Condicions generals de Nominalia


Les presents Condicions Generals (el Contracte) contenen l'expressió completa dels acords vigents entre NOMINALIA i el Client i substitueix i anul·la qualsevol altre contracte o acord previ entre ells en relació a l'objecte d'aquest.


I.- GENERALS


1.- SERVEIS I ESTABLIMENT DE CONTRACTE:


Les presents Condicions Generals de servei ("CGS"), conjuntament amb els termes i condicions addicionals inclosos en les diferents Ordres de Servei (Condicions de Contractació del Servei, CSS), regulen el subministrament o la prestació als clients (en endavant el/s "Client /s" ) dels serveis oferts per NOMINALIA Internet, SL (En endavant "NOMINALIA"), amb domicili social a Carrer d'Ulldecona, nº 21, 1ª Planta, 08038 Barcelona (Espanya). Els acords entre NOMINALIA i el Client en relació als diferents Serveis es consideraran establerts quan NOMINALIA percebi el pagament de les tarifes pels mateixos.


2.- IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS:

Aquestes Condicions s'apliquen a tots els serveis prestats per NOMINALIA al seu web www.NOMINALIA.com: Registre de dominis, email, hosting, servidors, eines per a la creació d'una botiga online, per a la creació d'un lloc web, eines de seguretat, serveis de màrqueting online i de Protecció de marca online (OBP, Online Brand Protection), servidors dedicats i virtuals, i serveis d'assistència premium. La descripció en detall dels servei, els seus continguts i el seu funcionament es troben al Web indicat o a les Condicions de Contractació del Servei corresponent. La durada dels contractes de serveis és, llevat que es digui una altra cosa a les Condicions específiques del servei o llevat que es pacti expressament una altra cosa amb el Client, anual renovable.

Alguns dels serveis oferts per NOMINALIA (els serveis de hosting a les seves múltiples variants) cauen dins de la regulació continguda al Reglament UE 2022/2065, el Reglament de Serveis Digitals. Les mencions que es contenen en aquestes Condicions relatives (entre altres) a accés a la informació que emmagatzema l'usuari dels Serveis, possibilitat de suspendre o cancel·lar el servei, compliment de les ordres dictades per les Autoritats, o punts de contacte, es fan en compliment del que preveu el Reglament.


3.- PROCÉS DE REGISTRE - IDENTIFICACIÓ D'USUARI I CONTRASENYA:

L'acceptació d'aquestes condicions implica l'acceptació dels Termes i Condicions establerts per les organitzacions reguladores de noms de domini d'Internet ( https://www.icann.org/es).

En completar el procés de registre en el Servei, el Client es compromet a proporcionar les seves dades personals de forma correcta i veritable. El Client es compromet a comprovar aquestes dades abans de confirmar el registre. La confirmació, si és el cas, s'ha de comunicar a NOMINALIA en un termini de 10 dies naturals a comptar des del dia en què es va produir el registre. En cas que no s'hagi comunicat la confirmació dins el termini indicat, NOMINALIA no podrà ser tinguda com a responsable per la inexactitud de les dades davant el Client. La confirmació eximirà NOMINALIA de tota responsabilitat relativa a les dades proporcionades pel client; la falta de confirmació s'entendrà en el sentit que les dades facilitades pel Client en el procés de registre són exactes, completes i veraces, amb independència de la qual cosa el Client es compromet a informar immediatament a NOMINALIA de qualsevol canvi en les dades personals sempre que es produeixi. Si el Client comunica segons el parer de NOMINALIA dades inexactes o incompletes, o si els sistemes de seguretat de NOMINALIA detecten alguna informació facilitada pel client que pugui resultar inexacta o incompleta o que pogués donar lloc a un possible ús fraudulent del servei contractat, NOMINALIA es reserva el dret -un cop constatat aquest extrem- de no activar i / o de suspendre el servei fins que el Client rectifiqui aquests errors o fins que faciliti la informació addicional que li requereixi NOMINALIA per activar o reactivar el servei (el que procedeixi en cada cas).

NOMINALIA es reserva aquest dret també en el cas que les entitats competents (p. Ex. Bancs o titulars de targetes de crèdit) rebutgin els pagaments efectuats pel Client. Després de la primera sol·licitud d'activació d'un servei per part del Client, NOMINALIA li assignarà una identificació d'usuari i contrasenya, com a únic sistema de validació de l'accés del Client als Serveis. Les parts reconeixen i acorden que aquestes Identificacions d'usuari i contrasenyes constitueixen l'únic mitjà adequat per a identificar al Client en el seu accés als Serveis. Per tant, el Client accepta que tots els actes realitzats mitjançant l'ús de la identificació d'usuari i la contrasenya esmentats se li atribuiran i seran vinculants per a aquest. El Client reconeix que té responsabilitat exclusiva dels actes realitzats mitjançant l'ús de la seva identificació d'usuari i contrasenya, i assumeix l'obligació de mantenir aquestes dades en secret, salvaguardar amb la cura i la diligència deguda, i no comunicar-les a tercers, ni tan sols de forma temporal. En qualsevol cas, el Client accepta que el sistema d'informació i / o els registres del sistema online recopilats per NOMINALIA i / o els seus proveïdors poden presentar-se i emprar-se, a l'efecte de tota investigació davant o de qualsevol autoritat competent d'acord ai d'acord amb aquestes CGS Igualment i amb aquesta base, les parts podran establir les corresponents proves pel que fa a l'existència de relacions i / o actes que es puguin veure qüestionats. És d'aplicació en allò necessari, igualment, la Llei 25/2007 i les obligacions contingudes en aquesta.

NOMINALIA es reserva el dret d'emprendre les degudes accions contra els Usuaris que no actuïn de total conformitat amb el que estableixen les presents Condicions.

NOMINALIA col·laborarà amb les autoritats públiques en tots els casos en què se li sol·liciti l'aportació d'informació o de dades necessàries per perseguir autors, còmplices, encobridors, etc. d'actes il·lícits.

Llevat del que disposa la normativa aplicable, en la prestació de serveis NOMINALIA no té l'obligació general de controlar la informació que transmet o emmagatzema, ni té una obligació general de cercar de manera activa fets o circumstàncies que revelin la presència d'activitats il·lícites. En tot cas, NOMINALIA complirà les seves obligacions legals sobre la matèria i en aquest sentit es reserva (a títol d'exemple) el dret a informar de forma immediata l'autoritat judicial o administrativa que realitzi funcions de control, en cas que sigui coneixedora de presumptes activitats o informacions il·lícites; a subministrar sense dilació, a petició de l'autoritat competent, la informació de què disposi i que permeti la identificació del destinatari dels seus Serveis, per tal d'identificar i prevenir activitats il·lícites; a actuar amb promptitud en cas que, a petició de l'autoritat judicial o administrativa competent, hagi d'impedir l'accés als Serveis, i/o informar ràpidament les autoritats competents en cas que tingui coneixement del caràcter il·lícit o perjudicial per a un tercer de l'ús donat als Serveis per algun Client.


NOMINALIA no actuarà en qualitat d'àrbitre en la resolució de disputes entre el sol·licitant i tercers pel que fa a l'ús del nom de domini.


En cas de conflicte relatiu a l'atribució d'un nom de domini, el sol·licitant es compromet a seguir les normes sobre la resolució de conflictes establertes per la ICANN i/o els Registres responsables de l'administració dels diferents noms de domini, segons correspongui.


4.- NATURALESA DELS SERVEIS - TARIFES I PAGAMENTS:

Els preus dels Serveis són els vigents en cada moment segons el que s'anuncia al Web de NOMINALIA.

NOMINALIA no realitzarà cap operació en relació amb una comanda fins que no s'hagi rebut el pagament d'acord amb les condicions i dins del termini. NOMINALIA considerarà el pagament efectuat una vegada que l'entitat bancària o pagadora el faci efectiu. Això vol dir que en cas que dos comandes tinguin el mateix nom de domini, el primer que s'aboni serà el primer a ser processat, independentment de la data de la comanda (Primer en pagar, primer en ser atès). El pagament de l'comanda es realitzarà conforme a les condicions generals de pagament de NOMINALIA.

Un cop iniciat el processament de qualsevol ordre, NOMINALIA es reserva el ple dret d'aplicar-hi una penalització per cancel·lació. Les modificacions sobre aquesta seran acceptades, la qual cosa implicarà la necessitat de fer una ordre addicional de modificació. NOMINALIA cancel·larà automàticament les ordres (incloent-hi si escau la suspensió o cancel·lació del servei, si aquest ja s'ha iniciat) que no s'abonin en un termini de 30 dies.

El sol·licitant-Client eximeix NOMINALIA de tota responsabilitat davant de tercers ocasionada per l'incompliment de les obligacions del Client derivades de qualsevol de les condicions.

El sol·licitant certifica que la informació facilitada i relacionada amb el registrant, així com la informació personal dels contactes del nom de domini, és veraç i completa. De la mateixa manera, el sol·licitant accepta que és l'únic responsable de mantenir actualitzada la informació.


Les notificacions s'han de fer d'acord amb les dades que faciliti el sol·licitant per correu electrònic. NOMINALIA no serà responsable per la no recepció d'aquestes notificacions. El sol·licitant és responsable d'informar NOMINALIA de tota modificació en les dades, especialment els canvis en les adreces de correu electrònic i altres dades de contacte.

La durada dels serveis és anual renovable, tret d'indicació o pacte exprés en un altre sentit.

NOMINALIA comunicarà la renovació dels serveis per correu electrònic seguint el procés següent: la primera notificació s'enviarà aproximadament amb 1 mes abans de la data de venciment, s'enviarà una segona notificació de renovació uns 15 dies abans de la data de venciment i s'enviarà un missatge definitiu de cancel·lació el dia del venciment si el pagament corresponent a la renovació no s'ha efectuat abans d'aquesta data. L'adreça de correu electrònic on es remetran les notificacions serà l'adreça de contacte corresponent al servei en qüestió. És responsabilitat del client mantenir actualitzada aquesta informació i realitzar la renovació. NOMINALIA no es farà responsable dels problemes derivats d'incorreccions en les dades de contacte ni de no poder efectuar la renovació.


Quan un domini venç entra en el període de gràcia de recuperació (Redemption Grace Period o RGP). Els registres internacionals han introduït aquest període per tal de donar-li a l'antic propietari d'un domini la possibilitat de recuperar-lo. Durant aquest període ningú podrà registrar aquest domini. Només el propietari pot recuperar el nom de domini a través del registrador que gestionava el domini abans del RGP.

Transcorreguts els 30 dies de RGP, el domini passarà a l'estatus de PENDENT D'ELIMINACIÓ durant un període que pot oscilar entre els 5 y els 10 dies com a màxim - segons el Registre -, durant aquest temps no serà possible recuperar el domini. A continuació, s'eliminarà el domini de la base de dades i podrà tornar a ser registrat per qualsevol altra persona que ho desitgi.

Si, per qualsevol motiu, el pagament corresponent a la renovació no s'efectua durant el període estipulat per a cada servei, NOMINALIA cancel·larà el servei automàticament i passarà a estar disponible per al seu registre per part de tercers. NOMINALIA realitzarà la devolució dels pagaments mitjançant transferència bancària al número de compte que el Client indiqui o a la targeta de crèdit facilitada al seu moment, segons la modalitat de pagament emprada.

Si, per qualsevol motiu, el pagament corresponent a la renovació no s'efectua durant el període estipulat per a cada servei, NOMINALIA cancel·larà el servei automàticament i passarà a estar disponible per al seu registre per part de tercers. En el cas d'un domini en període de recuperació, després que s'hagi abonat l'import del rescat, NOMINALIA tractarà de recuperar el domini al Registre. No obstant això, cal tenir present que aquest procés de recuperació no garanteix la seva efectivitat en tots els casos. En funció del que s'ha estipulat més amunt, NOMINALIA no assumirà cap responsabilitat en cas que no s'aconsegueixi recuperar el nom de domini, i procedirà a retornar al client l'import abonat.

La renovació per venciment pot ser automàtica o manual. Per defecte, s'estableix la renovació automàtica a l'hora de contractar un producte o servei, si bé el Client pot en qualsevol moment al llarg de la vida del contracte i fins i tot després de contractar el producte o servei canviar a renovació manual seguint les instruccions que se us enviaran a l'email de confirmació de compra. El Client pot canviar de renovació automàtica a manual i viceversa tantes vegades com vulgui al llarg de la vigència del contracte, sempre que aquests canvis es facin com a màxim abans dels 20 dies previs a la data d'expiració del contracte o servei. Si no es fa així, la renovació es realitzarà conforme al procediment que estigui vigent o actiu el dia 20 anterior a la data esmentada.


Venciment amb renovació automàtica:

En el cas de venciment amb renovació automàtica i pagament amb targeta de crèdit, NOMINALIA carregarà 20 dies abans del venciment sobre la targeta de crèdit del Client, la tarifa indicada a l'apartat "Tarifes i pagaments", segons els termes previstos, publicats al Tauler de Control del Client i en base a les condicions existents en el moment de la renovació i prèvia comunicació per correu electrònic al respecte. Si la targeta no estigués vigent al moment de la renovació, o si el càrrec contra aquesta mateixa targeta fos rebutjat per l'entitat emissora, és responsabilitat del client mantenir aquesta targeta operativa o facilitar-ne una altra de nova, igualment operativa, per mitjà del seu Panell de control. NOMINALIA no és responsable si el càrrec no es pot fer i per aquesta circumstància el domini o el servei de què es tracti no es renova. Sense perjudici de la possible renovació manual segons els paràgrafs següents.

En el cas de venciment amb renovació automàtica i pagament amb PayPal, NOMINALIA carregarà 20 dies abans del venciment sobre el compte de PayPal del Client, la tarifa indicada a l'apartat "Tarifes i pagaments", segons els termes previstos, publicats al Tauler de Control del Client i en base a les condicions existents en el moment de la renovació i prèvia comunicació per correu electrònic al respecte.

El Client autoritza NOMINALIA a efectuar els tràmits de pagament descrits en els dos apartats anteriors.

En cas que NOMINALIA no pugui procedir al càrrec, el contracte no es podrà renovar automàticament i es considerarà vençut i no renovat segons els termes previstos. En aquesta situació, el Client podrà renovar el servei seguint el procediment de renovació manual. La no renovació de forma definitiva implica la pèrdua de totes les dades (veure "Venciment amb renovació manual" a continuació).

Els preus s'indiquen al web de manera que el client sàpiga en tot moment el cost total i final del servei contractat.

NOMINALIA es reserva el dret de modificar els preus en qualsevol moment amb una notificació prèvia de 30 dies. Si el Client no hi està d'acord, tindrà dret a cancel·lar el seu contracte (llevat que el canvi de preu el beneficiï, estigui relacionat amb la inflació o amb un augment del preu dels serveis dels proveïdors de NOMINALIA.

Per cancel·lar l'acord de facturació, el client pot entrar al perfil del seu compte Paypal i cancel·lar-lo des d'allà.


Venciment amb renovació manual:

En cas de venciment amb renovació manual, el Client podrà sol·licitar a NOMINALIA, mitjançant el procediment online estipulat, la renovació del Servei per a períodes successius, en els termes que figuren al Tauler de control del Client i amb les condicions tècniques i econòmiques vigents en el moment de la renovació del Servei i seguint el procediment de renovació. En cas de no renovar en la forma i dins dels límits de temps indicats, en arribar el venciment el Servei deixarà de ser subministrat i aquest Contracte deixarà de tenir validesa, sense necessitat de cap comunicació per part de NOMINALIA. En aquest cas, totes les dades presents a l'espai d'allotjament i al correu electrònic vinculat al Servei seran eliminades sense cap responsabilitat per part de NOMINALIA pel no manteniment o no emmagatzematge de les mateixes.

PRESTACIÓ DE SERVEIS "A PROVA": NOMINALIA pot oferir al client serveis "a prova" durant el temps i segons la forma indicada en cada cas al lloc web de NOMINALIA o al Tauler de Control del Client. Segons els serveis i a discreció de NOMINALIA, al moment de l'adquisició dels serveis, NOMINALIA podrà o no sol·licitar les dades de la targeta de crèdit del Client com a mitjà de pagament quan finalitzi el període de prova. Per tal de gestionar els pagaments subsegüents, les dades de la targeta de crèdit es desaran per mediació d'una empresa de gestió de cobraments que compleixi els requisits PCI-DDS i la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment, i que actuarà en nom de NOMINALIA. PER TANT, EN FINALITZAR EL PERÍODE DE PROVA, EL SERVEI ES CONSIDERARÀ COM A ADQUIRIT PEL CLIENT PER UN ANY O PEL PERÍODE DE TEMPS ESTABLERT EN LA CORRESPONENT ORDRE DE SERVEI, EN AQUELLS CASOS QUE EL CLIENT, A PETICIÓ DE NOMINALIA hagi facilitat les dades de la targeta de crèdit en el moment d'adquirir el servei "a prova", manifestant el seu interès en adquirir el servei i no havent comunicat a NOMINALIA cap canvi de criteri abans de la data d'expiració del període de prova. En aquest cas, el dia del venciment del període de prova NOMINALIA carregarà a la targeta de crèdit del client, i amb la intervenció de la companyia de gestió de cobraments, l'import corresponent a la compra del servei pel client.


5.- FORMES DE PAGAMENT:

En compliment de les obligacions d'informació previstes a la normativa vigent de protecció dels consumidors i els usuaris en general, es fa constar que les característiques principals dels Serveis són les que apareixen descrites per cadascun d'ells al lloc Web de NOMINALIA, actualitzat permanentment; els preus són també els que apareixen al Web, estan actualitzats de forma permanent i, tret que s'indiqui una altra cosa, inclouen els impostos i taxes (i, quan siguin d'aplicació, totes els despeses addicionals de transport, lliurament, postals, de devolució o qualsevol altra); la durada mínima del contracte és d'un any, tret que s'acordi o s'indiqui de forma expressa una altra cosa, i les obligacions del consumidor derivades del contracte són, a més de les legals, les descrites en aquestes condicions generals, de manera directa o per referència.

La informació anterior es facilita abans de realitzar el pagament dels Serveis, de manera que per poder contractar-los és imprescindible haver llegir i acceptat aquesta informació i aquestes Condicions. En fer clic a la casella corresponent a l'ordre de compra, el Client accepta les Condicions de Contractació del Servei, a més de les presents Condicions Generals, i assumeix l'obligació de pagar el Servei (comanda amb obligació de pagament).

Les formes de pagament acceptades per NOMINALIA:

- Targeta de crèdit
- Transferència bancària
- PayPal
- Dipòsit (https://www.nominalia.com/company/payment.html)

Per realitzar els pagaments amb targeta de crèdit, el Client haurà de facilitar la informació de la targeta de crèdit, targeta de dèbit o compte bancari. NOMINALIA garanteix que totes les dades bancàries i les targetes de crèdit recollides a la seva base de dades es protegiran i s'utilitzaran de conformitat a les mesures de seguretat, limitacions i drets establerts a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Amb caràcter general, els pagaments s'hauran de fer un cop l'any, tret que s'haig acordat una cosa diferent.

En cas de no especificar el número de comanda en qualsevol mitjà de pagament en què sigui necessària aquesta dada, NOMINALIA no serà responsable de cap efecte indesitjat que aquest fet pugui ocasionar.

El pagament s'haurà de realitzar en el termini i conforme a les condicions triades pel Client, i s'efectuarà en euros.

NOMINALIA es reserva el dret de cancel·lar un registre si el pagament s'ha fet amb mitjans fraudulents o no s'ha fet.

Les ordres que no s'hagin pagat en un termini de 30 dies seran automàticament cancel·lades sense notificació prèvia, incloent-hi si escau la suspensió o cancel·lació del servei, si aquest ja s'ha iniciat.

La cancel·lació d'una comanda completada implica la no devolució del pagament.

Si se sol·licita una transferència cap a un altre registrador en un termini de dos mesos després de la data de venciment i el domini es va renovar per darrer cop en el termini de 20 dies després de la data de venciment, NOMINALIA es reserva el dret de retornar la quantitat que s'hagi abonat en concepte de renovació de domini.

Durant els períodes de llançament (Sunrise periods), en cas que el Registre denegui el nom de domini, NOMINALIA retornarà el 75% del pagament realitzat. El 25% restant, es carregarà com a despesa de gestió i transacció del nom de domini.

En cas que el Registre denegui els noms de domini amb un procés de validació abans de la seva concessió, NOMINALIA reemborsarà el 75% de la facturació i percebrà el 25% del càrrec en concepte de despeses de transacció i gestió.

Quan sigui d'aplicació, NOMINALIA efectuarà devolució dels pagaments mitjançant transferència bancària al número de compte indicat o a la targeta de crèdit, segons la modalitat de pagament emprada.


II.- ALTRES CLÀUSULES RELATIVES AL SERVEI


6.- PROTECCIÓ DE DADES:


Les dades personals recopilades durant els processos de registre i pagament dels serveis de NOMINALIA (una Empresa del Grup Register - https://www.registergroup.eu/ -) s'emmagatzemen en bases de dades electròniques de la seva propietat, situades a Florència (Register.it SpA, amb domicili social a Viale della Giovine Italia 17, Florència, CP 50122. NOMINALIA es compromet a protegir constantment la privacitat en línia dels seus usuaris.

Al web de NOMINALIA (política de privacitat i cookies) es pot consultar la la política de privacitat i conèixer quin és el tractament de la informació personal quan es contracten els serveis de NOMINALIA, així atorgar un consentiment voluntari, informat i conscient per al tractament de les vostres dades personals. Us recordem que en les diferents pàgines del lloc web de NOMINALIA on recopilem les vostres dades personals, es publica informació específica d'acord amb l'art. 13 del Reglament UE 2016/679 (en endavant: "Reglament") que caldrà llegir abans de lliurar les dades sol·licitades. També és aplicable la Llei espanyola sobre la matèria (fonamentalment, Llei Orgànica 3/2018). La informació i les dades que proporcioneu o que ens arribin d'alguna altra manera durant el registre o alta en els diferents serveis de NOMINALIA (com ara: registre de noms de domini, comptes de correu electrònic, subministrament de certificats, prestació d'espai web, serveis d'allotjament, subministrament d'altres serveis auxiliars; d'ara endavant, en conjunt, els "Serveis"), seran tractades d'acord amb la normativa aplicable i amb les obligacions de confidencialitat que regeixen l'activitat de NOMINALIA. D'acord amb el Reglament, el tractament de dades personals dut a terme per NOMINALIA es basarà en els principis de legalitat, correcció, transparència, propòsit i límits de retenció de dades, minimització de dades, precisió, integritat i confidencialitat.


7.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:

En relació amb el tractament de dades personals del Client, NOMINALIA actuarà com el responsable del tractament amb fins d'administració, facturació i gestió en general de la relació contractual com el Client, així com amb la finalitat de protegir els interessos d'aquest, tal com es descriu en detall en la Política de Privacitat disponible al següent enllaç: https://www.nominalia.com/quienes-somos/condiciones-legales/cookies/?lang=ca

Pel que fa a la prestació de Serveis que suposin el tractament de dades personals en nom del Client, en els casos en què el Client és l'usuari final dels Serveis, el Client actua com a Responsable del Tractament, mentre que NOMINALIA és l'encarregat del tractament en nom del Client, en línia amb les instruccions emeses per aquest i detallades per escrit en "Contracte de tractament de dades personals per a clients finals dels serveis de NOMINALIA INTERNET SL", dins el document "Contracte de tractament de dades personals" disponible a l'enllaç següent https://www.nominalia.com/wp-content/uploads/2019_contrato_tratamiento_datos_personales.pdf i que és a tots els efectes part de les presents Condicions Generals.

Pel que fa a la prestació dels Serveis que suposen el tractament de dades personals en nom del Client, quan el Client adquireixi els Serveis en representació de tercers, per tal de revendre'ls (o no), el Client actua com a Encarregat del Tractament en representació dels seus Clients, mentre que NOMINALIA actua com sub - encarregada del tractament en nom del Client, en línia amb les instruccions d'aquest i detallades per escrit a l'apartat "ACORD dE tRACTAMENT dE DADES per clients que SOL·LICITEN eLS SERVEIS dE NOMINALIA eN nOM dE TERCERS ", en el document" Contracte de Tractament de Dades Personals "disponible a l'enllaç següent https://www.nominalia.com/wp-content/uploads/2019_contrato_tratamiento_datos_personales.pdf i que és a tots els efectes part de les presents Condicions Generals.

Si és intenció del Client personalitzar els continguts de l'Annex 2 del "Contracte de tractament de dades personals per a clients finals dels serveis de NOMINALIA INTERNET SL" o del "ACORD DE TRACTAMENT DE DADES Per clients que SOL·LICITEN ELS SERVEIS DE NOMINALIA EN NOM DE TERCERS ", o de tots dos documents quan siguin conjuntament aplicables, és possible descarregar la versió editable d'aquest document en aquest enllaç: https://www.nominalia.com/wp-content/uploads/2019_contrato_tratamiento_datos_personales.pdf en aquest cas, el Client es compromet a completar i signar el contracte corresponent ia enviar sense demora a dpo@nominalia.com.


8.- DRET DE DESISTIMENT:

Normalment els serveis s'activen no més tard de les 24 hores següents a la seva contractació en ferm. Un cop contractat el servei i inciada la prestació del mateix, no existeix dret de desistiment a favor del client o consumidor final. Com a excepció, els serveis de registre de dominis .es són d'activació immediata (a títol informatiu: l'entitat gestora Red.es no permet la seva anul·lació tret que sigui per ordre directa del contacte administratiu del domini .es de què es tracti).


En cas de voler exercir el dret de desistiment quan sigui aplicable, es recomana utilitzar els formularis publicats com a part de la Llei 3/2014, de 27 de març.

9.- COMPLIMENT DEL REGLAMENT UE NÚM. 2022/2065 - LLEI DE SERVEIS DIGITALS:

1. NOMINÀLIA INTERNET S.L.U. (en endavant denominada "NOMINÀLIA"), incloses les seves filials, s'adhereix a les mesures establertes en el Reglament núm. 2022/2065 de la UE - Llei de Serveis Digitals (en endavant denominada "DSA"). Els usuaris són responsables dels continguts que carreguen, comparteixen o posen a disposició als nostres serveis. Qualsevol contingut que violi la DSA o una altra llei aplicable o els nostres Termes i Condicions pot ser objecte d'eliminació, i els usuaris poden estar subjectes a la suspensió o cancel·lació del compte també per iniciativa de NOMINALIA. Vegeu també la clàusula 13 de les presents Condicions Generals.

2. 2. NOMINALIA cooperarà amb les autoritats pertinents segons el que requereix la normativa pertinent i la DSA, inclòs el subministrament d'informació (incloses les dades personals) i l'assistència a les investigacions. El punt de contacte únic per a les autoritats dels Estats membres i la Comissió i el Consell Europeu de Serveis Digitals, estarà localitzable, en anglès o en espanyol a la següent adreça de correu electrònic: abuse@NOMINALIA.it.

3. Si qualsevol persona o entitat té coneixement de la presència al servei de NOMINALIA d'elements específics d'informació i/o contingut que la persona o entitat consideri contingut il·legal, la persona o entitat podrà posar-se en contacte amb NOMINALIA al punt de contacte únic a la següent adreça de correu electrònic: abuse@NOMINALIA.it i enviar un informe que reuneixi tots els requisits següents, de conformitat amb l'article 16 de la DSA:

(a) una explicació suficientment fonamentada de les raons per les quals la persona o entitat al·lega que la informació en qüestió és un contingut il·lícit; i

(b) una indicació clara de la ubicació electrònica exacta d'aquesta informació, com ara la URL o URL exactes i, si cal, informació addicional que permeti la identificació del contingut il·lícit adaptada al tipus de contingut i al tipus específic de servei d'allotjament; i

(c) el nom i l'adreça de correu electrònic de la persona o entitat que presenta la notificació, excepte en el cas de la informació que es consideri que implica un dels delictes contemplats als articles 3 a 7 de la Directiva 2011/93 /UE, i

(d) una declaració que confirmi que la persona o entitat que presenta la notificació creu de bona fe que la informació i les al·legacions que conté són exactes i completes.

Quan NOMINALIA rebi un informe, enviarà un justificant de recepció del mateix a la persona o entitat sense demora indeguda.
A més, es considerarà que l'informe dóna lloc a un coneixement o consciència reals de NOMINALIA pel que fa a l'element específic d'informació de què es tracti, de manera que NOMINALIA podrà prendre una decisió sobre aquells en què l'informe compleixi els quatre requisits abans esmentats i permeti a un proveïdor diligent de serveis d'allotjament identificar la il·legalitat de l'activitat o informació pertinent sense un examen jurídic detallat (en endavant, "Informe").
4. En el cas d'Informes que compleixin els requisits anteriorment esmentats, NOMINALIA notificarà a aquesta persona o entitat sense demora indeguda, considerant a més el propi cas i la seva complexitat, la seva decisió respecte de la informació a què fa referència l'Informe (pel que fa successiu, "exposició de motius").

5. Si la persona o entitat no està d'acord amb la decisió de NOMINALIA, podrà adreçar-se novament a NOMINALIA, a la següent adreça de correu electrònic: abuse@NOMINALIA.it, motivant les raons del desacord amb la decisió de NOMINALIA. NOMINÀLIA examinarà la sol·licitud i comunicarà a la persona o entitat la decisió final. Sense perjudici d'això, la persona o entitat també podrà denunciar el contingut o activitat presumptament il·lícita davant de les autoritats públiques en defensa dels seus drets.

==


III.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS, RESPONSABILITATS I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

10.- MODIFICACIONS A LES CGS y/o l'ORDRE DE SERVEI:


NOMINALIA es reserva el dret de modificar aquetes CGS i el que s'estipula a l'Ordre de Servei en les condicions d'aquest contracte en tot moment, si informa el Client amb 30 dies d'antelació com a mínim.

Les modificacions es faran segons el que s'estableix en aquestes Condicions Generals i conforme el que estableix la normativa aplicable vigent en cada moment. Les modificacions no aniran, en cap cas, en detriment ni perjudici dels usuaris.

S'entendrà que el Client accepta les modificacions si, un cop transcorregut aquest període, continua utilitzant els serveis proporcionats per NOMINALIA.

El Client tindrà dret a cancel·lar una ORDRE DE SERVEI o les CGS aplicables en el seu moment, enviant a NOMINALIA una notificació respectant el termini de 30 dies previst al paràgraf anterior.


11.- ÚS DELS SERVEIS I RESPONSABILITAT DEL CLIENT:

El Client es compromet a actuar lleialment i de bona fe durant l'exercici dels serveis contractats. De la mateixa manera, el Client es compromet a fer tot el possible per complir amb les disposicions i compromisos establerts en aquestes condicions generals i a les condicions específiques dels serveis, així com a respectar, en el cas dels serveis oferts per NOMINALIA de manera compartida, la qualitat, l'estabilitat i la seguretat dels serveis, i respectar-ne també el seu ús per part d'altres clients.

El Client certifica que, d'acord amb el seu lleial saber i entendre, l'ús del nom de domini per ell sol·licitat no afecta els drets de propietat intel·lectual de tercers.
El Client accepta la responsabilitat exclusiva per l'elecció d'aquest nom de domini i el seu posterior manteniment.

El Client manifesta que el registre del nom té fins legals.

El Client assumeix la responsabilitat, a totes els efecte, derivada de qualsevol problema relatiu als drets d'ús del nom triat.

El Client es compromet a acceptar qualsevol possible sol·licitud d'arbitratge com a conseqüència de la seva sol·licitud de registre -o del registre a petició seva - d'un nom de domini.

El contingut dels arxius emmagatzemats en els servidors de NOMINALIA és responsabilitat exclusiva del Client. NOMINALIA no serà responsable de cap error ocasionat pel mal funcionament del servidor, les adreces de correu electrònic del client i la manca de comunicació a NOMINALIA de possibles canvis en les adreces electròniques, desinformació per negligència del client o un mal ús i conservació de la identificació d'usuari i contrasenya que són responsabilitat exclusiva del Client.

Alguns dels serveis prestats per NOMINALIA presenten o inclouen en l'accés via web corresponent un xat en temps real, d'accés general (se sigui o no client de NOMINALIA).

Aquest xat permet a l'usuari formular consultes en temps real sobre el servei i sobre els productes de NOMINALIA, fins i tot abans de la contractació, si s'escau, d'algun servei concret per part de l'usuari. Les dades personals facilitades per l'usuari en activar el xat i/o durant la permanència en ell, s'incorporen en un fitxer denominat "clients" del qual és responsable NOMINALIA, sent l'encarregat del tractament d'aquestes dades un tercer. Pot coneixer-se el seu nom (Zendesk) i les seves pròpies polítiques de privacitat des de la mateixa finestra d'inici del xat, amb només un clic. L'acceptació de les Condicions Generals / Ordre de servei inclou l'acceptació d'aquest tractament. L'objecte del tractament és resoldre les preguntes i dubtes de l'usuari sobre el servei i productes sobre els quals es pot consultar al xat i mantenir un registre de les consultes formulades i de les solucions facilitades. L'usuari té en tot moment els drets de rectificació, accés, cancel·lació i altres que pot exercitar davant NOMINALIA. S'aplica igualment la política de protecció de dades de NOMINALIA, esmentada a l'apartat II d'aquestes Condicions Generals i disponible a
https://www.nominalia.com/quienes-somos/condiciones-legales/cookies/

Els tipus d'ús que s'indiquen a continuació (incloent-hi la sospita raonable cap al client i/o els seus usuaris de la xarxa i/o els serveis) es consideren ús inacceptable. Lús no autoritzat es considera un incompliment material del contracte imputable al Client. El Client es compromet a no utilitzar els Serveis i la Xarxa per emmagatzemar o distribuir dades que:

1. continguin o facin referència a continguts maliciosos (com virus, malware, o altre programari nociu);

2. infringeixin els drets de tercers (com els drets de propietat intel·lectual), o siguin manifestament difamatoris, nocius, amenaçadors, abusius, discriminatoris, que incitin a l'odi o que siguin objectables per qualsevol altre motiu;

3. Inciteixen a, o facilitin, conductes delictives o fraudulentes;

4. continguin hipervincles o referències amb (repositoris de) material que infringeixi drets de propietat intel·lectual;

5. continguin qualsevol forma de pornografia o estiguin aparentment destinats a ajudar els altres a trobar aquest material,

6. constitueixin una violació de la intimitat de tercers, inclòs, en qualsevol cas, però sense limitar-s'hi, el tractament de dades personals de tercers sense consentiment o sense qualsevol altra base legal;

7. continguin publicitat no sol·licitada, no autoritzada o il·lícita, material promocional, spam i correu brossa,

8. obstaculitzin altres clients del Proveïdor o tercers o causin danys als sistemes o xarxes del Proveïdor o de tercers.


Queda especialment prohibit tot això, i també:

- l'ús del servidor Web per part del Client per realitzar accions contràries a la legislació espanyola o amb la intenció d'ocasionar danys a tercers o a altres empreses;

- els missatges i/o contingut de naturalesa violenta, abusiva, difamatòria, racista, xenòfoba o pornogràfica, especialment tota imatge o arxiu obscè o amb contingut sexual que pugui inferir pornografia, com són els nus complets i/o parcials;

- els programes informàtics destinats a desbloquejar el contingut d'altres programes informàtics amb llicència (cracks), els números de sèrie de programes informàtics o qualsevol altre contingut que violi els drets de propietat intel·lectual;

- les imatges i arxius en qualsevol format que incompleixin la propietat intel·lectual als quals el Client no tingui dret o que no són propietat de la persona/empresa que tingui el domini a NOMINALIA;

- qualsevol contingut que sigui contrari a la legislació espanyola, especialment a la llei de protecció de dades de caràcter personal;

- l'ús del servidor i les adreces de correu electrònic per enviar missatges no sol·licitats (spam o correu brossa) així com l'enviament de missatges de grans dimensions amb la finalitat de bloquejar el servidor (mail bombing o bombardeig de missatges);

- l'ús de l'espai llogat als servidors per emmagatzemar imatges i/o contingut de pàgines de tercers, independentment del tema d'aquestes pàgines;

- la creació de qualsevol tipus de programació Web que sigui directament o indirectament perjudicial per al rendiment dels servidors de NOMINALIA, ja sigui mitjançant un consum de més recursos dels necessaris o la programació de qualsevol tipus de codi que malmeti, reiniciï o apagui els servidors en què s'emmagatzema el contingut programat intencionadament o no.

Els serveis descrits en aquests T&C poden estar subjectes a controls/restriccions a l'exportació dels països de la Unió Europea i/o de l'EFTA (col·lectivament "Països que imposen l'embargo" - EIC -). Per tant, els serveis aquí descrits no s'han de reexportar, vendre, transferir o utilitzar d'una altra manera per prestar serveis, etc. a l'Iran, la Federació Russa, la República de Bielorússia o regions especificades d'Ucraïna, en particular Sebastopol, Crimea, Zaporizhzhia. , Luhansk i Donezk (col·lectivament "països sota embargo"), o a través d'un nacional o resident sancionat d'aquests països. El Client reconeix i accepta que els serveis poden estar subjectes a controls d'exportació dels països de la Unió Europea i/o de l'EFTA (col·lectivament "Països que imposen l'embargo") tal com s'estableix aquí.

Si l'EIC cancel·la la prohibició de reexportació dels Països Embargats, la present prohibició de reexportació s'anul·larà automàticament en la mesura de la regulació modificada i dels Països Embargats afectats.

Si el Client o els seus clients finals utilitzen o accedeixen als serveis contravinent les normes establertes per l'EIC, el Client serà l'únic i exclusivament responsable d'això. El client es compromet a complir totalment totes les lleis aplicables, incloses, sense limitació, les regulacions d'exportació i importació establertes per EIC.

El Client declara i garanteix que cap dels continguts o informació adquirits mitjançant l'ús dels serveis s'utilitzarà amb cap finalitat lesiva o il·legal, incloent, sense limitació, qualsevol de les activitats, subministraments o serveis enumerats en les resolucions dictades per l'EIC. , llevat que l'autoritat governamental competent ho autoritzi expressament a aquests efectes. A més, el Client es compromet a assegurar-se que els clients del Client també es comprometran a complir totalment la normativa aplicable en aquest sentit en particular.


Amb caràcter general, el Client es compromet a no utilitzar els Serveis per a fins il·legals ia no violar cap norma o reglament nacional ni internacional aplicable de cap manera.

La infracció d'alguna de les prohibicions anteriors per part del Client pot suposar la resolució del seu contracte, per incompliment i sense dret a indemnització a favor del Client. En cas que qualsevol actuació realitzada pel Client directament o indirectament (fins i tot per mitjà de la seva pàgina web o email) o per un tercer com a conseqüència de negligència per part del Client, pugui suposar danys o perjudicis a NOMINALIA oa qualsevol dels seus altres clients o usuaris en general, oa tercers, NOMINALIA podrà suspendre o cancel·lar de manera immediata els serveis presats al Client, i/o tancar el lloc web infractor, i/o resoldre immediatament el contracte, tot això sense dret a indemnització a favor del Client. NOMINALIA podrà informar d'aquesta interrupció i de les causes al Client, per mitjà del correu electrònic.
La infracció d'alguna de les anteriors prohibicions per part del Client pot suposar la rescissió del contracte, per incompliment i sense dret a indemnització a favor del Client. En cas que qualsevol actuació realitzada pel Client directament o indirectament (fins i tot a través de la seva pàgina Web o email) o per un tercer com a conseqüència de negligència per part del Client, pugui provocar danys o perjudicis a NOMINALIA o a qualsevol dels seus clients o usuaris en general, NOMINALIA podrà suspendre o cancel·lar de manera immediata els serveis prestats al Client i rescindir immediatament el contracte sense dret a indemnització a favor del Client. NOMINALIA podrà informar d'aquesta interrupció i de les seves causes al Client per correu electrònic. Amb caràcter general, el Client es compromet a no utilitzar els Serveis per a fins il·legals i a no violar cap norma o reglament nacional ni internacional aplicable.

S'incorporen a les Condicions Generals, en allò que no estigui expressament regulat per aquestes de manera diferent, els continguts de les Condicions de servei que regulen els productes associats al producte o servei contractat (dominis, hosting, email, servidors o altres) que es poden consultar i descarregar en aquest enllaç:
https://www.nominalia.com/quienes-somos/condiciones-legales/ccs-condiciones-generales-nominalia/?lang=ca

En tots els casos i amb independència del servei o serveis contractats, el client és responsable de fer les seves còpies de seguretat o backup, ja que com s'indica en aquestes Condicions Generals i als annexos citats, la fi de la relació de servei entre client i NOMINALIA, amb independència del motiu de tal finalització, comportarà la cancel·lació de les dades del client, així com de tots els continguts que aquest hagi emmagatzemat al servidor, correus, etc., sense que es pugui responsabilitzar NOMINALIA de les possibles pèrdues de dades, econòmiques o de qualsevol altre tipus. Per tant, serà deure del Client desar les dades en un altre suport abans de la cancel·lació del Servei. A més a més, NOMINALIA no està autoritzada per llei a desar continguts (Llei 25/2007).

En relació amb l'obligació de destruir dades i la de conservar dades, queden fora de perill les obligacions legals de conservació de dades, per exemple, el bloqueig de dades.


12. –WHISTLEBLOWING:

NOMINALIA té a la disposició dels seus empleats i de tercers un Canal de Denúncies per al compliment de la normativa corresponent. També es pot utilitzar per fer comunicacions de continguts (presumptament) il·lícits: https://www.nominalia.com/canal-denuncias/?lang=ca

NOMINALIA podrà, dins dels principis de bona fe i diligència, realitzar investigacions per iniciativa pròpia de forma voluntària, i/o adoptar mesures per detectar, identificar i retirar continguts il·lícits o bloquejar-ne l'accés, i/o en general adoptar les mesures necessàries per complir els requisits del dret de la Unió i del dret nacional.


13.- CANAL DE NOTIFICACIÓ DE CONTINGUTS IL·LÍCITS:

Qualsevol persona física o jurídica podrà notificar a Nominalia sobre la presència al seu Servei (per exemple, en webs allotjades en un servidor gestionat per, o propietat de Nominalia) de continguts concrets que aquesta persona física o jurídica consideri que són o poden ser continguts il·lícits .

Les notificacions es podran enviar al Punt de Contacte i han de contenir: (1) una explicació dels motius pels quals es considera que la informació en qüestió és contingut il·lícit; (2) una indicació clara de la localització electrònica exacta d'aquesta informació, com ara el o els URL exactes i, si escau, informació addicional que permeti identificar el contingut il·lícit adaptat al tipus de contingut i al tipus concret de servei d'allotjament de dades; (3) el nom i una adreça de correu electrònic de qui envia la notificació, excepte en el cas dinformació que es consideri que implica un dels delictes a què es refereixen els articles 3 a 7 de la Directiva 2011/93/UE; i (4)) una declaració responsable de l'emissor, declarant actuar de bona fe i estar convençut que la informació i les al·legacions que aquesta notificació conté són precises i completes.

Quan la notificació contingui informació de contacte electrònica de qui l'enviï, Nominalia acusarà rebut en el menor termini possible, i també en el menor termini possible notificarà la decisió respecte de la informació facilitada, donant també l'oportunitat de rèplica a l'informador i indicant-ne el termini per a tal rèplica.


14.- COMUNICACIÓ ENTRE LES PARTS:

La relació entre les parts és la de Client i Proveïdor de serveis.

Com a regla general i excepte els supòsits en què legalment es requereixi alguna formalitat específica, les parts acorden comunicar a través del correu electrònic, fax o correu postal emprant les adreces i números més actuals que aquestes tinguin. Les parts estan obligades a conservar proves de notificació a l'altra part.


15.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I/O INDUSTRIAL:

NOMINALIA és el propietari de qualsevol marca comercial, drets d'autor i propietat, know-how i qualsevol programa informàtic relacionat amb els serveis proporcionats per NOMINALIA. Al Client se li concedeix només un dret d'usuari limitat i no transferible dels mateixos.

NOMINALIA li atorga al Client, una vegada completat el procés de registre al Servei i únicament durant el temps que duri la prestació dels serveis de NOMINALIA al Client d'acord amb aquestes Condicions Generals, una llicència no exclusiva, no transferible, no subllicenciable, totalment revocable i limitada per utilitzar els serveis de NOMINALIA. Aquesta llicència té com a única finalitat la prestació efectiva dels serveis per NOMINALIA al Client recollits a la seva pàgina web ia les Condicions Generals de NOMINALIA.

El Client garanteix que és propietari de la Informació emmagatzemada en l'espai assignat o que, en qualsevol cas, té l'autorització corresponent per difondre-la a Internet. Per tal d'assegurar les finalitats d'aquest contracte, el Client autoritza NOMINALIA a fer una còpia de seguretat de la Informació lliurada durant la seva vigència.


16.- LÍMITS DE LA RESPONSABILITAT DE NOMINALIA:

NOMINALIA es compromet a actuar de forma diligent i de bona fe en les seves relacions comercials amb el client. També es compromet a oferir en tot moment la millor qualitat a l'hora de prestar el seu servei (exceptuant aquelles incidències externes i/o realitzades per tercers i fora del seu control, que poden suposar la suspensió del servei temporalment o definitivament), i la integritat de la informació emmagatzemada als seus servidors, transmesa a través del seu sistema o d'Internet.

NOMINALIA compta amb les mesures de seguretat raonablement necessàries i actualitzades per prevenir i evitar accessos no autoritzats, pèrdues o corrupcions de dades.

NOMINALIA no pot garantir que la comanda realitzada pel sol·licitant serà factible.

NOMINALIA no assumeix la responsabilitat pels possibles errors o suspensions de serveis provocats o realitzats per actes d'altres entitats, organitzacions o empreses, fins i tot participants en tot el procés de registre del servei, directament o indirectament a través de NOMINALIA.

La informació a la qual pot accedir el Client a través del servei d'accés és responsabilitat de la part que desenvolupa aquesta informació. NOMINALIA no és responsable en cap cas i sota cap circumstància del contingut de la informació de tercers a la qual pot tenir accés el Client, així com dels danys que aquest pugui patir a causa d'aquesta informació, independentment de si l'accés a la mateixa es fa mitjançant enllaços directes o consecutius, l'origen dels quals es troba en pàgines allotjades a NOMINALIA. També es consideren recursos fora del control de NOMINALIA els següents, entre altres:

- programes, textos i dades dels usuaris,
- grups de notícies no moderats en el propi servidor,
- grups de notícies en altres servidors,
- xats,
- comptes d'FTP i Telenet.

Respondran solidàriament l'empresari per compte de qui s'actuï i el mandatari, comissionista o agent que hagi actuat en nom propi.

NOMINALIA es compromet a utilitzar la millor tecnologia de la que tingui coneixement i els millors recursos a la seva disposició per prestar els Serveis. El Client accepta i reconeix que NOMINALIA no pot, de cap manera, ser tinguda per responsable de retards o errades en la prestació del servei per causes alienes al control raonable de NOMINALIA, com, però no només: (i) cas fortuït o de força major; (ii) esdeveniments que depenguin de tercers com ara, entre d'altres, interrupció o mal funcionament dels serveis d'operadors de telecomunicacions o línies elèctriques, o actes o omissions de l'Autoritat Judicial, Policial, Administrativa o de Registre competent; (Iii) mal funcionament dels terminals o altres sistemes, maquinari o programari, utilitzats pel Client. En cas d'interrupció del servei, NOMINALIA es compromet a restaurar el Servei al més aviat possible. El Client també accepta que NOMINALIA no pot, en cap cas, ser considerada responsable dels actes o omissions imputables al Client i contraris o en conflicte amb les obligacions assumides per aquest segons l'estipulat en aquestes Condicions Generals o en una Ordre de Servei, així com tampoc pot considerada responsable de les fallades de funcionament degudes a defectes en els mitjans necessaris per a l'accés al Servei, o l'ús inadequat d'aquests o els sistemes d'accés al servei per part del Client o de tercers. NOMINALIA no pot, en cap cas, ser considerada responsable davant el Client ni davant tercers per pèrdua de beneficis, pèrdua d'ingressos, ni per qualsevol altra forma de pèrdua de beneficis o danys indirectes o resultants relacionats amb el rendiment d'aquestes Condicions Generals o d'un Ordre de Servei. NOMINALIA és responsable davant del Client dels danys i perjudicis directes i previsibles causats per NOMINALIA resultat del seu incompliment de Contracte, però no és responsable d'altres danys que no siguin directes i previsibles. Quan la pèrdua patida inclogui una sèrie de successos relacionats, es consideraran en aquests termes com un únic succés.

NOMINALIA no exclou ni limita de cap manera la seva responsabilitat quan sigui il·legal fer-ho. Això inclou la responsabilitat per mort o lesions personals causades per
negligència de NOMINALIA o dels seus empleats, agents o subcontractistes; o per frau.

NOMINÀLIA no és responsable de les pèrdues comercials. Si el Client utilitza els productes amb finalitats comercials, empresarials o de revenda, NOMINALIA no respon (la llista següent és merament enunciativa) ni per lucre cessant, ni per pèrdua de negoci, ni per interrupció del negoci, ni per pèrdua d'oportunitats de negoci . Tampoc no és NOMINÀLIA responsable de cap dany o pèrdua, ja sigui directa o indirecta, que el Client pugui patir com a resultat de qualsevol virus, troià o altre dispositiu inhabilitant que afecti els serveis o sistemes.

Client i NOMINALIA exclouen expressament qualsevol dret de tercers que altrament podrien tenir dret a exigir el compliment dels termes del Contracte com si fossin part d'aquest.

Els serveis es poden suspendre, cancel·lar o transferir a petició de les autoritats competents.

La responsabilitat de NOMINALIA davant del Client no superarà en cap cas un import equivalent al cost dels serveis pagats pel Client en els darrers dotze mesos.


17.- CLÀUSULA DE CANCEL·LACIÓ EXPRESSA:

És aplicable l'article 1124 del Codi civil.

A més, NOMINÀLIA podrà rescindir immediatament l'Acord mitjançant notificació per escrit al Client, si aquest últim o qualsevol dels seus afiliats, funcionaris, empleats, empleats contractats, directors i/o agents incompleixen d'alguna manera la seva obligació de complir amb la prohibició de reexportar al país Embargat. Països, establerts en aquesta Ordre de Servei, així com a les lleis de control d'exportacions aplicables dels Països que Imposen l'Embargament.


IV.- LLEI APLICABLE I FÒRUM COMPETENT


18.- DRET APLICABLE I JURISDICCIÓ:


Les lleis aplicables respecte a aquest contracte, la seva interpretació i la resolució seran les espanyoles. Les parts se sotmeten, en el cas d'usuaris professionals i de persones jurídiques, amb renúncia expressa al fur que els pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals de Barcelona capital, llevat que siguin aplicables les normes al respecte en matèria de defensa de consumidors i usuaris . El Client coneix que NOMINÀLIA no està adherida al sistema arbitral de resolució de conflictes de la UE (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show).

Domicili a efectes de comunicacions:

NOMINALIA INTERNET S.L.
Carrer d'Ulldecona, nº 21, 1ª Planta,
08038 Barcelona
Espany

Número de telèfon d'atenció al client: 93 288 40 62

Punt de contacte (email): abuse@register.it

Es recomana lús preferent del castellà, català o anglès per a totes les comunicacions dirigides a NOMINALIA INTERNET S.L.


Última actualització: 16/02/2024