CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI

Les presents Condicions Generals (el Contracte) contenen l'expressió completa dels acords vigents entre Nominalia i el Client i substitueix i anul·la qualsevol altre contracte o acord previ entre ells en relació a l'objecte d'aquest.

 1. GENERALS
 1. SERVEIS I ESTABLIMENT DE CONTRACTE:


Les presents Condicions Generals de servei ("CGS"), conjuntament amb els termes i condicions addicionals inclosos en les diferents Ordres de Servei ("OS"), regulen el subministrament o la prestació als clients (en endavant el /s "Client /s" ) dels serveis oferts per Nominalia Internet, SL (En endavant "Nominalia"), amb domicili social a Barcelona, Josep Pla, 2, Torres Diagonal Litoral, Edifici B3, Planta 3D, 08019 (Espanya). Els acords entre Nominalia i el Client en relació als diferents Serveis es consideraran establerts quan Nominalia percebi el pagament de les tarifes pels mateixos.

 

 1. IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS.

 Aquestes Condicions s'apliquen a tots els serveis prestats per NOMINALIA al seu web www.nominalia.com: Registre de dominis, email, hosting, servidors, eines per a la creació de botiga online, creació de lloc web, eines de seguretat, servidors dedicats i virtuals. La descripció en detall dels servei, els seus continguts i el seu funcionament es troben al Web indicat. La durada dels contractes de serveis és anual renovable, sempre que no s'indiqui una altra cosa a les Condicions específiques del servei o es pacti expressament una altra cosa amb el Client.

 

 1. PROCÉS DE REGISTRE - IDENTIFICACIÓ D'USUARI I CONTRASENYA:

L'acceptació d'aquestes condicions implica l'acceptació dels Termes i Condicions establerts per les organitzacions reguladores de noms de domini d'Internet (https://www.icann.org/es)

En completar el procés de registre del Servei, el Client es compromet a proporcionar les seves dades personals de forma exacta i veraç. El Client es compromet a comprovar aquestes dades abans de confirmar el registre. La confirmació, si s'escau, s'ha de comunicar a Nominalia en un termini de 10 dies naturals a comptar des del dia en què es va produir el registre. En cas que no s'hagi comunicat la confirmació dins el termini indicat, Nominalia no podrà ser considerada responsable per la inexactitud de les dades davant del Client. La confirmació eximirà Nominalia de tota responsabilitat relativa a les dades proporcionades pel client, la falta de confirmació s'entendrà en el sentit que les dades facilitades pel client en el procés de registre són exactes, completes i veraces, amb independència de tot això, el Client es compromet a informar immediatament a Nominalia de qualsevol canvi en les dades personals sempre que es produeixi. Si el Client comunica dades inexactes o incompletes, Nominalia es reserva el dret, un cop constatat aquest extrem, de no activar i/o suspendre el servei fins que el Client rectifiqui aquests errors. Nominalia es reserva aquest dret també en cas que les entitats competents (per exemple, Bancs o titulars de targetes de crèdit) rebutgin els pagaments efectuats pel Client. Després de la primera sol·licitud d'activació d'un Servei per part del Client, Nominalia li assignarà una Identificació d'usuari i contrasenya, com a únic sistema de validació de l'accés del Client als Serveis. Les parts reconeixen i acorden que aquestes Identificacions d'usuari i Contrasenyes constitueixen l'únic mitjà adequat per identificar el client en el seu accés als Serveis. Per tant, el Client accepta que tots els actes realitzats mitjançant l'ús de la Identificació d'usuari i la contrasenya esmentats se li s'atribuiran i seran vinculants. El Client reconeix que té responsabilitat exclusiva dels actes realitzats mitjançant l'ús de la seva identificació d'usuari i contrasenya i assumeix l'obligació de mantenir un i altra en secret, salvaguardar-los amb la cura i la diligència degudes i no comunicar-los a tercers, ni tan sols de forma temporal. En qualsevol cas, el Client accepta que el sistema d'informació i/o els registres del sistema en línia recopilats per Nominalia i/o els seus proveïdors poden presentar-se i emprar-se, als efectes de tota investigació o davant de qualsevol Autoritat competent i d'acord amb aquestes CGS. Igualment i amb aquesta base, les parts podran establir les corresponents proves pel que fa a l'existència de relacions i/o actes que puguin veure's qüestionats. També és d'aplicació en el que calgui la Llei 25/2007 i les obligacions en ella contingudes.

L'Empresa es reserva el dret d'emprendre les degudes accions contra els Usuaris que no actuïn de total conformitat amb el que estableixen les presents Condicions. 

L'Empresa col·laborarà amb les Autoritats públiques en tots els casos en què se li sol·liciti l'aportació d'informació i/o dades necessàries per perseguir autors, còmplices, encobridors, etc. d'actes il·lícits. 

Llevat del que disposa la normativa aplicable, en la prestació de serveis Nominalia no té obligació general de controlar la informació que transmet o emmagatzema, ni té una obligació general de cercar de manera activa fets o circumstàncies que revelin la presència d'activitats il·lícites. En tot cas, Nominalia complirà les seves obligacions legals sobre la matèria i en aquest sentit es reserva (a títol d'exemple) el dret a informar sense demora l'autoritat judicial o administrativa que realitzi funcions de control, en cas que sigui coneixedora de presumptes activitats o informacions il·lícites; a subministrar sense demora, a petició de l'autoritat competent, la informació de què disposi i que permeti la identificació del destinatari dels seus Serveis, per tal d'identificar i prevenir activitats il·lícites; a actuar amb promptitud en cas que, a petició de l'autoritat judicial o administrativa competent, hagi d'impedir l'accés als Serveis, i/o informar promptament les autoritats competents en cas que tingui coneixement del caràcter il·lícit o perjudicial per a un tercer de l'ús donat als Serveis per algun Client. 

Nominalia no actuarà en qualitat d'àrbitre en la resolució de disputes entre el sol·licitant i tercers pel que fa a l'ús del nom de domini. 

En cas de conflicte relatiu a l'atribució d'un nom de domini, el sol·licitant es compromet a seguir les normes sobre la resolució de conflictes establertes per la ICANN i/o els Registres responsables de l'administració dels diferents noms de domini, segons correspongui.


 1. NATURALESA DELS SERVEIS - TARIFES I PAGAMENTS:

 Els preus dels Serveis són els vigents en cada moment segons el que s'anuncia al Web de Nominalia.

Nominalia no realitzarà cap operació en relació amb una comanda fins que no s'hagi rebut el pagament d'acord amb les condicions i dins del termini. Nominalia considerarà el pagament efectuat una vegada que l'entitat bancària o pagadora el faci efectiu. Això vol dir que en cas que dos ordres tinguin el mateix nom de domini, el primer que s'aboni serà el primer a ser processat, independentment de la data de l'ordre (Primer en pagar, primer en ser atès). El pagament de l'ordre es realitzarà conforme a les condicions generals de pagament de Nominalia. 

Un cop iniciat el processament de qualsevol ordre, Nominalia es reserva el ple dret d'aplicar una penalització per cancel·lació. Les modificacions sobre la mateixa seran acceptades, el que implicarà la necessitat de fer una ordre addicional de modificació. Nominalia cancel·larà automàticament les comandes que no s'abonin en un termini de 30 dies. 

El sol·licitant - Client eximeix Nominalia de tota responsabilitat davant de tercers ocasionada per l'incompliment de les obligacions del Client derivades de qualsevol de les condicions.

Nominalia ha adoptat i manté les mesures tècniques i organitzatives, així com el nivell de seguretat requerit per la llei conforme al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), així com les normes que la desenvolupen (fonamentalment, Reial Decret 1720/2007).

El sol·licitant certifica que la informació facilitada i relacionada amb el registrant, així com la informació personal dels contactes del nom de domini, és veraç i completa. De la mateixa manera, el sol·licitant accepta que és l'únic responsable de mantenir actualitzada la informació. 

Les notificacions s'han de fer d'acord amb les dades que faciliti el sol·licitant per correu electrònic. Nominalia no serà responsable per la no recepció d'aquestes notificacions. El sol·licitant és responsable d'informar Nominalia de tota modificació en les dades, especialment els canvis en les adreces de correu electrònic i altres dades de contacte. 

La durada dels serveis és anual renovable, tret indicació o pacte exprés en un altre sentit.

Nominalia comunicarà la renovació dels serveis a per correu electrònic seguint el procés següent: la primera notificació s'enviarà aproximadament amb 1 mes d'antelació a la data de venciment, s'enviarà una segona notificació de renovació uns 15 dies abans de la data de venciment i s'enviarà un missatge definitiu de cancel·lació en la data de venciment si el pagament corresponent a la renovació no s'ha efectuat abans d'aquesta data. L'adreça de correu electrònic on es remetran les notificacions serà l'adreça de contacte corresponent al servei en qüestió. És responsabilitat del client mantenir actualitzada aquesta informació i realitzar la renovació. Nominalia no es farà responsable dels problemes derivats d'incorreccions en les dades de contacte ni de no poder efectuar la renovació. 

Quan un domini venç entra en el període de gràcia de recuperació (Redemption Grace Period o RGP). Els registres internacionals han introduït aquest període per tal de donar-li a l'antic propietari d'un domini la possibilitat de recuperar-lo. Durant aquest període ningú podrà registrar aquest domini. Només el propietari pot recuperar el nom de domini a través del registrador que gestionava el domini abans del RGP. 

Transcorreguts els 30 dies de RGP, el domini passarà a l'estatus de PENDENT D'ELIMINACIÓ durant 5 dies, període en el qual no serà possible recuperar el domini. A continuació, s'eliminarà el domini de la base de dades i podrà tornar a ser registrat per qualsevol. 

Si, per qualsevol motiu, el pagament corresponent a la renovació no s'efectua durant el període estipulat per a cada servei, el servei serà automàticament cancel·lat per Nominalia i passarà a estar disponible per al seu registre per part de tercers. En el cas d'un domini en període de recuperació, després que s'hagi abonat l'import del rescat, Nominalia tractarà de recuperar el domini al Registre. No obstant això, cal tenir present que aquest procés de recuperació no garanteix la seva efectivitat en tots els casos. En virtut d'això, Nominalia no assumirà cap responsabilitat quan no s'hagi recuperat amb èxit un nom de domini, en aquest cas l'Empresa retornarà al Client l'import pagat. 

La renovació al seu venciment pot ser automàtica o manual.

La renovació per venciment podrà ser automàtica o manual. Per defecte, s'estableix la renovació automàtica a l'hora de contractar un producte o servei, si bé el Client pot, en qualsevol moment al llarg de la vida del contracte i fins i tot després de contractar el producte o servei, canviar la modalitat de renovació a renovació manual seguint les instruccions que se li enviaran al correu electrònic de confirmació de compra. El Client pot canviar de renovació automàtica a manual i a l'inrevés tantes vegades com vulgui al llarg de la vigència del contracte, sempre que aquests canvis es facin com a màxim abans dels 20 dies previs a la data d'expiració del contracte o servei. Si no es fa així, la renovació es realitzarà de conformitat amb el procediment que estigui vigent o actiu en el dia 20 anterior a la data esmentada.

Venciment amb renovació automàtica:

En cas de venciment amb renovació automàtica i pagament amb targeta de crèdit o Paypal, les tarifes establertes en l'apartat "Tarifes i Pagaments", és cobraran en els terminis previstos i les condicions vigents en el moment de la renovació, com s'indica en el Tauler de control, directament per Nominalia amb la mediació d'una empresa de gestió de cobraments que compleixi els requisits PCI-DDS - expressament autoritzada pel Client per a aquest fi - utilitzant el mateix mitjà de pagament triat pel Client en la seva primera adquisició i prèvia notificació per correu electrònic, tret que el Client hagi notificat una sol·licitud de canvi de mitja de pagament des del Tauler de Control. En cas de venciment amb renovació automàtica i pagament amb PayPal, les tarifes establertes en l'apartat "Tarifes i Pagaments", és cobraran en els terminis previstos i les condicions vigents en el moment de la renovació, com s'indica en el Tauler de control, directament per Nominalia a la targeta de crèdit del Client, prèvia notificació per correu electrònic.

El client autoritza Nominalia a procedir amb els tràmits de pagament descrits als dos paràgrafs anteriors.


Quan no sigui possible per Nominalia efectuar aquest càrrec, el contracte no es renovarà automàticament i s'haurà de considerar com a vençut i no renovat segons els terminis previstos. En aquesta situació, el Client podrà renovar el Servei seguint els procediments de renovació manual.

Amb caràcter general, en cas de serveis amb renovació automàtica, el client autoritza NOMINALIA a facturar i carregar els serveis regularment a través de l'empresa de gestió de cobraments.

En cas de venciment amb renovació automàtica i pagament mitjançant un sistema diferent o igual a la targeta de crèdit o PayPal, 20 dies abans de la data de venciment Nominalia procedirà a executar la renovació i a cobrar l'import de la renovació del servei. La factura s'envia al Client per email i també serà accessible a través del Tauler de Control. En cas que el Client no procedeixi el pagament en els terminis previstos, Nominalia pot rescindir en qualsevol moment el Servei, llevat del que disposa l'article. 6 de les CGS. En aquest cas, totes les dades presents a l'espai posat a disposició pel Servei seran cancel·lades sense cap responsabilitat per part de Nominalia per el no manteniment i / o no emmagatzematge de les mateixes.

Els preus s'indiquen al web de manera que el client sàpiga en tot moment el cost total i final del servei contractat.

Per cancel·lar l'acord de facturació, el client pot entrar al perfil del seu compte Paypal i cancel·lar-la des d'allà.

Venciment amb renovació manual:

En el cas de venciment amb renovació automàtica i pagament amb targeta de crèdit, l'import a què es refereix el paràgraf "Tarifes i pagaments" serà carregat 20 dies abans de la data d'expiració, segons els termes previstos publicats al Panell de Control del Client i amb base en les condicions existents al moment de la renovació, directament per Nominalia sobre la targeta de crèdit del Client, prèvia comunicació per correu electrònic al respecte.

En el cas de venciment amb renovació automàtica i pagament amb Paypal, l'import a què es refereix el paràgraf "Tarifes i pagaments" serà carregat 20 dies abans de la data d'expiració, segons els termes previstos publicats al Panell de Control del Client i amb base en les condicions existents al moment de la renovació, directament per Nominalia sobre el compte de PayPal del Client, prèvia comunicació per correu electrònic al respecte.


El Client autoritza a Nominalia a efectuar els tràmits de pagament descrits en els dos apartats precedents.

En cas que no sigui possible per Nominalia procedir a tal càrrec, el contracte no podrà renovar automàticament i el mateix s'ha de considerar com a vençut i no renovat segons els termes previstos. En aquesta situació, el Client podrà renovar el servei seguint el procediment de renovació manual.

Els preus s'indiquen a la web de manera que el client sàpiga en tot moment el cost total i final del servei contractat.

Per cancel·lar l'acord de facturació, el client pot entrar en el seu perfil del seu compte Paypal i cancel·lar des d'allà.


PRESTACIÓ DE SERVEIS "DE PROVA":

NOMINALIA pot oferir al Client serveis "a prova" durant el temps i segons la forma indicada en cada cas al lloc web de NOMINALIA o al Tauler de Control del Client. Segons els serveis i a discreció de NOMINALIA, al moment de l'adquisició dels serveis, NOMINALIA podrà o no demanar les dades de la targeta de crèdit del Client com a mitjà de pagament un cop finalitzat el període de prova. Per tal de gestionar posteriors pagaments, les dades de la targeta de crèdit es desaran mitjançant una empresa de gestió de cobraments que compleixi els requisits PCI-DDS i que actuarà en nom de NOMINALIA. PER TANT, UN COP FINALITZAT EL PERÍODE DE PROVA, S'ENTENDRÀ QUE EL CLIENT ADQUIREIX EL SERVEI PER UN ANY O PEL PERÍODE DE TEMPS ESTABLERT A L'ORDRE DE SERVEI CORRESPONENT, EN ELS CASOS EN QUÈ EL CLIENT, A PETICIÓ DE NOMINALIA, hagi facilitat les dades de la seva targeta de crédit al moment d'adquirir el servei "a prova", manifestant el seu interés per adquirir el servei i no havent comunicat a NOMINALIA el seu canvi de criteri abans de la data d'expiració del període de prova. En aquest cas, arribada la data de venciment del període de prova NOMINALIA carregarà a la targeta de crèdit del client i amb la intervenció de l'empresa de gestió de cobraments l'import corresponent a la compra del servei per part del Client.

 

 1. FORMES DE PAGAMENT:

En compliment de les obligacions d'informació previstes a la normativa vigent de protecció dels consumidors i els usuaris en general, es fa constar que les característiques principals dels Serveis són les que apareixen descrites per cadascun d'ells al lloc Web de Nominalia, actualitzat permanentment; els preus són també els que apareixen al Web, estan actualitzats de forma permanent i, tret que s'indiqui una altra cosa, inclouen els impostos i taxes (i, quan siguin d'aplicació, totes els despeses addicionals de transport, lliurament, postals, de devolució o qualsevol altra); la durada mínima del contracte és d'un any, tret que s'acordi o s'indiqui de forma expressa una altra cosa, i les obligacions del consumidor derivades del contracte són, a més de les legals, les descrites en aquestes condicions generals, de manera directa o per referència.

La informació anterior es facilita abans de realitzar el pagament dels Serveis, de manera que per poder contractar-los és imprescindible haver llegir i acceptat aquesta informació i aquestes Condicions. En fer clic a la casella corresponent a l'ordre de compra, el Client accepta l'Orde de Servei, les Condicions Generals i les Condicions particulars del Servei de què es tracti i assumeix l'obligació de pagar el Servei (comanda amb obligació de pagament).

 

 1.  Les formes de pagament acceptades per Nominalia:
 • Targeta de crèdit
 • Transferència bancària
 • PayPal

Per efectuar els pagaments amb targeta de crèdit, el Client haurà de facilitar la informació de la targeta de crèdit, targeta de dèbit o compte bancari. Nominalia garanteix que totes les dades bancàries i la targeta de crèdit recollits a la base de dades es protegiran i es faran servir de la manera i d'acord amb les limitacions i drets que atorga la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). El tractament i la gestió d'aquesta informació s'ajusta al que estipula el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre on s'estableixen els reglaments de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal. 

Els pagaments s'han de fer un cop l'any.

Si no s'especifica el número d'ordre en qualsevol mitjà de pagament en què sigui necessària aquesta dada, Nominalia no serà responsable de cap efecte indesitjat que això pugui tenir. 

El pagament s'haurà de realitzar en el termini i conforme a les condicions triades pel Client, i s'efectuarà en euros. 

Nominalia es reserva el dret de cancel·lar un registre si el pagament s'efectua amb mitjans fraudulents o bé no es fa. 

Nominalia cancel·larà automàticament i sense notificació prèvia les comandes que no s'abonin en un termini de 30 dies. 

La cancel·lació d'una comanda completada implica la no devolució del pagament. 

Si fas una transferència cap a un altre registrador en un termini de dos mesos després de la data de venciment i el domini es va renovar per darrera vegada en el termini de 20 dies després de la data de venciment, Nominalia es reserva el dret de retornar la quantitat que hagis abonat en concepte de renovació de domini.

Durant els períodes de llançament (Sunrise periods), en cas que el Registre denegui el nom de domini, Nominalia retornarà el 75% del pagament realitzat. El 25% restant, es carregarà com a despesa de gestió i transacció del nom de domini. 

En cas que el Registre denegui els noms de domini amb un procés de validació abans de la seva concessió, Nominalia reemborsarà el 75% de la facturació i percebrà el 25% del càrrec en concepte de despeses de transacció i gestió.

Quan sigui d'aplicació, Nominalia efectuarà devolució dels pagaments mitjançant transferència bancària al número de compte indicat o a la targeta de crèdit, segons la modalitat de pagament emprada.

 

ALTRES CLÀUSULES RELATIVES AL SERVEI


II.- PROTECCIÓ DE DADES

Nominalia ha adoptat i manté les mesures tècniques i organitzatives, així com el nivell de seguretat requerit per la llei conforme a l'establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), així com les normes que la desenvolupen (fonamentalment, Reial Decret 1720/2007).

 1. Les dades personals recopilades durant els processos de registre i pagament dels serveis de Nominalia (una Empresa del Grup DADA - http://www.dada.eu -) s'emmagatzemen en bases de dades electròniques de la seva propietat, situades a Firenze (Register.it SpA, http://we.register.it/, una Empresa del Grup DADA, Piazza Annigoni 9/B, 50122 Firenze Via della Braida 5, 20122 Milán, Itàlia), de conformitat amb la normativa vigent; NOMINALIA INTERNET SL, amb domicili social a Barcelona, Josep Pla 2, Torres Diagonal Litoral, Edifici B3, Pis 3D, 08019 (Espanya), és la responsable d'aquestes bases de dades i l'encarregada de controlar-les i processar-les. El Client autoritza a Nominalia -i fins on sigui legalment aplicable, al subcontractista de Nominalia, per virtut de la subcontractació; es fa referència al punt 5 d'aquest apartat de les Condicions Generals- a utilitzar i processar informàticament les dades facilitades, la recopilació de les quals és necessària per a l'establiment, la prestació i la facturació del servei.

Aquestes bases de dades estan registrades en el registre general de Protecció de Dades de l'Agencia Española de Protección de Datos.

Manteniment de les dades i mesures de seguretat:

Les dades es mantindran per espais de temps definits per les lleis i regulacions en vigor i emmagatzemades al centre de servidors BT Italia S.p.A, a Itàlia, Settimo Milanese (MI), via Darwin 17, designat amb aquest objecte com a processador de dades. Existeix una còpia de seguretat de les dades, per tal de garantir el subministrament actual del servei i per garantir que les dades se salvaran fins i tot en el cas que tingués lloc un desastre. En qualsevol cas, el període de temps durant el qual les dades es mantenen serà igual al període de temps que suposi completar els objectius esmentats més amunt i igual a la durada de la relació de servei entre el client i el controlador de Nominalia. Si vols cancel·lar el teu compte i deixar d'usar els Serveis, les dades seran cancel·lades excepte les necessàries per satisfer les obligacions contractuals, administratives, fiscals, comptables o legals subsegüents a la cancel·lació del servei. En el moment en que aquestes obligacions siguin satisfetes, les teves dades seran cancel·lades.

Per la present t'informem que les teves dades seran recollides, processades i mantingudes respectant en tot moment la Llei, en el que té a veure amb les mesures de seguretat. 

Els dades seran processades d'acord amb les lleis d'autogovern en tot allò relacionat al processament de dades personals contingut en el sector d'ètica del codi vigent en cada moment.

 1. Nominalia utilitzarà les dades personals del Client de conformitat amb els principis de protecció de la privacitat establerts a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i en altres reglaments aplicables com el Reial Decreto1720/2007, pel qual s'estableix el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Aquesta declaració d'informació correspon a les dades personals remeses pel client durant el seu registre, així com a les dades generades en les seves visites al lloc web i en la seva navegació per aquest. Aquestes dades també podran organitzar-se en fitxers o bases de dades. 


El tractament de dades personals citat en aquesta nota informativa afecta totes aquelles dades personals que siguin aportades per l'Usuari a NOMINALIA en el moment del seu registre al portal web així com a tots aquells que siguin facilitats per al seu accés a qualsevol dels serveis d'altres pàgines o serveis de la societat o de qualsevol de les empreses del Grup. NOMINALIA queda sotmesa al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure tractar-los amb confidencialitat, i té implementades i assumeix, a aquests efectes, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració , pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal, i altra legislació aplicable. NOMINALIA assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides. No obstant això, no pot garantir plenament la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat ja que cap mesura de seguretat que s'instal·li pot ser en l'actualitat indestructible, per tant NOMINALIA no serà responsable en cap cas de les incidències relacionades amb les dades personals que puguin produir-se com a conseqüència d'un atac o accés no autoritzat als nostres sistemes de tal manera que sigui impossible de detectar pels nostres sistemes de seguretat. 


 1. Concretament, el processament de les dades personals i la recollida i tractament de les dades personals tenen les següents finalitats:
 • Prestació dels serveis sol·licitats per l'usuari;
 • Gestió de les possibles incidències; 
 • Comprovació i verificació de la qualitat dels serveis oferts; 
 • Realització de concursos amb premi; 
 • Enviament d'informació general sobre el desenvolupament i funcionament del servei o producte sol·licitat o contractat per l'usuari. En el cas de promocions o concursos: enviament d'informació sobre la promoció o concurs (guanyadors del premi, gestió i lliurament dels premis existents i/o qualsevol altra informació relacionada) 
 • Compliment de les obligacions comptables i fiscals aplicables.
 • Elaboració d'estudis de mercat i estadístiques, màrqueting i preferències sobre els serveis oferts.
 • Tret que l'usuari indiqui el contrari, l'enviament de comunicacions comercials e farà de conformitat amb l'establert a l'article 21.2 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç electrònic, sense que això impliqui la cessió de les dades personals a tercers.
 • La localització de presumptes infractors només en aquells casos en què així es requereixi de forma específica i exclusivament per ordre o instrucció de les autoritats competents.


El lliurament de determinades dades (número de telèfon o adreça de correu electrònic, nom d'usuari i contrasenya requerits per al registre com a Usuari de les Webs de NOMINALIA és obligatòria -necessària per a la prestació del servei- , podent NOMINALIA denegar el registre a l'interessat que no faciliti aquestes dades.

És possible que se sol·liciti informació addicional per poder definir el perfil de l'Usuari amb la finalitat d'oferir determinats serveis personalitzats. En cas que no es facilitin aquestes dades, NOMINALIA no denegarà l'accés a la seva pàgina web, però, no podrà oferir aquests serveis a aquests usuaris.

L'usuari o client podrà accedir a les seves dades en qualsevol moment i exercitar els drets que estableix la Llei, és a dir, l'interessat té la possibilitat de revocar el seu consentiment o oposar-se a la cessió de les seves dades, així com té dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les mateixes, podent exercitar qualsevol d'aquestes accions per escrit a través de correu ordinari o de correu electrònic al domicili a efectes de notificacions que s'indica en aquestes Condicions Generals, més avall. També pot fer-ho des del seu Tauler de Control. En la teva petició caldrà que adjuntis la següent informació:

 • Nom, cognoms i DNI o empresa a la qual pertany en el seu cas.
 • Dret que desitja sol·licitar i contingut de la petició.
 • Número de telèfon / email sobre el qual vol exercir aquest dret
 • Domicili a efectes de notificacions

 1. En cas que el Client hagi donat el seu consentiment ampliat marcant la casella "Accepta" durant el procés de contractació, el Client accepta a més el següent (opcional): 
 • el subministrament d'informació i/o ofertes de serveis que Nominalia, i/o les seves empreses associades o filials, així com els seus socis comercials i subcontractistes, que es consideri poden ser d'interès per al Client, sense que això impliqui la transmissió de dades personals a tercers; Nominalia es compromet a no transmetre en cap cas les dades dels seus clients a tercers;
 • comprovació i verificació de la qualitat dels serveis oferts, fins i tot mitjançant l'oferta de serveis postvenda; 
 • l'enviament de notificacions i informació publicitària relativa als seus productes i iniciatives, així com als de tercers;
 • l'elaboració d'estudis de mercat i estadístiques, iniciatives de mercat i seguiments de les preferències de productes.


 1. En alguns caos, Nominalia pot procedir al registre del domini davant de l'Autoritat de Registre competent en aquell cas específic per mitja de tercers Agents Registradors. En aquests casos i en similars en què Nominalia tingui el caràcter d'Encarregat del Tractament, el Client autoritza que Nominalia procedeixi a la subcontractació dels serveis descrits i proveeixi les dades personals del Client necessàries per a la gestió el registre, renovació o transferència de dominis. En la mesura que sigui aplicable, la subcontractació s'ha d'ajustar al que preveu el R. D. 1720/2007, especialment en el seu article 21; per als supòsits en què NOMINALIA tingui la consideració segons la normativa vigent d'Encarregat del Tractament, NOMINALIA informa que el servei de tractament de dades i webhosting d'E-Commerce és prestat per l'Empresa ePages (http://www.epages.com/es/), el servei WebSite és prestat per l'Empresa SOL (www.sitonline.it/) i el servei Cloudsite és prestat per l'empresa Basekit (www.basekit.es), i que el servei de l'eina de seguretat Sitelock és prestat per l'Empresa SitelockLLC (https://www.sitelock.com/).


 2. Tal com s'indica en el procés de contractació i registre, les dades personals es divideixen en dues categories: obligatòries i opcionals. 


 3. El subministrament de dades obligatòries i el seu processament per als fins esmentats més amunt són estrictament funcionals per realitzar els serveis indicats. Tota negativa de l'usuari a proporcionar aquestes dades o de donar el seu consentiment per al processament de les mateixes, impossibilitarà que es pugui accedir al servei que ofereix Nominalia. La resta de dades recopilades se sol·liciten per ajudar Nominalia a millorar constantment el seu servei. El Client és lliure de subministrar o no aquestes dades. 

 4. D'altra banda, a través de la barra d'eines i mitjançant l'ús del seu nom d'usuari i contrasenya, l'usuari tindrà en tot moment accés directe a través del Web a les seves dades personals que manté Nominalia. D'aquesta manera podrà incloure, modificar o cancel·lar en qualsevol moment les seves dades personals sense intermediaris, de forma independent i sota la seva responsabilitat. També es podrà utilitzar la mateixa interfície per donar-se de baixa de l'enviament d'informació periòdica que no estigui relacionada amb el servei, és a dir, informació que no sigui necessària per al subministrament dels serveis sol·licitats que proporcionarà Nominalia.


 5. Per fer-ho, el Client haurà d'accedir a la secció "El teu compte" del Tauler de Control i, a continuació, entrar a l'apartat "Informació i consentiment". Al final de la pàgina "Informació i consentiment" podrà donar o denegar el seu consentiment ampliat per al processament de les dades personals, necessàries per rebre informació comercial proporcionada per Nominalia i participar en ofertes especials, concursos i altres esdeveniments promocionals. 


 6. El Servei "Xat" i la política de dades personals connexa es descriuen en el punt 7 d'aquest Document.


 7. El Client podrà accedir en tot moment a les seves dades i exercir els drets que es mencionaven en els articles 13 i següents de la Llei 15/1999. En especial, el client podrà exercir els seus drets de rectificació, oposició i cancel·lació de conformitat amb l'establert a l'article 16 de la Llei 15/1999, seguint el procediment legal que s'estableix a l'article 17 d'aquesta Llei, adreçant-se a Nominalia mitjançant comunicació escrita a l'adreça postal que s'indica en aquestes Condicions i al lloc Web de Nominalia.


Dret de desistiment

 Normalment els serveis s'activen no més tard de les 24 hores següents a la seva contractació en ferm. Un cop contractat el servei i indicada la prestació del mateix, no existeix dret de desistiment a favor del client o consumidor final.  Com a excepció, els serveis de registre de dominis .es són d'activació immediata (a títol informatiu: l'entitat gestora Red.es no permet la seva anul·lació tret que sigui per ordre directa del contacte administratiu del domini .es de què es tracti).

 En cas de voler exercir el dret de desistiment quan sigui aplicable, es recomana utilitzar els formularis publicats com a part de la Llei 3/2014, de 27 de març.

 ==

Lley Orgànica 15/1999, articles 13 i següents:

 1. Tens dret a sol·licitar i obtenir gratuïtament informació de les teves dades de caràcter personal sotmeses a tractament, l'origen d'aquestes dades, així com les comunicacions realitzades o que es preveu fer de les mateixes. 
 2. La informació podrà obtenir-se mitjançant la mera consulta de les dades per mitjà de la seva visualització o la indicació de les dades que són objecte de tractament mitjançant escrit, còpia, telecòpia o fotocòpia, certificada o no, en forma llegible i intel·ligible, sense fer servir claus o codis que requereixin l'ús de dispositius mecànics específics.
 3. El dret d'accés a què es fa referència en aquest article només podrà ser exercit a intervals no inferiors a dotze mesos, tret que vulguis acreditar un interès legítim a tal efecte, en tal cas podràs exercir-lo abans. 
 4. El responsable del tractament tindrà l'obligació de fer efectiu el teu dret de rectificació o cancel·lació en un termini màxim de deu dies. 
 5. Es rectificaran o cancel·laran, si s'escau, les dades de caràcter personal que tinguin un tractament que no s'ajusti al que disposa la Llei i, en particular, en el cas que les dades siguin inexactes o incompletes. 
 6. La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, conservant-les únicament a disposició de les Administracions públiques, Jutges i Tribunals durant el termini que aquests prescriguin, per atendre de les possibles responsabilitats nascudes del tractament. Un cop finalitzat aquest termini, es procedirà a la seva supressió.
 7. Si les dades rectificades o cancel·lades haguessin estat comunicades prèviament, el responsable del tractament notificarà la rectificació o cancel·lació efectuada a qui s'hagin comunicat, en el cas que es mantingui el tractament per aquest últim, que també haurà de procedir a la cancel·lació. 
 8. El procediment bàsic per exercir aquests drets a Espanya serà el que es descriu al Títol III del Reglament de la Llei (Real Decreto 1720/2007), del qual s'inclou un resum en aquestes Condicions Generales.


III.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS, RESPONSABILITATS I PROPIETAT INTEL·LECTUAL


 1. MODIFICACIONS A LES CGS I/O L'OS:

Nominalia es reserva el dret de modificar aquetes CGS i les estipulacions de l'OS en les condicions d'aquest contracte en tot moment, si informa el Client amb 30 dies d'antelació com a mínim.

Les modificacions es faran segons el que s'estableix en aquestes Condicions Generals i conforme el que estableix la normativa aplicable vigent en cada moment. Les modificacions no aniran, en cap cas, en detriment ni perjudici dels usuaris. 

S'entendrà que el Client accepta les modificacions si, un cop transcorregut aquest període, continua utilitzant els serveis proporcionats per Nominalia.

El Client tindrà dret a cancel·lar una OS o les CGS aplicables en el seu moment, enviant a Nominalia una notificació d'acord amb el mateix termini de 30 dies previst al paràgraf anterior.

 

 1. ÚS DELS SERVEIS I RESPONSABILITAT DEL CLIENT:

El Client es compromet a actuar lleialment i de bona fe durant l'exercici dels serveis contractats. De la mateixa manera, el Client es compromet a fer tot el possible per complir amb les disposicions i compromisos acord amb aquestes condicions generals i les condicions dels serveis, així com a respectar, en el cas dels serveis oferts per Nominalia de manera compartida, la qualitat, estabilitat i seguretat dels serveis fins i tot respecte a la seu ús per part d'altres clients. 

El Client certifica que, d'acord amb el seu lleial saber i entendre, l'ús del nom de domini per ell sol·licitat no afecta els drets de propietat intel·lectual de tercers. 

El Client accepta la responsabilitat exclusiva per l'elecció d'aquest nom de domini i el seu posterior manteniment.

El Client manifesta que el registre del nom té fins legals. 

El Client assumeix la responsabilitat amb caràcter general per qualsevol problema relatiu als drets d'ús del nom triat.

El Client es compromet a acceptar qualsevol possible sol·licitud d'arbitratge com a conseqüència de la seva sol·licitud de registre d'un nom de domini. 

El contingut dels arxius emmagatzemats en els servidors de Nominalia és responsabilitat exclusiva del Client.

Nominalia no serà responsable de cap error ocasionat pel mal funcionament del servidor, les adreces de correu electrònic del client i la manca de comunicació a Nominalia de possibles canvis en les adreces electròniques, desinformació per negligència del client o un mal ús i conservació de la identificació d'usuari i contrasenya que són responsabilitat exclusiva del Client. 

Alguns dels serveis prestats per NOMINALIA presenten o inclouen en l'accés via web corresponent un Xat en temps real, de general accés (tan si s'és client de NOMINALIA com si no).

Aquest Xat permet a l'usuari, previ registre d'algunes dades i acceptació de les presents Condicions Generals d'NOMINALIA, formular consultes en temps real sobre el servei i sobre els productes de NOMINALIA, fins i tot prèviament a la contractació, si escau, d'algun servei concret per part de l'usuari. Les dades personals facilitades per l'usuari en activar el Xat i/o durant l'ús d'aquest s'incorporen en un fitxer anomenat "clients" del qual és responsable NOMINALIA, sent encarregat del tractament d'aquestes dades un tercer el nom (Zopim) i accés a les seves pròpies polítiques de privacitat està disponible a la mateixa finestra d'inici del xat, a un clic. L'acceptació d'aquestes condicions generals/ordre de servei inclou l'acceptació d'aquest tractament. L'objecte del tractament és resoldre les preguntes i dubtes de l'usuari sobre el servei i productes sobre els quals es pot consultar al Xat i mantenir un registre de les consultes formulades i de les solucions facilitades. L'usuari té en tot moment els drets de rectificació, accés, cancel·lació, etc., pot pot exercitar davant NOMINALIA. S'aplica igualment la política de protecció de dades descrita en "II-Protecció de Dades" d'aquest document.

Queda especialment prohibit:

 • l'ús del servidor Web per part del Client per realitzar accions contràries a la legislació espanyola o amb la intenció d'ocasionar danys a tercers o a altres empreses; 
 • els missatges i/o contingut de naturalesa violenta, abusiva, difamatòria, racista, xenòfoba o pornogràfica, especialment tota imatge o arxiu obscè o amb contingut sexual que pugin inferir pornografia, com són els nus complets i/o parcials; 
 • els programes informàtics destinats a desbloquejar el contingut d'altres programes informàtics amb llicència (cracks), els números de sèrie de programes informàtics o qualsevol altre contingut que violi els drets de propietat intel·lectual; 
 • les imatges i arxius en qualsevol format que incompleixin la propietat intel·lectual als quals el Client no tingui dret o que no són propietat de la persona/empresa que tingui el domini a Nominalia;
 • tot contingut que sigui contrari a la legislació espanyola, especialment a la llei de protecció de dades de caràcter personal, LOPD 15/1999 de 13 de desembre, i la seva normativa de desenvolupament; 
 • l'ús del servidor i les adreces de correu electrònic per enviar missatges no sol·licitats (spam o correu brossa) així com l'enviament de missatges de grans dimensions amb la finalitat de bloquejar el servidor (mail bombing o bombardeig de missatges); 
 • l'ús de l'espai llogat en els servidors per emmagatzemar imatges i/o contingut de pàgines de tercers, independentment del tema d'aquestes pàgines; 
 • la creació de qualsevol tipus de programació Web que sigui directament o indirectament perjudicial per al rendiment dels servidors de Nominalia, ja sigui mitjançant un consum de més recursos dels necessaris o la programació de qualsevol tipus de codi que faci malbé, reiniciï o apagui els servidors en què s'emmagatzema el contingut programat, ja sigui intencionadament o no. 

 La infracció d'alguna de les anteriors prohibicions per part del Client pot suposar la rescissió del contracte, per incompliment i sense dret a indemnització a favor del Client. En cas que qualsevol actuació realitzada pel Client directament o indirectament (fins i tot a través de la seva pàgina Web o email) o per un tercer com a conseqüència de negligència per part del Client, suposi danys o perjudicis a Nominalia o a qualsevol dels seus clients o usuaris en general, Nominalia podrà suspendre o cancel·lar de manera immediata els serveis prestats al Client i rescindir immediatament el contracte sense dret a indemnització a favor del Client. Nominalia podrà informar d'aquesta interrupció i de les seves causes al Client per correu electrònic. Amb caràcter general, el Client es compromet a no utilitzar els Serveis per a fins il·legals i a no violar cap norma o reglament nacional ni internacional aplicable.

S'incorpora a les presents Condicions Generals en allò que no estigui expressament regulat per aquestes de manera diferent, els continguts de les Condicions que regulen els productes associats al producte o servei contractat (dominis, hosting, email, servidors dedicats) descrites als enllaços següents:

http://www.nominalia.com/domains/terms_conditions_reg.html?chglng=cat
http://support.nominalia.com/orden-de-servicio/hosting/hosting-terms-and-conditions/
http://support.nominalia.com/orden-de-servicio/email/cuenta-de-correo/
https://www.nominalia.com/e-mail/terms_conditions_antivantis.html?chglng=cat
https://www.nominalia.com/e-mail/terms_conditions_exchange.html?chglng=cat
https://www.nominalia.com/e-mail/terms_conditions_eplus.html?chglng=cat
https://www.nominalia.com/website/terms_conditions_website.html?chglng=cat
http://support.nominalia.com/orden-de-servicio/ecommerce-terms-and-conditions/
https://www.nominalia.com/server/terms_conditions_dedicated.html?chglng=cat
http://support.nominalia.com/orden-de-servicio/servidores/orden-de-servicio-servidores-virtuales/
http://www.nominalia.com/sitelock/terms_conditions.html?chglng=cat
http://support.nominalia.com/orden-de-servicio/servicios-legales/


En tots els casos i amb independència del servei o serveis contractats, el client és responsable de fer les seves còpies de seguretat o backup, ja que com s'indica en les Presents Condicions i els annexos citats, la fi de la relació de servei entre client i NOMINALIA, amb independència del motiu de tal finalització, comportarà la cancel·lació de les dades del client, així com de tots els continguts emmagatzemats per ell al servidor, correus, etc., sense que es pugui responsabilitzar de cap manera a NOMINALIA per eventuals pèrdues de dades, econòmiques o de qualsevol altre tipus. Per tant, serà deure del Client guardar les dades en un suport diferent abans de la cancel·lació del Servei. A més a més, NOMINALIA no està autoritzada per llei a desar continguts (ad.ex. Llei 25/2007).

 

 1. COMUNICACIÓ ENTRE LES PARTS:

La relació entre les parts és la de Client i Proveïdor de serveis.

Com a regla general i excepte els supòsits en què legalment es requereixi alguna formalitat específica, les parts acorden comunicar a través del correu electrònic, fax o correu postal emprant les adreces i números més actuals que aquestes tinguin. Les parts estan obligades a conservar proves de notificació a l'altra part.

 1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I/O INDUSTRIAL

Nominalia és el propietari de tota marca comercial, drets d'autor i propietat, saber fer i tot programa informàtic relacionat amb els serveis proporcionats per Nominalia. Al Client se li concedeix només un dret d'usuari limitat i no transferible dels mateixos.

El Client garanteix que és propietari de la Informació emmagatzemada en l'espai assignat o que, en qualsevol cas, té l'autorització corresponent per difondre-la a Internet. Per tal d'assegurar les finalitats d'aquest contracte, el Client autoritza Nominalia a fer una còpia de seguretat de la Informació lliurada durant la seva vigència.

 1. LÍMITS DE LA RESPONSABILITAT DE NOMINALIA

Nominalia es compromet a actuar de forma diligent i de bona fe en les seves relacions comercials amb el client. També es compromet a oferir en tot moment la millor qualitat a l'hora de prestar el seu servei (exceptuant aquelles incidències externes i/o realitzades per tercers i fora del seu control, que poden suposar la suspensió del servei temporalment o definitivament), i la integritat de la informació emmagatzemada als seus servidors, transmesa a través del seu sistema o d'Internet.

Nominalia compta amb les mesures de seguretat raonablement necessàries i actualitzades per prevenir i evitar accessos no autoritzats, pèrdues o corrupcions de dades.

Nominalia no pot garantir que l'ordre realitzada pel sol·licitant serà factible.

Nominalia no assumeix la responsabilitat pels possibles errors o suspensions de serveis provocats o realitzats per actes d'altres entitats, organitzacions o empreses, fins i tot participants en tot el procés de registre del servei, directament o indirectament a través de Nominalia.

Nominalia no serà responsable de l'accés no autoritzat a la informació del seu client emmagatzemada al sistema, la seva pèrdua o corrupció, si bé Nominalia compta amb les mesures de seguretat raonables necessàries i actualitzades per prevenir i evitar aquests accessos no autoritzats pèrdues o corrupcions de dades.

La informació a la qual pot accedir el Client a través del servei d'accés és responsabilitat de la part que desenvolupa aquesta informació. Nominalia només presta servei d'allotjament - Webhosting - i en conseqüència no és responsable, en cap cas, i sota cap circumstància del contingut de la informació de tercers a la qual pot tenir accés el Client, així com dels danys que aquest pugui patir a causa d'aquesta informació, independentment de si l'accés a la mateixa es fa mitjançant enllaços directes o consecutius l'origen dels quals es troba en pàgines allotjades a Nominalia. També es consideren recursos fora del control de Nominalia, els següents, entre altres:

 • programes, textos i dades de els usuaris,
 • grups de notícies no moderats en el propi servidor
 • grups de notícies en altres servidors,
 • xats 
 • comptes d'FTP i Telenet 

respondran solidàriament l'empresari per compte de qui s'actuï i el mandatari, comissionista o agent que hagi actuat en nom propi.

 1. CLÀUSULA DE CANCEL·LACIÓ EXPRESSA:

És d'aplicació l'article 1124 del Codi Civil.

IV.- LLEI APLICABLE I FÒRUM COMPETENT


 1. DRET APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les lleis aplicables respecte a aquest contracte, la seva interpretació i resolució seran les espanyoles.

Domicili a efectes de comunicacions:

NOMINALIA INTERNET S.L.

c/ Josep Pla, Nº2, Torres Diagonal Litoral,
Edifici B-3, Planta 3-d

08019 Barcelona (Espanya)

Número de telèfon d'atenció al client: 93 288 40 62

 ==

 

 
93 288 40 62

Suport tècnic

Necessita suport tècnic? A la secció Suport tècnic i informació trobarà FAQs, glossari i manuals que l'ajudaran a resoldre els seus dubtes sobre funcionalitats i configuració dels seus productes.

Li cal ajuda?
Entri al seu Panell de Control i formuli la seva pregunta al nostre equip tècnic des de la secció Assistència.

Distribuïdors

Li agradaria ser Revenedor dels nostres productes? Visiti la pàgina dedicada als nostres Distribuïdors, descobreixi els avantatges i aprofiti les nostres tarifes especials.

Modalitats de pagament

A Nominalia podrà comprar escollint la modalitat de pagament que més s¹ajusti a les seves necessitats.Consulti aquí totes les modalitats disponibles.

Sabia que...

En 1999 Nominalia es converteix en la 1ª entitat , i 2ª d'Europa, a registrar directament el .com .org i .net després del monopoli Network Solutions.

Segueixi'ns a la Xarxa!

Segueixi'ns a les principals xarxes socials. Comparteixi amb nosaltres la seva experiència i idees a Facebook, Twitter, Youtube i LinkedIn... i no perdem el contacte!