Política de Privacitat completa

La protecció de la vostra privacitat és un dels nostres objectius principals.

NOMINALIA INTERNET SL (en endavant, NOMINALIA) amb domicili al Carrer d'Ulldecona, nº 21, 1ª Planta, 08038 Barcelona, té el compromís permanent de protegir la privacitat en línia dels seus usuaris. Aquest document descriu la nostra política de privacitat, explica la gestió que fem de les dades personals dels nostres clients, i també serveix per a que pugueu donar un consentiment explícit, voluntari, informat i conscient per al tractament de les vostres dades personals en els llocs d'aquest Web en què cal incorporar aquestes dades. Us recordem que en les diverses seccions dels llocs web de NOMINALIA on recopilem les vostres dades personals, es publica informació específica d'acord amb l'art. 13 del Reglament UE 2016/679 (des d'ara: "Reglament") que és necessari que llegiu abans de lliurar les dades sol·licitades. La informació i les dades que proporcioneu o que ens arribin d'alguna altra manera durant el registre o alta en els diferents serveis de NOMINALIA (com ara: registre de noms de domini, comptes de correu electrònic, subministrament de certificats, prestació d'espai web, serveis de allotjament, subministrament d'altres serveis auxiliars; d'ara endavant, en conjunt, els "serveis"), seran tractades d'acord amb les normes del Reglament i amb les obligacions de confidencialitat que són les bases de treball de NOMINALIA. D'acord amb el Reglament, el tractament de dades personals dut a terme per NOMINALIA es basarà en els principis de legalitat, correcció, transparència, propòsit i límits de retenció de dades, minimització de dades, precisió, integritat i confidencialitat.

CONTINGUTS

1. Responsable de les Dades i Delegat de Protecció de Dades
2. Dades Personals objecte de Tractament
a. Dades de navegació
b. Dades tractades en connexions a xarxes socials
c. Dades facilitades voluntàriament pel titular
d. Registres de dades de noms de domini
e. Dades de trànsit
3. Objecte del tractament
4. Base legal i caràcter obligatori o voluntari del tractament
5. Receptors de dades personals
6. Transferència de dades personals
7. Retenció de dades personals
8. Drets del titular
9. Esmenes


1.- Responsable de les Dades i Delegat de Protecció de Dades
El responsable del tractament de Dades que es fa per mitjà del lloc web és NOMINALIA, com s'indica més amunt. L'organització del responsable del tractament inclou un Delegat de Protecció de Dades (DPO). El DPO està disponible per a qualsevol informació relativa al tractament de dades personals a NOMINALIA, inclòs el llistat d'Encarregats del Tractament.

Es pot contactar amb el DPO escrivint a dpo@nominalia.com


2.- Dades Personals objecte de Tractament

Quan diem "tractament de dades personals" ens referim a qualsevol operació o conjunt d'operacions, realitzades amb o sense l'ajuda de processos automatitzats i aplicades a dades personals o conjunts de dades personals, com ara recopilació, registre, organització, estructuració, emmagatzematge, adaptació o modificació, extracció, consulta, ús, comunicació per a transmissió, difusió o qualsevol altra forma de posada a disposició, comparació o interconnexió, limitació, cancel·lació o destrucció.

Les dades personals tractades - segons vulgueu utilitzar els Serveis - poden consistir en un identificador com el nom, una adreça de correu electrònic, un número d'identificació, dades d'ubicació, una identificació en línia, compres realitzades o altres dades facin possible la vostra identificació, segons el tipus de Serveis sol·licitats (d'ara endavant i en conjunt, les "Dades Personals").

En particular, les Dades personals objecte de tractament per part de NOMINALIA en la seva pàgina web són les següents:
a. Dades de navegació:

Els sistemes informàtics i els procediments de programari utilitzats per operar el lloc web de NOMINALIA recopilen, durant el seu funcionament normal, algunes Dades Personals. La transmissió d'aquestes dades es considera implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. Aquesta és informació que no es recull per ser associada amb persones identificades o identificables, però per la seva pròpia naturalesa podria, a través del processament i l'associació amb les dades en poder de tercers, permetre que els usuaris siguin identificats. Aquesta categoria de dades inclou adreces IP o noms de domini dels dispositius utilitzats pels usuaris que es connecten al Lloc, les adreces a l'Identificador Uniforme de Recursos (URI), el moment de la sol·licitud, el mètode utilitzat per enviar la sol·licitud al servidor, la mida de l'arxiu de resposta rebut, el codi numèric que indica l'estat de la resposta donada pel servidor (èxit, error, etc.) i altres paràmetres relacionats amb el sistema operatiu i l'entorn del dispositiu de l'usuari. Aquestes dades s'utilitzen amb l'únic propòsit d'obtenir informació estadística anònima sobre l'ús del lloc i dels llocs dels nostres clients i per verificar el seu correcte funcionament, per identificar anomalies i/o abusos, i s'eliminen immediatament després del tractament. Les mateixes dades es podrien utilitzar per determinar la responsabilitat en cas d'hipotètics delictes informàtics contra el Lloc o contra tercers: a excepció d'aquesta possibilitat, les dades en els contactes web no es guarden més de catorze dies, llevat que l'usuari sol·liciti expressament una altra cosa (per exemple: accés a les pàgines personals de l'usuari dins de NOMINALIA que reflecteixi els serveis utilitzats, la informació publicada, etc.).

b. Tractament de dades en l'àmbit de la interacció amb les xarxes socials:

A més d'emplenar el formulari de registre en contractar un servei, si ho desitgeu, també podeu registrar-vos per al servei des del vostre perfil de Facebook amb només un clic - es considerarà un CONSENTIMENT EXPLÍCIT - des del botó "Inicia la sessió amb Facebook". En aquest cas, Facebook enviarà a NOMINALIA automàticament algunes de les vostres dades personals, que s'especificaran a la finestra emergent que s'obre al moment de la sol·licitud i no caldrà emplenar cap altre formulari. Si per contra, ja sou usuaris registrats de NOMINALIA i també teniu un perfil de Facebook, podeu triar associar el vostre compte de NOMINALIA amb el compte de Facebook fent clic a "Iniciar sessió amb Facebook" i després a "Compte associat": D'aquesta manera, el vostre ID de NOMINALIA s'associarà amb el vostre codi d'usuari de Facebook; a continuació podeu clicar a "Inicia sessió amb Facebook" per autenticar-vos directament en el vostre tauler de control de NOMINALIA sense necessitat d'introduir els identificadors d'accés.

D'altra banda, NOMINALIA també ofereix la possibilitat d'associar el compte de NOMINALIA als comptes de Google, Twitter i LinkedIn, si els tinguéssiu. En aquest cas, les xarxes socials interessades també enviaran a NOMINALIA algunes de les vostres dades, que s'especificaran a la finestra emergent que s'obrirà en el moment de la sol·licitud.

c. Dades facilitades voluntàriament per l'interessat:

En utilitzar determinats serveis (per exemple, productes o serveis de NOMINALIA que permeten l'assignació de noms de domini a favor de tercers), podria produir-se el tractament de dades personals de tercers que hàgiu enviat a l'Administrador del Servei. En aquest cas, vosaltres sereu els responsables del tractament de forma independent, assumint totes les obligacions i responsabilitats legals que se'n deriven.
En aquest sentit, us comprometeu a mantenir a NOMINALIA indemne, en la forma més àmplia, en relació amb qualsevol disputa, reclamació, sol·licitud de compensació per danys del tractament, etc. que pugui arribar a NOMINALIA de tercers de qui s'hagin tractat les Dades Personals a través de l'ús hagueu fet dels Serveis, amb violació de les normes aplicables sobre protecció de dades personals. En qualsevol cas, si proporcioneu o tracteu de qualsevol altra manera dades personals de tercers en fer ús del Servei, caldrà que d'ara en endavant garantiu - assumint tota responsabilitat que se'n derivi - que aquests casos específics de tractament tenen sempre una base legal apropiada (Per exemple, el consentiment de l'interessat) de conformitat amb l'article 6 del Reglament, que legitima el tractament de la informació en qüestió.

d. Dades de Registre del Nom de Domini:

Pel que fa al tractament de Dades Personals realitzat com a part del servei de registre de noms de domini, s'especifica aquí que NOMINALIA només farà el tractament estrictament necessari per prestar el servei, llevat que es faci un tractament posterior amb la base legal adient, en el sentit de l'art. 6 del Reglament (per exemple, el vostre consentiment explícit). Les dades recopilades per NOMINALIA com a part d'una sol·licitud de registre de noms de domini són imprescindibles i són només aquelles estrictament necessàries per a la prestació del servei, i s'indiquen en l'Ordre de Servei. Donar aquestes dades és voluntari; no obstant això, si no es faciliten aquestes dades NOMINALIA no podrà prestar el servei sol·licitat.
Cal assenyalar que les dades personals del titular del nom de domini, amb l'estricta finalitat de prestació del servei, poden comunicar-se a tercers.

En particular, per registrar noms de domini, la Corporació d'Internet per a Noms i Números Assignats (en endavant, "Icann") requereix que NOMINALIA com a registrador, dipositi com a garantia amb un Agent Autoritzat, una còpia de les dades necessàries per al registre d'un nom de domini sota l'autoritat de la pròpia Icann.
Iron Mountain Intellectual Property Management,, Inc. presta aquest servei a NOMINALIA per Inc., per designació de l'Icann.

A més, les dades poden ser comunicades a les autoritats de registre nacionals i estrangeres que es dirigeixin a NOMINALIA per transmetre la documentació tècnica i administrativa requerida per la legislació del sector, així com per a qualsevol altre tema de registre de noms de domini amb extensions per a les quals NOMINALIA no actua com a registrador o com a agent registrador.
Aquesta comunicació de dades és necessària per al vostre ús del Servei, i per tant, d'acord amb la legislació de privacitat en vigor, es justifica de conformitat amb l'art. 6 (1) (b) del Reglament. En el moment de la contractació del servei, accepteu i consentiu expressament que algunes de les vostres dades personals seran comunicades d'acord amb el s'ha indicat més amunt.Si en sol·licitar el registre de noms de domini proporcioneu a NOMINALIA dades personals de tercers involucrats en el tractament, actueu com a responsable del tractament independent, assumint-ne totes les obligacions i responsabilitats derivades de la llei.
En aquest sentit, us comprometeu a mantenir a NOMINALIA indemne, en la forma més àmplia, en relació amb qualsevol disputa, reclamació, sol·licitud de compensació per danys del tractament, etc. que pugui arribar a NOMINALIA de tercers de qui s'hagin tractat les Dades Personals a través de l'ús hagueu fet dels Serveis, amb violació de les normes aplicables sobre protecció de dades personals.

En qualsevol cas, si proporcioneu o tracteu de qualsevol altra manera dades personals de tercers en fer ús del Servei, caldrà que d'ara en endavant garantiu - assumint tota responsabilitat que se'n derivi - que aquests casos específics de tractament tenen sempre una base legal apropiada de conformitat amb l'article 6 del Reglament, que legitima el tractament de la informació en qüestió.
A més, per millorar la prestació del servei, les dades normalment es publicaran i, per tant, es divulgaran a la base de dades pública de WHOIS, que conté les dades personals dels titulars de noms de domini. En referència a aquest tractament, cal tenir en compte que l'Icann actua com un responsable del tractament autònom i que NOMINALIA no té cap control sobre les activitats de tractament que realitza l'Icann. Actualment s'estan revisant i desenvolupant les polítiques de l'Icann al respecte, i qualsevol novetat que es produeixi, serà degudament notificada. A més, els noms de domini podrien publicar-se a la base de dades WHOIS gestionada per les autoritats competents, que també estan actualitzant les seves polítiques en matèria de publicació de dades personals. Per la present deixem clar que tots aquests subjectes actuen com a responsables del tractament independents i que NOMINALIA, que per tal de prestar el seu servei de registre de dominis ha de notificar les dades de l'interessat a aquests subjectes (de no fer-ho no podria prestar el servei), i que no té cap mena de control sobre les activitats de tractament de dades personals dutes a terme per aquests subjectes. NOMNALIA, en la mesura en què es veu afectada i com a part del seu servei de registre de dominis, no publicarà les vostres dades personals.

e. Dades de Trànsit:

Com a part del servei de correu electrònic, NOMINALIA tracta algunes dades per tal de transmetre comunicacions a la xarxa de comunicacions electròniques. Concretament aquestes dades són:
- Adreça IP utilitzada i adreça de correu electrònic i qualsevol altra identificació addicional del remitent;
- Adreça IP i nom de domini del host de l'intercanviador de correu electrònic en el cas de tecnologia SMTP, o qualsevol altre tipus de sistema principal relacionat amb una altra tecnologia diferent a l'anterior i que es faci servir per a la transmissió de comunicacions;
- Adreça de correu electrònic i qualsevol altra identificació addicional del destinatari de la comunicació;
- Adreça IP i nom de domini del host de l'intercanviador de correu electrònic en el cas de tecnologia SMTP, o qualsevol altre tipus de sistema principal relacionat amb una altra tecnologia diferent a l'anterior, que ha lliurat el missatge;
- Adreça IP utilitzada per a rebre o consultar els correus electrònics per part del destinatari, independentment de la tecnologia o el protocol utilitzat;

- Data i hora (GMT) de la connexió i desconnexió de l'usuari del servei de correu electrònic a Internet i l'adreça IP utilitzada, independentment de la tecnologia i el protocol utilitzat;

- El servei d'internet utilitzat.

Aquestes dades són processades i emmagatzemades per NOMINALIA per prestar el servei i, a més, i per llei, per a la possible detecció i supressió de delictes -adoptant mesures de seguretat estrictes, de manera que aquestes dades siguin únicament accessibles a persones específicament autoritzades per escrit i que accedeixen a aquestes dades prèvia ordre emesa per l'autoritat judicial, acompanyada si és el cas per una resolució motivada de fiscalia i, en qualsevol cas, per les tècniques d'autenticació previstes per llei.

D'acord amb el que estipula la Llei, les dades es retenen i emmagatzemen per NOMINALIA per tal de detectar i perseguir delictes durant termini de conservació previst legalment. A més, les dades també són tractades per NOMINALIA amb finalitats comercials ordinàries relatives a la prestació del servei (per exemple: amb finalitats de documentació en cas de disputa de factures o pagament de reclamacions, per a detecció de fraus, i per dur a terme anàlisi en nom dels clients), sempre de conformitat amb les disposicions legals aplicables. En tots els casos les dades s'emmagatzemen, amb les estrictes mesures de seguretat aplicables d'acord amb la llei, únicament durant els terminis legalment establerts.

3.- FINALITAT DEL TRACTAMENT:

El tractament que pretenem dur a terme, un cop obtingut el vostre consentiment expícit, té els següents propòsits:


a. Permetre'ns la prestació dels Serveis sol·licitats i la gestió posterior i independent del vostre Tauler de Control, al qual accedireu registrant-vos i creant un perfil d'usuari en el moment d'iniciar la prestació dels Serveis, inclosa la recopilació, l'emmagatzematge i el processament de dades per a l'establiment i posterior gestió operativa, tècnica i administrativa de la relació resultant de la prestació dels Serveis, així com l'intercanvi de comunicacions durant el curs de la relació de servei establerta;

b. Permetre-us la navegació per, i la consulta de, els llocs web de NOMINALIA;

c. Respondre a sol·licituds d'assistència o d'informació que ens arriben a través del xat, o del correu electrònic, o per telèfon, o a través dels Formularis de Contacte a disposició dels usuaris dins del lloc web, o per mitjà del formulari d'Assistència de l'àrea privada, a la secció "Zona Clients", amb especial referència a les respostes a les sol·licituds d'assistència que es reben a través del telèfon, us informem que les trucades poden ser gravades per assegurar la qualitat del servei, per exemple, per que NOMINALIA pugui acreditar que ha processat correctament les sol·licituds;
d. Complir amb obligacions legals, comptables i fiscals;

e. Dur a terme màrqueting per correu electrònic directe per a serveis similars als contractats, llevat que us hagueu oposat a aquest processament inicialment o en comunicacions posteriors, per aconseguir els legítims interessos de NOMINALIA de promoure productes i serveis en els quals pugueu estar raonablement interessats;

f. Elaborar estudis, investigacions, estadístiques de mercat; enviar material de promoció, informació comercial o enquestes per millorar el servei ( "satisfacció del client") a través del correu electrònic o missatge de text, i / o mitjançant l'ús de l'operador telefònic i / o a través de les pàgines oficials de NOMINALIA a les xarxes socials;

g. només en relació a certs serveis, les dades poden ser processades amb el propòsit de comunicar-les a tercers per als seus fins comercials, és a dir, per proporcionar-vos informació i / o fer-vos ofertes sobre productes, serveis o iniciatives ofertes o promogudes per altres empreses que pertanyin al Grup Register, per empreses vinculades, empreses subsidiàries o altres socis comercials i subcontractistes que actuen com Responsables del Tractament independents;

h. Per fer propostes comercials personalitzades basades en productes o serveis adquirits anteriorment, o sobre els quals heu mostrat interès mentre navegàveu pel nostre web, o sobre la base del grup de clients a què pertanyeu (elaboració de perfils). Això significa, per exemple, que si sou un comerciant minorista rebreu propostes orientades a minoristes; si heu navegat pel nostre web buscant informació sobre determinats serveis, rebreu ofertes relacionades amb aquests Serveis; finalment, si sou usuaris d'un servei, en base a aquest ús, rebreu comunicacions per part de NOMINALIA (per exemple, si la capacitat del servei s'apropa al seu límit, us avisarem i us convidarem a augmentar la capacitat del servei, o us oferirem serveis complementaris i / o compatibles amb el que teniu). Aquest tipus d'anàlisi es realitza habitualment sobre dades de compres tant d'individus com de persones jurídiques i les decisions sobre aquest tema no es basen només en processos automatitzats.

Aquest tractament és necessari per assolir el fi legítim del responsable del tractament de personalitzar les seves propostes comercials. Si ho desitgeu, podeu oposar-vos al tractament, accedint a la vostra àrea privada com a client a la secció Zona Clients.


i. Només amb la finalitat exclusiva de garantir la seguretat, la localització i la prevenció de conductes fraudulentes, el Responsable del Tractament instal·la un sistema automàtic de control per seguir i analitzar el comportament de l'usuari en el lloc web, associat amb el tractament de dades personals com, per exemple, l'adreça IP. La conseqüència d'aquest tractament és que si algú intenta realitzar una conducta fraudulenta al web de NOMINALIA, per exemple per beneficiar-se diverses vegades de la mateixa promoció sense tenir-ne dret, NOMINALIA es reserva el dret a excloure aquesta persona de la promoció o emprendre qualsevol altra mesura que consideri adient per a la seva pròpia protecció.


4.- Base legal per processar Dades Personals i naturalesa obligatòria o opcional del tractament

La base legal per al tractament de dades personals per a les finalitats que estableix la secció 3 (apartats a, b, c) és l'art. 6 (1) (b) del Reglament, ja que el tractament és necessari per a la prestació dels serveis contractats. Facilitar Dades personals per a aquestes finalitats és opcional, però el fet de no proporcionar aquestes dades impossibilitaria activar els Serveis sol·licitats.

El propòsit de l'apartat 3 (d) representa un processament legítim de Dades Personals de conformitat amb l'art. 6 (1) (c) del Reglament. Una vegada s'han facilitat les Dades Personals, el tractament és necessari per complir amb una obligació legal a la qual està subjecta NOMINALIA.Els tractaments realitzats amb fins comercials descrits a la secció 3 (f) i per comunicar a tercers descrits a la secció 3 (g) es basen en l'emissió del vostre consentiment de conformitat amb l'art. 6 (1) (a) del Reglament. La cessió de les vostres Dades personals per a aquestes finalitats és, per tant, completament opcional i no afecta l'ús dels Serveis. Les activitats de tractament d'acord amb la secció 3 (e) realitzades per dur a terme activitats d'e-màrqueting sobre productes o serveis similars als ja adquirits, té la seva base legal de conformitat amb l'article 6.1.f del Reglament en el legítim interès de NOMINALIA de promocionar els seus productes i serveis en un context en què l'interessat pot, raonablement, esperar que es produeixi aquesta classe de tractament, al qual es pot oposar en qualsevol moment.
De fet, si rebutgeu que les vostres dades siguin tractades amb finalitats promocionals d'acord amb la Secció 3 (i) i 3 (f), podeu oposar-vos al tractament qualsevol moment accedint a la vostra àrea de gestió privada com a client des de la secció "Zona Clients ", o, si s'escau per mitjà de l'enllaç que hi ha al final de l'email, i modificant el tipus de consentiment atorgat. L'elaboració de perfils esmentada en la secció 3 (h) es basa en el legítim interès del responsable del tractament de detectar fraus i estafes comeses contra ell de conformitat amb l'article 6 (1) (f) del Reglament.

5.- Destinataris de dades personals:

Les vostres dades personals poden ser compartides, per als fins indicats en la Secció 3, més amunt, amb:

a. Subjectes que típicament actuen com encarregats del tractament, és a dir: i) persones, empreses o firmes professionals que brinden assistència i assessorament a NOMINALIA en comptabilitat, administració, legal, tributària, financera i cobrament de deutes pel que fa al desemborsament de serveis; ii) subjectes amb els quals és necessari interactuar per a la prestació dels Serveis (per exemple, les autoritats de registre nacionals i estrangeres per transmetre la documentació tècnica i administrativa i els formularis de Manteniment, les autoritats que gestionen la base de dades WHOIS que conté les dades personals, els cessionaris de noms de domini, els subjectes que presten el servei de pagament amb targeta de crèdit- -per exemple, visats, etc.) iii) o subjectes delegats per realitzar activitats de manteniment tècnic (inclòs el manteniment d'equips de xarxa i xarxes de comunicacions electròniques); iv) empreses del Grup Register, italianes o estrangeres (tots ells, en conjunt, els "Destinataris");

b. Subjectes, cossos o autoritats a qui és obligatori comunicar les vostres dades personals de conformitat amb les disposicions de la llei o ordres de les autoritats (per exemple en el transcurs d'investigacions criminals, NOMINALIA pot rebre requeriments de l'autoritat judicial per facilitar els registres);

c. Persones autoritzades per NOMINALIA per tractar les Dades Personals necessàries per dur a terme activitats estrictament relacionades amb la prestació dels Serveis, sempre que estiguin compromesos a mantenir la confidencialitat o que tinguin l'obligació legal de garantir la confidencialitat; per exemple, els treballadors de NOMINALIA;

d. Socis comercials per als seus propis fins, només si heu donat un consentiment específic.

La llista completa d'Encarregats del Tractament es pot aconseguir a través d'una sol·licitud al Servei d'Atenció al client des del formulari Assistència que trobareu a la vostra àrea privada com a clients a la qual s'accedeix des de la secció Zona Clients.
6.- Transferència de dades personals

Algunes de les vosters dades personals es comparteixen amb destinataris que es poden trobar fora de l'Espai Econòmic Europeu. NOMINALIA garanteix que el tractament de dades personals per part d'aquests destinataris es realitza de conformitat amb el Reglament. Les transferències poden basar-se en una decisió d'adequació o en les clàusules contractuals estàndard aprovades per la Comissió Europea. Més informació al respecte està disponible amb l'Encarregat del Tractament. Dins dels serveis de registre de noms de domini, les dades es comuniquen als subjectes enumerats en la secció 2 (i) d'aquest document: en alguns casos, aquest tractament suposa la transmissió de les dades en qüestió fora de l'Espai Econòmic Europeu. Atès que aquesta transferència és necessària per a l'ús del servei, d'acord amb la legislació de privacitat vigent, es justifica de conformitat amb l'art. 49 (1) (b) del Reglament.

7.- Conservació de dades personals
Les dades personals tractades amb les finalitats establertes a la Secció 3 (a-b-c) es mantindran durant el temps estrictament necessari per assolir els fins per als quals van ser recollides i tractades. En qualsevol cas, ja que les dades personals es tracten per a la prestació dels Serveis, NOMINALIA retindrà les dades pel període permès per la llei espanyola per protegir els seus interessos.
Les dades personals tractades amb les finalitats previstes en la Secció 3 (d) seran conservades pel període necesari per fer-ho, o segons la llei aplicable. A tall d'exemple, hi ha normatives que estableixen que les dades laborals o de seguretat social s'han de mantenir durant quatre anys; les dades comptables i fiscals, sis anys a efectes mercantils i quatre als fiscals; les històries clíniques han de mantenir-se un mínim de cinc anys i els fitxers de videovigilància no més d'un mes.

Per a les finalitats descrites en els apartats 3 (i) i (f) les seves dades personals poden, alternativament, ser tractades fins que en retireu el consentiment o fins a deu anys després que hàgiu deixat de ser clients de NOMINALIA, o d'haver-vos registrat al lloc web senes haver arribat a comprar cap producte o servei.

En tot cas NOMINALIA té dret a conservar les vostres dades personals pels períodes establerts a la llei espanyola per protegir els seus interessos. Es pot demanar més informació per escrit de NOMINALIA o de l'DPO sobre els períodes de conservació de dades i sobre els criteris adoptats per definir aquests períodes.

8 .- Drets del titular de les dades personals

Teniu dret a sol·licitar a NOMINALIA, en qualsevol moment, l'accés a les vostres dades personals, així com la seva rectificació o eliminació, o oposició al tractament; teniu dret a sol·licitar la limitació del tractament en els casos de l'article 18 RGPD, i teniu dret a obtenir, en un format d'ús comú, estructurat i lectura mecànica, les vostres dades, d'acord amb l'article 20 RGPD.

Les sol·licituds es poden enviar, o bé per escrit des de la secció "Zona Clients" indicada, o bé enviant un correu electrònic a info@nominalia.com.

Portabilitat. Aquest dret pot aplicar-se tant a les vostres dades personals proporcionades, com a aquelles generades automàticament per a cadascun dels Serveis i Productes de NOMINALIA.

La sol·licitud de portabilitat s'executarà dins dels 30 dies següents a la seva recepció (en casos excepcionals, en un termini màxim de 3 mesos, justificant aquesta extensió). Podeu sol·licitar a NOMINALIA el lliurament de les dades, directament; també podeu demanar l'enviament a un altre proveïdor de serveis. En aquest cas, NOMINALIA es reserva el dret de verificar que això sigui tècnicament possible. Us informem que el nou proveïdor al qual voleu enviar les vostres dades no té l'obligació legal de rebre-les. Les dades estaran accessibles en un servidor a través d'accés SFTP.

La portabilitat no elimina automàticament les dades emmagatzemades en els sistemes de NOMINALIA, i no afecta el període de conservació planificat per a les dades que es transmeten; no obstant això, us recomanem que feu correctament la portabilitat abans de tancar el vostre compte o de retirar-se del contracte de servei que signat amb NOMINALIA, per no córrer el risc que les vostres dades ja no estiguin presents en els nostres sistemes. Les dades us proporcionarem seran els existents en el moment de rebre la sol·licitud de portabilitat. En el cas que la portabilitat sol·licitada també inclogui dades de tercers i impliqui la comunicació de dades a un titular diferent, ens garantiu, assumint-ne la responsabilitat de forma tota i exclusiva, que heu informat prèviament a aquests tercers i que esteu en possessió dels consentiments necessaris.

Cal indicar que en cas de sol·licituds de titulars relacionades amb l'abús en l'ús dels Serveis o de Spam, prohibides per contracte tal com s'indica en les Condicions Generals del Servei, dutes a terme per un client de NOMINALIA (s'ha de tenir en compte que tal client sol actuar com a Responsable del Tractament de conformitat amb el RGPD), i en el cas de qualsevol sol·licitud per a l'exercici dels drets esmentats a l'article 15 RGPD i concordants, NOMINALIA, sense entrar en els detalls de la sol·licitud, pot, d'una banda, informar immediatament el client / responsable del tractament, i de l'altra, donar als titulars les dades de contacte i detalls del client / responsable del tractament.

En qualsevol cas, sempre teniu el dret de presentar una queixa davant l'autoritat supervisora competent -Agència Espanyola de Protecció de Dades- (garant per a la Protecció de Dades Personals), de conformitat amb l'art. 77 del Reglament, si considereu que el tractament de les vostres dades és contrari a la legislació vigent.

9.- Esmenes

Aquesta política de privadesa és vigent des del 2018.05.25. NOMINALIA es reserva el dret a modificar en tot o en part o simplement el dret a actualitzar aquest text com a conseqüència de canvis en la legislació aplicable.

Si els canvis impliquen canvis substancials en les activitats de tractament o poden tenir un impacte significatiu sobre els interessats, NOMINALIA ho ha de notificar puntualment i de forma adient als interessats.Darrera actualització: 30/10/2022