'apartat Contacte).

6. Activació de la política de galetes (sense personalitzar-la).

7. Política de privacitat i avís legal (sense personalitzar-los).

8. Botons per compartir el contingut a les xarxes socials.

El lloc Web es crearà activant un Pack Domini amb el nom de domini que el Client triï, però limitat a l'extensió .cat. El Client gaudirà del Pack Domini i de tots els serveis que inclou, com ara l'editor web, 3 comptes de correu electrònic i espai web il·limitat. Les característiques generals del Pack Domini s'especifiquen a la pàgina següent:

https://www.nominalia.com/dominios/pack-dominio.html/?lang=ca


1.5. En tots els casos, i sens perjudici de la col·laboració o subvenció de la Cambra de Barcelona, la contractació quedarà subjecte a (1) les CGS i a (2) aquestes Condicions de Servei, a més de (3) l'Oferta Comercial que es pugui emetre en cada cas concret i que el Client accepti.


1.6. NOMINALIA es reserva el dret de formular, fins i tot durant el període de vigència del contracte, ofertes promocionals que podrà enviar i publicar mitjançant el seu lloc Web; aquests casos s'atendran als termes i a les condicions que s'especifiquin i s'observin en les ofertes. Per obtenir més informació sobre altres ofertes i promocions, consulteu: https://www.nominalia.com/quienes-somos/condiciones-legales/ofertas/?lang=ca.2 - CONDICIONS I PRESTACIÓ DEL SERVEI

2.1. Es fa referència expressa als enllaços següents, corresponents a les condicions concretes del servei Simply Site:

https://www.nominalia.com/quienes-somos/condiciones-legales/ccs-simply-site/?lang=ca

https://www.nominalia.com/crear-web/crear-pagina/comparativa/?lang=ca

https://www.nominalia.com/crear-web/crear-pagina/simply-site/?lang=ca


2.2. Per tal de crear el lloc Web segons els paràmetres definits pel Client («El teu web gratuït .cat»):

a) El Client ha d'aportar el/s seu/s logotip/s, imatges o textos conforme al contingut detallat en el punt 1.4.

Això és indispensable perquè l'equip de disseny de NOMINALIA pugui començar la feina. Mentre el Client no enviï el contingut i les imatges necessaris, NOMINALIA no podrà posar-se a treballar. En conseqüència, no pot ni podrà garantir l'execució en els terminis previstos, els quals, per regla general i tret d'imponderables, s'estimen en un màxim de set dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la contractació. Tanmateix, NOMINALIA es reserva el dret de trigar alguns dies més en l'entrega del Web al Client en cas que hi hagi una demanda extraordinària de projectes de disseny.

b) Si passats 5 dies des de la contractació del Servei d'«El teu web gratuït .cat» el client no ha enviat el contingut i les imatges necessaris, NOMINALIA procedirà a crear i publicar una pàgina web provisional, amb contingut i fotografies segons el seu parer.

c) A fi de complir els requeriments de la subvenció de la Cambra de Comerç de Barcelona, a peu de pàgina del lloc Web s'inclourà el logotip de les entitats adscrites a la Cambra que subvencionen el Servei.

d) El domini Web del Client al qual es refereixen aquestes Condicions només pot estar a NOMINALIA.


3 – DISPOSITIUS

NOMINALIA no proveirà el Client en cap cas de cap mena de dispositiu.

4 - TARIFES I FORMES DE PAGAMENT

El Servei és gratuït per al Client —està subvencionat per la Cambra de Comerç de Barcelona—, però està vinculat al Pack Domini, producte que caldrà renovar passat un any per mantenir actiu el Web creat amb el Servei gratuït. El preu d'aquest Servei (més els impostos que corresponguin en cada cas) s'abonarà en el moment de renovar, mitjançant targeta de crèdit, PayPal o transferència bancària. La factura s'emetrà i es lliurarà al Client per correu electrònic, per a la qual cosa el Client haurà de facilitar una adreça electrònica. Els reemborsaments, si escauen, es faran amb el mitjà de pagament que hagi fet servir el Client; per exemple, només a la targeta amb què s'hagi pagat, sempre que aquest hagi estat el mitjà de pagament.

5 - PROCÉS DE CREACIÓ WEB: TERMES ESPECÍFICS

5.1. NOMINALIA està legitimada per rebutjar, anul·lar o esborrar els continguts facilitats pel Client sobre els quals tingui dubtes raonables pel que fa a la seva legalitat (per exemple, material constituïu de pornografia o amenaces envers els infants o el jovent, enaltiment de la violència i altres, així com enllaços a pàgines de contingut igual o similar; en contractar el Servei, el Client es responsabilitza que al seu Web no hi hagi aquesta mena de continguts).


5.2. En tractar-se d'un Servei de creació Web gratuït subvencionat per la Cambra de Comerç de Barcelona, NOMINALIA es limitarà a la prestació en les condicions i amb el contingut referits en aquest document.


5.3. El Servei només fa servir les funcionalitats de l'editor Simply Site en la versió reduïda Micro Site, inclosa gratuïtament en el producte Pack Domini de NOMINALIA.


5.4. La prestació del Servei es limita a un lloc Web per client, l'establiment del qual ha d'estar ubicat físicament a la província de Barcelona, llevat del Vallès Occidental.


5.5. El Servei tampoc no inclou el retoc d'imatges, la traducció de textos ni el disseny gràfic, sinó únicament i com a màxim l'adaptació de la imatge facilitada pel Client per adequar-la al lloc Web que s'està creant.


5.6. El lloc Web només es generarà en català. NOMINALIA no es compromet a fer cap revisió ortogràfica ni gramatical del text que proporcioni el Client.


5.7. Si NOMINALIA considera que la imatge o les imatges aportades pel Client no són aptes per al Web (per exemple, perquè són de baixa qualitat), pot demanar-ne altres al Client, i deixar en suspensió el termini de lliurament del Web, o bé —sense necessitat de consulta prèvia amb el Client— pot substituir-la per una altra d'alta qualitat d'un banc d'imatges gratuïtes o de la galeria de fotos de la mateixa eina Simply Site.


6. Les imatges aportades pel Client seran de la seva propietat o, en cas contrari, el Client manifesta expressament tenir autorització per fer-les servir. NOMINALIA no es fa responsable de l'autoria de les imatges que aporti el Client, que és l'únic responsable de les imatges del lloc Web. En general, a més de les coses relatives a les imatges, el Client es responsabilitza de tenir tots els drets sobre les dades que remeti. El Client assumeix en exclusiva tota la responsabilitat pel que fa a la integritat i la correcció dels textos cridats a tenir efectes legals que subministri a NOMINALIA.


7. El Client s'obliga a respectar la legalitat establerta a Espanya.


8. El Client està obligat a incloure en el seu lloc Web la informació que l'identifiqui a efectes legals. El Client és l'únic responsable dels continguts del seu Web. Igualment, el Client es responsabilitza que els continguts que faciliti per confeccionar el seu lloc Web, els que hi constin o als quals s'accedeixi des del Web no malmetin drets d'altri. El Client també es responsabilitza, en exclusiva i en el sentit més ampli possible, que aquests continguts s'adeqüin al dret de la competència, la publicitat, els consumidors i usuaris, la propietat intel·lectual, etc.


9. El Client no podrà fer canvis mentre s'estigui elaborant el Web ni podrà demanar canvis un cop se li lliuri. Tanmateix, sí que podrà aplicar per compte propi els canvis que vulgui accedint a l'eina Simply Site Micro (editor amb el qual es confeccionarà el lloc web i al qual tindrà accés gratuït i il·limitat sempre que continuï renovant el domini) des de la Zona Clients de NOMINALIA.


10. Aquest Servei està destinat a Clients que no tenen cap altre lloc Web allotjat en el seu domini. Si en tenen algun, no es podrà prestar aquest Servei. És a dir, el Servei només és disponible per a dominis de nova creació.


11. Optimització SEO: el Servei no inclou servei d'optimització per als cercadors.


12. El Servei no inclou ni la creació de botigues online ni el manteniment web.