Política de Privacitat de Nominalia

Divulgació per al procesament de dades personals

La protecció de la seva privacitat és un dels nostres principals objectius.

Nominalia (una empresa del Grup Register) ha adoptat i manté les mesures tècniques i organitzatives, així com el nivell de seguretat requerit per la llei conforme al que estableix el Reglament UE 2016/679, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i altres normes d'aplicació ". Les bases de dades personals estan registrades en el registre general de Protecció de Dades de l'Agència de Protecció de Dades Espanyola.


Manteniment de les dades i mesures de seguretat:

Les dades es mantindran per intervals de temps definits per les lleis i regulacions en vigor i emmagatzemats als centres de servidors de Inet S.p.A. a Itàlia, Settimo Milanese (MI), via Darwin 17, designat per a aquesta fi com a processador de dades. Existeix una còpia de seguretat de les dades amb la finalitat de garantir el subministrament actual del servei i per garantir que les dades es desin fins i tot en cas de catàstrofe. En qualsevol cas, el període de temps durant el qual les seves dades es mantenen serà igual al període de temps que suposi completar els objetius esmentats anteriorment i igual a la durada de la relació de servei entre vostè i el controlador de Register. Si vostè desitgés donar de baixa el seu compte i deixar de fer servir els Serveis, les seves dades seran esborrades, tret de les dades necessàries per dur a terme les obligacions contractuals, administratives, fiscals, contables o legals derivades de la baixa del servei. Tan bon punt aquests tràmits s'hagin completat, les seves dades seran eliminades.

En aquest sentit lii informem que les seves dades seran recollides, processades i mantingudes respectant en tot moment la Llei pel que fa a les mesures de seguretat.

Les dades també es processaran de conformitat amb les lleis d?autogovern pel que fa al processament de dades personals contingut al sector d?ètica del Codi en vigor en cada moment.

2.- Nominalia (una empresa del Grup Register) ha adoptat i manté les mesures tècniques i organitzatives, així com el nivell de seguretat requerit per la llei conforme al que estableix el Reglament UE 2016/679, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i altres normes d'aplicació . Aquesta declaració d'informació correspon a les dades personals remeses pels usuaris durant el seu registre, així com a les dades generades en les seves visites al nostre lloc web i y en la seva navegación. Aquestes dades també podran organitzar-se en fitxers o bases de dades.

3.- Concretament, el processament de les dades personals té els objectius següents:
a) el subministrament dels serveis oferts;
b) el subministrament d'informació i/o enviament de notificacions relacionades amb el servei;
c) la participació en concursos de premis eventualment relacionats amb el servei;
d) la conformitat amb tots i cadascun dels requisits comptables i fiscals;
e) la localització de presumptes infractors només en aquells casos en què així es requereixi específica i exclusivament en nom de les Autoritats competents.

4.- En cas que l'usuari hagi donat el seu consentiment ampliat fent clic a Aceptar, l'usuari accepta també el següent (opcional):

f) el subministrament d'informació i/o ofertes de serveis que Nominalia i/o les seves empreses associades i/o filials, així com els seus socis comercials i subcontractistes, considerin que poden ser d'interès per a l'usuari, sense que aquest ús impliqui la transmissió de dades personals a tercers; Nominalia es compromet a no transmetre en cap cas les dades dels clients a tercers;
g) la verificació de la qualitat dels serveis oferts, fins i tot mitjançant l'oferta de serveis postvenda;
h) l'enviament de notificacions i informació publicitària relativa als productes i iniciatives, així com als productes i iniciatives de tercers;
i) l'elaboració d'estudis de mercat i estadístiques, iniciatives de mercat i seguiments de les preferències de productes, incloses dades estadístiques de l'audiència/usuarios (com ara edat, sexe i/o àrees d'interès).

5.- Per a alguns TLDs, Nominalia procedirà al registre del domini davant l'Autoritat de Registre competent mitjançant tercers Agents Registradors. En aquest casos i caso semblants en què Nominalia tingui el caràcter d'Encarregat del Tractament, el client autoritza a Nominalia a procedir a la subcontractación dels serveis descrits i a proveir les dades personals del Client necessàries per a la gestió, el registre, renovació o transferència de dominis. La subcontractació s'ajustarà al que està previst al R. D. 1720/2007, en especial en el seu article 21.

6.- Tal com s'indica en el procés de registre, les dades personals es divideixen en dues categories: obligatòries i opcionals.

7.- El subministrament de dades obligatòries i el seu processament per a les finalitats esmentades abans són estrictament funcionals per realitzar els serveis indicats. Tota negativa de l'usuari a proporcionar aquestes dades o a donar el seu consentiment per al seu processament impossibilitarà que pugui accedir al servei que ofereix Nominalia. La resta de dades recopilades se sol·liciten per ajudar Nominalia a millorar constantment els seu servei. El Client és lliure de subministrar aquestes dades o no.

8.- Per a la prestació dels serveis i compliment en especial dels objectius assenyalats en els apartats f), h) ii) anteriors, NOMINALIA té implementada i en ús l'aplicació Google Analytics en les tres funcions: codi de seguiment d'Analytics per a l'admissió de publicitat de display, informes d'impressions de la Xarxa de Display de Google, i la integració de DoubleClick Campaign Manager.

9.- Per altra banda, a través de la barra d'eines i mitjançant l'ús del seu nom d'usuari i contrasenya, l'usuari tindrà en tot moment accés directe a través de la Web a les seves dades personals que manté Nominalia. D'aquesta manera podrà integrar, modificar o cancel·lar les seves dades personals en qualsevol moment i sense intermediaris, de manera independent i sota la seva pròpia responsabilitat. De la mateixa manera, aquesta mateixa interfície es pot fer servir per donar-se de baixa de l'enviament d'informació periòdica que no estigui relacionada amb el servei, és a dir, informació que no sigui necessària per al suministrament dels serveis sol·licitats que proporcionarà Nominalia.

10.- Per a això, el Client podrà accedir a la secció "El seu compte" del Panell de Control i, a continuació, entrar a l'apartat "Informació i consentiment". Al final de la pàgina "Informació i consentiment" podrà donar o negar el seu consentiment ampliat per al procesament de dades personals, necessari per rebre informació comercial proporcionada per Nominalia i participar en ofertes especials, concursos i d'altres esdeveniments promocionals.
Igualment i si ho desitja, el Client podrà (1) inhabilitar Google Analytics per a la publicitat de display i personalitzar els anuncis de la Xarxa de Display de Google, igualment i en general, el Client pot en qualsevol moment (2) accedir a qualsevol els mitjans existents per desactivar Google Analytics, tot això en https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

En general, NOMINALIA segueix les instruccions de Google al respecte de la publicitat en display en l'aplicació Google Analytics, disponibles a https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=es&utm_id=ad

11.- Interacción con las redes sociales:

Ahora también es posible registrarse a un servicio desde un perfil de Facebook, con solo clicar en el botón "Entrar con Facebook". El registro es siempre voluntario por parte del usuario de NOMINALIA.

11.- Interacció amb les xarxes socials:

Ara també és possible registrar-se a un servei des d'un perfil de Facebook mitjançant un clic sobre el botó "Entrar amb Facebook". El registre és sempre voluntari per part de l'usuari de NOMINALIA.

En aquest cas, Facebook enviarà automàticament a Nominalia algunes de les dades, que s'especificaran a la finestra emergent que s'obrirà en el moment de la sol·licitud i no caldrà omplir cap altre formulari. Si l'usuari ja està registrat a Nominalia i també té un perfil de Facebook, pot associar el seu compte de Nominalia al seu compte de Facebook tan sols fent clic a "Entrar amb Facebook" i a continuació a "Associar compte". D'aquesta manera, el seu codi d'identificació de Nominalia s'associarà al seu codi d'usuari de Facebook i, a partir d'aleshores, amb un simple clic a "Entrar amb el Facebook", podrà accedir directament al seu Panell de Control de Nominalia sense haver d'introduir les seves credencials.

Amb aquest mateix procediment, també es pot associar el compte de Nominalia als comptes de Google, Twitter i Linkedin. També en aquest cas, les xarxes socials interessades han d'enviar a Nominalia algunes dades de l'usuari, que s'especificaran a la finestra emergent que s'obrirà en el moment de la sol·licitud.

El tractament de dades per les xarxes socials indicades es regeix, a part de per la normativa vigent, per les seves pròpies polítiques. NOMINALIA no és responsable de les infraccions que en la matèria es poguessin cometre per o per mitjà d'aquestes xarxes socials.

12.- El Client pot accedir a qualsevol moment a les seves dades i exercir els drets que es mencionen en l'article 15 de la Llei 15/1999.
Així mateix, pot exercir els seus drets de rectificació, oposició i cancel·lació de conformitat amb el que estableix l'article 16 de la Llei 15/1999, seguint el procediment legal que s'estableix a l'article 17 d'aquesta Llei i en els articles 23 i successius del Reial Decret 1720/2007, adreçant-se a Nominalia mitjançant una comunicació escrita a la següent adreça postal:

Carrer d'Ulldecona, nº 21, 1ª Planta, 08038 Barcelona, Espanya