Condicions de Contratacción del Servei "SiteLock"

El que s'exposa a continuació són les condicions contractuals específiques aplicables a cada solució SiteLock adquirida a Nominalia.

Les presents Condicions de Contractació del Servei (en endavant "CCS") són part integrant i essencial de les Condicions Generals de Servei (en endavant "CGS"). Les CGS i les presents CCS estableixen els termes i condicions per a la prestació del servei de SiteLock (en endavant "Servei") per part de Nominalia al Client (d'ara en endavant, "Client"), en totes les seves variants i presentacions. Els termes amb majúscula utilitzats en aquesta OdS tenen el mateix significat definit en les CGS. L'oferta comercial publicada online a http://www.nominalia.com forma part integrant de les presents condicions.


1-Descripció del Servei

El servei s'activa immediatament després de la compra fent clic al botó corresponent al tauler de control i consisteix en el subministrament per part de Nominalia al Client d'una eina que li permet realitzar inspeccions de seguretat al seu lloc web, analitzar-ne les vulnerabilitats i (si el Servei que s'ha contractat ho permet) eliminar les vulnerabilitats detectades.

L'Empresa es reserva el dret de modificar les característiques del servei i/o de transferir-lo a una altra plataforma de la mateixa qualitat o superior, prèvia notificació per escrit al Client.

El servei s’ofereix mitjançant diferents solucions, cadascuna de les quals es defineix per unes característiques tècniques particulars. Les possibles solucions es publiquen de forma actualitzada al web de Nominalia,amb indicacions sobre les diferències tècniques i l'oferta econòmica corresponent.


1.1 Nota informativa sobre el tractament de les dades personals

El Servei es presta per l'empresa SiteLock LLC, proveïdor extern que actua com a responsable del tractament de dades autònom, amb seu als EUA, empresa inscrita al registro del Safe Harbor (http://www.export.gov/safeharbor).


El Client reconeix i accepta que l'Empresa (NOMINALIA) actua exclusivament en qualitat de revenedor de SiteLock LLC i que l'ús del Servei implica l'accés de SiteLock a dades personals del Client o a continguts introduïts per ell al seu lloc web (per exemple per a l'enviament d'informes al Client després d'haver realitzat un escaneig). Aquesta informació serà tractada per SiteLock en qualitat de Responsable autònom del tractament.


Per a més detalls convidem el Client a llegir la nota informativa sobre privacitat de Sitelock, disponible en aquest enllaç: https://www.sitelock.com/downloads/SiteLock_Privacy.pdf.
En el moment d'activar un compte, es requerirà el consentiment del Client per permetre a l'Empresa (NOMINALIA) compartir algunes dades personals del Client amb SiteLock. Només es demanaran les dades imprescindibles per a l'activació del servei (adreça de correu electrònic i nom del lloc web). El consentiment en la comunicació de les dades a SiteLock no és obligatori; si bé sense aquest consentiment, no serà possible la prestació del servei.

Quant a protecció de dades, el Servei es presta de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 i al Reial Decret 1720/2007 i altres normes aplicables, com es descriu a la nota informativa sobre privacitat publicada a la pàgina de Nominalia http://www.nominalia.com/company/privacy.html, que el client declara haver llegit i comprés.


2-2 Condicions d'ús del servei

El Client reconeix que compra només una llicència no exclusiva i intransferible a tercers per utilitzar el programari, vàlida únicament per al període contractat pel Client.

El Client es compromet a utilitzar el Servei de conformitat amb les CGS, en especial amb l'article 8; amb aquesta OdS i amb qualsevol altra norma aplicable en cada moment.


2.1 Associació a un lloc web

El servei es presta en relació a un únic lloc web triat pel Client en el moment de la primera configuració ("associació"). L'associació a un lloc web diferent del configurat inicialment només serà possible a través d'una sol·licitud específica al suport tècnic i estarà limitada a un màxim de 3 canvis l'any. Els possibles excepcions a aquesta norma seran avaluades per l'Empresa a petició del Client, cas per cas.

Llevat de prova en sentit contrari i d'acord amb l'objecte de la present ODS, queda entès que el Client pot disposar legítimament del lloc web associat al Servei, en qualitat d'administrador o de subjecte autoritzat per un tercer amb aquest fi.


2.2. Activitats realitzades per SiteLock al lloc web del Client

En comprar el producte SiteLock el Client autoritza a SiteLock a:

• utilitzar les credencials configurades pel Client al Tauler de Control de SiteLock amb l'objectiu de dur a terme la prestació del servei (escaneig del lloc web, eliminació automàtica de malware)

• descarregar completament el lloc web del Client als seus servidors amb l'objectiu de dur a terme la prestació del servei (escaneigs del lloc web, monitoratge d'arxius modificats/adjunts/eliminats)

• diagnosticar, resoldre i/o eliminar qualsevol tipus de malware o enllaç a malware, modificar el codi del lloc web per eliminar les vulnerabilitats trobades

• contactar amb Google, Phishtank i altres autoritats de listing de malware en nom i per compte del Client, amb la finalitat de sol·licitar l'eliminació del lloc web del Client de possibles llistes negres on hagués estat inclòs.2.3. Normes d'ús del Servei

El Client no podrà utilitzar el Servei de manera que es produeixi una càrrega excessiva a les plataformes de prestació del mateix. El Client no podrà utilitzar cap de les adreces IP ni cap de les plataformes a través de les quals es presta el Servei per llançar qualsevol mena d'atac informàtic a adreces IP de tercers, enviar missatges de correu no desitjat, cometre actes il·lícits o desar dades il·legals. En cas que el Client accedeixi (voluntàriament o involuntària) a qualsevol informació de la qual no n'és el destinatari directe, està obligat a informar d'aquesta violació a l'Empres i a eliminar qualsevol còpia d'aquesta dada que hagués quedat a les seves mans.

Durant tot el període de vigència d'aquesta OdS, el Client haurà de, sota la seva responsabilitat i al seu càrrec:

• utilitzar el Servei només per a fins legítims. Es considera il·legítim, a títol il·lustratiu i no exhaustiu, i) violar les normatives ordinàries i reglaments vigents; ii) cometre o col·laborar en actes criminals; iii) incitar a la violència o al racisme; iv) violar els drets de propietat intel·lectual o altres drets de tercers; v) enviar comunicacions comercials no autoritzades o no sol·licitades; vi) violar o danyar ordinadors, programari o sistemes de xarxa; vii) interceptar, descarregar, copiar, interferir amb, danyar o robar qualsevol sistema, dada o informació identificativa personal; viii) danyar llocs web o serveis de l'Empresa o de tercers;

• respectar totes i cadascuna de les instruccions proporcionades per l'Empresa respecte a l'ús apropiat i correcte del Servei.

Nominalia es reserva el dret de suspendre immediatament el Servei en cas que, segons el seu incontestable judici o per denúncies rebudes de tercers, Nominalia constati que el client està cometent activitats contràries a la Llei, que la infringeixen, o a normes imperatives i morals d'aquesta OdS i/o de les CGS. En aquest cas, després d'un preavís per part de Nominalia, el Client haurà d'eliminar de forma immediata el motiu de la denúncia o proporcionar la documentació idònia que demostri que les activitats del Client es desenvolupen en ple respecte de totes les normes i els reglaments vigents. En cas de compra del Servei en nom de terceres persones, el Client té l'obligació d'informar aquests tercers de la suspensió del Servei. Nominalia es reserva la facultat de contactar directament amb aquests tercers, usuaris finals del Servei, sempre que aquests s'adrecin a l'Empresa sol·licitant una restauració del Servei. En cas de no poder realitzar la verificació, Nominalia tindrà dret d'interrompre el Servei de què deriva l'activitat il·lícita i/o no autoritzada, sense perjudici del seu dret al cobrament íntegre del servei corresponent, així com d’exigir compensacions per qualsevol dany o pèrdua que Nominalia pugui haver patit.


2.4 Responsabilitat del Client

L'Empresa no tindrà cap control o accés a les dades subjectes a comprovació a través del Servei. Serà exclusiva del Cliente qualsevol responsabilitat derivada d'aquestes dades i continguts. També és responsabilitat exclusiva del Client la correcta conservació de les credencials d'accés i l'adopció de les mesures de seguretat adients destinades a impedir l'accés no autoritzat al Servei per part de tercers.

2.5 Responsabilitat de Nominalia

El servei estarà disponible les 24 hores del dia, set dies a la setmana, exceptuant les suspensions per intervencions de manteniment. El Client reconeix i accepta que el servei s'ofereix “tal com és", sense cap mena de garantia, ni explícita ni implícita de funcionament, eximint Nominalia de tota responsabilitat en cas de pèrdua de dades o continguts provocada per problemes del software de SiteLock o per operacions realitzades per SiteLock als seus sistemes informàtics i/o als llocs web seleccionats pel Client.
Nominalia no podrà en cap caps ser considerada responsable en cas de mal funcionament del Servei per causes que estiguin fora del control tècnic de Nominalia, com, a títol il·lustratiu i no exhaustiu:

• Esdeveniments de força major;
• Esdeveniments causats per tercers, com ara, la interrupció o mal funcionament dels serveis dels operadors de telecomunicacions i / o línies d'energia elèctrica o d'actes o omissions de l'Autoritat de Registre competent;
• Mal funcionament dels terminals o d’altres sistemes de comunicació utilitzats pel Client.
• El Client accepta i reconeix que l'Empresa no comprovarà ni verificarà la correcta activació del Servei i no podrà ser considerada responsable de cap manera en cas de no activació o activació errònia del Servei. En qualsevol cas, les possibles responsabilitats de Nominalia davant del Client en termes de perjudicis derivats d'aquest acord, no podran, en cap cas, superar l'import total pagat pel Client a Nominalia en els mesos immediatament anteriors a la verificació de l'esdeveniment que determina aquest perjudici.

2.6. Limitació de responsabilitats de Sitelock

El Client reconeix i accepta que en algunes circumstàncies, com a conseqüència del les anàlisis i pràctiques sol·licitades pel Client i dutes a terme per SiteLock, un determinat sistema automàtic o manual d'identificació de vulnerabilitats del lloc o del sistema de xarxa i) pot ser invasiu o intrusiu i incloure intents, per part de SiteLock o dels seus agents, d'accedir, sense autorització, al sistema informàtic del Client amb l'objectiu de visibilitzar aquelles àrees del sistema vulnerables a intrusions de tercers no autoritzats, danys o usos no autoritzats, ii) podria danyar accidentalment el sistema del Client com a conseqüència d'incompatibilitat entre els sistemes de xarxa, iii) podria generar un número excessiu de missatges log i provocar un excessiu consum d'espai, iv) pot provocar una degradació en el sistema del Client com a conseqüència d'un intent de penetració o bé, a títol il·lustratiu i no exhaustiu, lentitud, suspensions, bloqueig del sistema del Client, possible mal funcionament del sistema del Client a conseqüència d'un intent d'invasió, o qualsevol altre dany provocat per l'ús de tècniques invasives o intrusives utilitzades per accedir al sistema del Client. El Client accedeix a que SiteLock s'introdueixi en el sistema informàtic del Client amb el fi de dur a terme els serveis d'avaluació proporcionats per SiteLock. El Client autoritza SiteLock a realitzar les auditories de seguretat en qualsevol dispositiu i IP especificada pel Client. El Client reconeix i accepta que SiteLock no podrà ser considerada responsable per retards o danys causats pels Serveis proporcionats per SiteLock, compreses les auditories de seguretat i altres activitats citades.

2.2. A més, el client, reconeix de forma expressa que eximeix SiteLock d'obligacions, responsabilitats derivades del contracte o garanties en cas de pèrdua d'ingressos o de dades, o en cas de produir-se danys incidentals, conseqüencials, especials, indirectes previstos o previsibles, imprevisibles o d'alguna manera derivats de l'ús del Servei, en els límits marcats per la llei. Aquests límits s'apliquen a qualsevol mena de reclamació o acció com, a títol il·lustratius i no exhaustiu, aquelles derivades de la disponibilitat del Servei, l'accés del Client a servei, continguts o programari de tercers i el seu ús, així com qualsevol altra matèria relativa al Servei.

2.7 Queixes i reclamacions

El Cliente está obligado a comunicar eventuales irregularidades del Servicio mediante correo certificado con acuse de recibo dentro de las 48 horas siguientes. El hecho de no informar en los modos y términos aquí señalados releva a Nominalia de toda responsabilidad.

3-3 Durada

Les presents CCS, depenent de l'opció triada pel Client durant el procés de compra o després des del seu tauler de control, poden tenir una durada anual o superior. La renovació al seu venciment pot ser automàtica o manual.

3.1 Venciment amb renovació automàtica

En cas de venciment amb renovació automàtica i pagament amb targeta de crèdit, les tarifes establertes en l'apartat "Tarifes i Pagaments", és cobraran en els terminis previstos i les condicions vigents en el moment de la renovació, com s'indica en el tauler de control, directament per Nominalia a la targeta de crèdit del Client, prèvia notificació per correu electrònic. Quan no sigui possible per Nominalia efectuar aquest càrrec, el contracte no es renovarà automàticament i el mateix es considerarà definitivament vençut en el termini establert. En aquesta situació, el Client podrà renovar el Servei seguint els procediments de renovació manual.

En cas de venciment amb renovació automàtica i pagament mitjançant un sistema diferent de la targeta de crèdit, Nominalia, 20 dies abans de la data de caducitat procedirà a executar, prèvia notificació per correu electrònic, la renovació i remetrà la factura al Client la qual haurà de ser abonada en els terminis previstos. La factura y demés instruccions per al pagament s'enviaran per correu convencional a l'adreça que consti registrada a l'arxiu de Nominalia en el moment de realitzar la comanda. En cas que el Client no procedeixi el pagament en els terminis previstos, Nominalia pot rescindir en qualsevol moment el Servei, llevat del que disposa l'article. 6 de les CGS. En aquest cas, totes les dades presents a l'espai posat a disposició amb el Servei seran eliminades sense cap responsabilitat per part de Nominalia pel no manteniment i / o no emmagatzematge de les mateixes.


3.2 Venciment amb renovació manual

En cas de venciment amb renovació manual, el Client podrà sol·licitar a Nominalia, mitjançant el procediment online posat a disposició per Nominalia, la renovació del Servei amb la present OdS per períodes successius, en els terminis que apareixen en el panell de control del Client i en les condicions tècniques i econòmiques existents en el moment de la renovació del Servei i seguint el procediment de renovació. En el cas de no renovació, en la forma i dins dels límits de temps especificats anteriorment, al venciment el Servei, deixarà de ser proporcionat, i aquesta OdS cessarà i no tindrà cap validesa, sense necessitat de cap comunicació per part de Nominalia. En aquest cas, totes les dades presents a l'espai posat a disposició pel Servei seran cancel·lades sense cap responsabilitat per part de Nominalia per el no manteniment i / o no emmagatzematge de les mateixes.

3.3 Finalització del contracte

En cas de finalització dels efectes del contracte i / o en cas de no compliment de les Condicions del Servei anteriorment mencionades, totes les funcionalitats del Servei seran desactivades.

4. Tarifes i pagaments

Els preus per la prestació del Servei sol·licitat estan especificats en l'Oferta. La prestació del Servei s’entén vigent en el moment del pagament de la quantitat acordada pel Servei indicat en l'oferta. El preu de la renovació serà el preu de la tarifa aplicat per Nominalia en el moment que el Client faci la sol·licitud i indicat aleshores al Tauler de Control.