Condicions de Contractació del Servei "Registre privat de Dominis"

Aquestes Condicions de Contractació del servei (CCS) és part integrant i substancial de les Condicions Generals de Servei (CGS). Les CGS i aquestes CCS estableixen les condicions perquè Nominalia subministri al Client el Servei de Registre Privat de Noms de Domini (des d'ara el "Servei").

1. Subscrivint el Servei de Registre Privat de Noms de Domini prestat per Nominalia, el Client autoritza de forma expressa, encarrega i confia a Nominalia a publicar dades i informació personal alternativa del Client en la base de dades Whois. En particular, aquesta informació alternativa consistirà en la següent informació: Registrant, Contactes Administratius, Tècnics, número de fax i NIC i Handles associats amb el compte del Client relatius al nom de domini aplicable. El Client és informat que les dades alternatives de nom del Registrant i dels Contactes administratiu i tècnic seran visibles a pesar de l'activació del present Servei.
El Client autoritza a Nominalia a la recepció de comunicacions en representació del Client i processar aquestes comunicacions com es descriu a continuació:
(I) Adreça d'E-mail: Es procedirà a la creació d'una adreça d'E-mail privada associada al nom de domini del Client que serà modificada automàticament cada deu (10) dies, i aquests canvis seran publicats en la base de dades Whois. Els missatges rebuts en el compte de l'adreça d'E-mail publicada en el Whois es filtraran mitjançant un filtre antispam i seran enviades al compte d'E-mail associada amb el Compte del Client aplicable al nom de domini en particular. El Client és informat que els comptes d'E-mail esborrades del Whois no seran vàlides per a la recepció de missatges. Els E-mails rebuts seran enviats al Client amb l'excepció d'aquells que continguin spam o altre tipus de missatges no sol·licitats, pel que el Client autoritza a Nominalia a eliminar-los en aquest sentit.
(II) Adreça postal: En lloc de l'adreça postal del Client, serà publicada en el Whois una adreça postal corresponent a Nominalia, i per aquesta raó el Client autoritza de forma expressa a Nominalia para encarregar-se de tota la correspondència enviada a aquesta adreça postal. La correspondència rebuda serà reexpedida al Client, amb l'excepció d'aquella que contingui spam o altres continguts no sol·licitats, pel que el Client autoritza expressament a Nominalia a destruir aquests últims. El Client renuncia a qualsevol reclamació per la falta de recepció de qualsevol comunicació dirigida a l'adreça de contacte visible a través del Whois i en relació amb el nom de domini però no enviada per Nominalia al Client. Les despeses d’enviament seran responsabilitat del Client i seran abonades mitjançant targeta de crèdit o qualsevol altres formes de pagament disponibles a través de la plataforma de Nominalia. La correspondència serà remesa al Client únicament quan la transacció de pagament sigui efectivament realitzada.
(II) Número de telèfon: A través del nombre de telèfon publicat en el Whois, en lloc del número telefònic del Client, respondrà de forma automàtica un missatge gravat de Nominialia.
El Client és informat i accepta que mitjançant la subscripció del present Servei de Whois Privat, el client no rebrà totes les comunicacions que siguin enviades a la informació de contacte llistada en la base de dades pública Whois. El Client és informat i acorda que Nominialia rebutja tota responsabilitat relativa a l'ús del Servei de Whois Privat i/o relativa a la no recepció de qualsevol informació per important que sigui i hagi estat enviada a la informació de contacte publicada en el Whois, incloent però no limitant-se a, avisos o requeriments legals, Demandes UDRP, etc.
3. El Client accepta i reconeix que Nominalia tindrà la facultat, a la seva sola discreció, sense l'obligació de notificar i sense assumir cap responsabilitat referent a això, a: a) revelar a tercers les adreces indicades pel client a Nominalia en relació als comptes associats amb el nom de domini afectat; b) publicar en la base de dades Whois el nom, adreça d'e-mail, adreça postal i/o nombre de telèfon indicats a Nominalia pel client; c) finalitzar el Servei de Registre Privat en els següents supòsits:


(I) En el cas que una tercera part reclami que un determinat nom de domini infringeix la seva marca o nom comercial o mercantil, o qualsevol altre dret legítim i legalment reconegut a aquest tercer, independentment de la validesa d'aquesta reclamació.
(II) En aquells casos en els quals sigui necessari per al compliment de qualsevol llei, decret o reglament aplicable, política, o provisió establerta per les Autoritats Competents, requeriment, acte, citació, emplaçament o reclamació judicial, sol·licitud per part dels òrgans executius, entitats governamentals, etc., o;
(III) en cas que qualsevol tercer amenaci amb demandar Nominalia directa o indirectament en relació amb el nom de domini, o basant-se en el fet que el Client està utilitzant-lo infringint qualsevol llei, reglamenti o regulació, o en qualsevol cas de forma il·legal o amb violació dels drets d'un tercer.
4. El Client és informat que podrà consultar la seva informació personal a través del Panell de Control en Nominalia i que podrà decidir en qualsevol moment canviar del Registre privat al Registre ordinari, amb la conseqüent publicació de la seva informació personal en la base de dades Whois.
5. La durada del servei és d'un (1) any des de la data de contractació i, d'acord amb la selecció realitzada pel client durant el procés de contractació o després del mateix a través del Panell de Control del Client, el Contracte expirarà a) amb renovació automàtica o b) sense renovació automàtica.
a) Per a la renovació automàtica i pagament mitjançant targeta de crèdit de les quantitats llistades en l'article 6 de les presents CCS, es realitzarà el recàrrec directament a la targeta de crèdit del Client mitjançant comunicació per e-mail, d'acord amb els termes i condicions vigents en el moment de la renovació, com s'indica en el Panell de Control. En cas que el recàrrec no pugui realitzar-se per Nominalia, en contracte no es renovarà de forma automàtica pel que es considerarà expirat. En aquesta situació, el Client podrà renovar el Servei seguint el procediment establert en el següent punt b). Per a renovació automàtica i altres formes de pagament mitjançant altres formes de pagament diferents a targeta de crèdit, Nominalia remetrà al Client la factura corresponent al Client amb 20 dies d'anterioritat a la data d'expiració, que haurà de ser abonat pel client dintre del termini i en la forma escaient aplicable. En cas que el Client no efectuï el pagament en els termes previstos per Nominalia, la provisió del Servei acabarà, sense que això afecti a l'aplicació de les previsions establertes en l'article 6 de les CGS.
b) Per als casos d'expiració sense renovació automàtica, el Client haurà de sol·licitar a Nominalia la renovació del Servei per un nou període a través del procediment online disponible, d'acord als termes i condicions que apareixeran en el Panell de Control del Client i d'acord a les condicions tècniques i econòmiques vigents en el moment de la renovació del servei i seguint el correcte procediment de renovació manual.
Si el Client contracta el present Servei després del registre del nom de domini que vol associar la Servei, el Servei podrà tenir una data d'expiració diferent i posterior a l'expiració del nom de domini. En aquest cas, a partir de l'expiració del servei de registre, el Client tindrà l'opció d'associar el present Servei a altre nom de domini, sabent que si el Client no procedeix a l'associació del Servei a un nou domini, aquest no tindrà el dret a reclamar devolució alguna de l'import abonat per inutilització d'algun període del Servei.
6. La tarifa del Servei s'indica en l'oferta publicada online, que és part integrant del present acord. Totes les tarifes es consideraran excloses de l'IVA (21%). L'abonament de la tarifa pel servei haurà de realitzar-se a través dels mitjans de pagament disponibles durant el procés de contractació online del Servei.

Per als pagaments mitjançant transferència bancària, el Client haurà de facilitar la comptabilitat del pagament remetent a Nominalia el justificant de transferència de l'abonament de la tarifa mitjançant fax, indicant el nombre de comanda de referència. El Client accepta que en aquest cas, el Servei no s'activarà fins que el pagament s'hagi comptabilitzat efectivament pels operaris de Nominalia.