Condicions de contractació del Servei "Antivirus i Antispam"

Protecció ANTIVIRUS/ANTISPAM en tots els comptes del domini

Aquestes condicions de contractació de servei (CCS) constitueixen una part integrant i substancial de les condicions generals de servei (CGS). Les CGS i aquestes CCS estableixen les condicions per tal que Nominalia subministri al client el servei de protecció antispam i antivirus (“Servei antispam i antivirus”).

1 – Descripció del servei antispam i antivirus

El servei antispam i antivirus consisteix en què Nominalia subministri protecció davant el spam o correu brossa i els virus al compte de correu POP 3 o IMAP que opera en un domini actiu registrat a Nominalia i resideix al servidor de correu d’aquesta. El terme correu brossa o spam es refereix a la transmissió d’un o diversos missatges que continguin documents no sol·licitats que poden incloure documents adjunts o no. El terme virus es refereix a un programa paràsit escrit de manera intencionada per modificar el funcionament normal de l’ordinador i que s’envia a l’usuari sense el seu coneixement.

La protecció antispam es produeix mitjançant el filtre automàtic del correu brossa remès al compte del client a través de la instal·lació del software anticorreu brossa conegut com a SpamAssissinTM (http://spamassassin.apache.org) al servidor de correu de Nominalia. Aquest filtratge es basa en el mètode estadístic bayesià (que rep el nom del seu inventor, Bayes) que empra una sèrie de paraules comunes, etiquetes html i la naturalesa repetitiva del missatge enviat com a claus per a l’anàlisi del correu entrant i assigna una puntuació al missatge en funció de la concentració, distribució i associació d’aquestes paraules. En el cas dels missatges electrònics classificats conforme al percentatge de probabilitat que siguin correu brossa i dels que superin el límit establert pel client, es pot adoptar una de les quatre opcions següents:

1) detenir el missatge i no permetre que arribi a l’adreça;
2) transferir-lo a la carpeta de “correu no desitjat”;
3) remetre’l a l’adreça amb l’especificació de l’assumpte del missatge;
4) tots els missatges identificats com a correu brossa es cancel·len de manera definitiva i no s’hi pot accedir posteriorment per a la seva recuperació. La protecció antivirus es realitza mitjançant el filtratge automàtic dels virus remesos al compte de correu del client a través de la instal·lació del software subministrat per ClamAntivirusTM (http://www.clamav.net), que és capaç d’identificar més de 20.000 (vint mil) tipus de virus, cucs i troians.
El software antivirus analitza literalment els missatges entrants, amb especial atenció als arxius adjunts, que són els principals transportadors de virus potencialment infecciosos.
Si s’identifica un virus, el client pot escollir entre les tres opcions següents:

1) detenir els missatges i transferir-los a la carpeta de correu eliminat (opció per defecte);
2) remetre’ls a la carpeta de “correu no desitjat”;
3) remetre’ls a l’adreça amb l’especificació de l’assumpte del missatge;
4) tots els missatges identificats com a virus es cancel·len de manera definitiva i no s’hi pot accedir posteriorment per a la seva recuperació.


2 – Condicions per al subministrament del servei antispam i antivirus

Nominalia presta el servei antispam i antivirus únicament i exclusiva conforme a les condicions següents:
– l’existència del nom de domini del client mantingut per Nominalia en qualitat d’encarregat del manteniment, registrador o revenedor;
– l’existència d’un compte de correu associat al nom de domini del client mantingut per Nominalia en qualitat d’encarregat del manteniment, registrador o revenedor;
– l’ús del DNS que autoritza el nom de domini de Nominalia durant tota la vigència del servei anticorreu brossa i antivirus. El client declara que és conscient que emprar un DNS autoritzador distint al de Nominalia impossibilita l’ús el servei de correu, que només tornarà a estar disponible després de la reconfiguració del DNS autoritzador de Nominalia;
– la configuració estàndard dels registres MX i POP 3 (o el servidor de correu de Nominalia).

El servei antispam i antivirus es pot emprar exclusivament com a servei addicional al compte de correu actiu en el domini que mantingui Nominalia. El client declara que és conscient que l’incompliment per part seva d’una o diverses de les anteriors condicions impossibilita l’ús del servei anticorreu brossa i antivirus. Per tant, s’informa al client que, si en algun moment durant el període de validesa d’aquest contracte, no renova el nom de domini o el transfereix a un altre encarregat de manteniment o configura el nom de domini a un DNS autoritzador diferent al de Nominalia o modifica la configuració del registre MX, és tècnicament impossible que Nominalia presti el servei anticorreu brossa i antivirus i, per tant, el contracte finalitzarà immediatament, sense perjudici del dret de Nominalia a percebre el pagament complet de la subscripció ni de reclamar la compensació completa per qualsevol dany sofert.

3. – Normes d’ús
El servei antispam i antivirus consisteix en el filtratge automàtic del correu brossa remès al compte de correu del client mitjançant la instal·lació centralitzada del software anticorreu brossa i antivirus al servidor de correu de Nominalia. Nominalia proporcionarà de forma continuada la versió actualitzada del software.

El client ha estat informat i és conscient del fet que Nominalia estableix les configuracions bàsiques del servei anticorreu brossa i antivirus. A través del seu tauler de control, el client pot establir una sèrie de normes de filtratge, tal com s’indica al paràgraf 1 d’aquesta comanda de servei. Aquest filtratge es basa en el mètode estadístic bayesià (que rep el nom del seu inventor, Bayes) i utilitza una sèrie de paraules comunes, etiquetes html i la naturalesa repetitiva del missatge enviat com a claus per a l’anàlisi del correu entrant i assigna una puntuació al missatge en funció de la concentració, distribució i associació d’aquestes paraules.

1) Filtratge baix (puntuació de 5,0 opció per defecte);
2) filtratge mitjà (puntuació 7,5);
3) filtratge alt (puntuació 10,0).

En qualsevol cas, Nominalia és lliure de modificar les configuracions bàsiques de qualsevol manera i en qualsevol moment amb la finalitat de garantir sempre el subministrament més efectiu del servei.

També s’ha informat el client, i ell n’és conscient, que els missatges de correu electrònic definits com a correu brossa s’introduiran a carpetes d’arxius especials que podrà comprovar ell mateix. El client és el responsable de cancel·lar aquests missatges per evitar la saturació de l’espai disponible. Els missatges de correu electrònic que continguin virus es cancel·len automàticament i no es poden recuperar.

L’adopció del servei anticorreu brossa i antivirus no requereix cap modificació de la configuració del programa de correu electrònic dels clients (Eudora, Outlook, Outlook Express, etc.). No es canvia ni reinicia res, ja que l’operació de filtratge de missatges no desitjats es realitza al servidor i, per tant, a un nivell superior de l’entorn de funcionament del correu electrònic. En qualsevol cas, Nominalia declara, i el client ho reconeix, que no pot garantir-li de cap manera que el client no rebi missatges de correu electrònic no desitjats, ni tampoc que rebi tots els missatges desitjats, fins i tot encara que apliqui la millor diligència possible per garantir el rendiment més efectiu del servei.

El client accepta no utilitzar el servei al qual es refereix aquesta comanda com a addició al servei de correu electrònic per a finalitats il·lícites, que complirà les normes d’ús i no violarà de cap manera la legislació i els reglaments nacionals i internacionals aplicables. Així mateix, el client accepta seguir les normes de Netiquette disponibles a http://www.nic.it/NA/netiquette.txt.

Nominalia es reserva el dret de suspendre immediatament el servei si, segons el seu criteri o per informació de tercers, considera que el client empra el servei per violar les obligacions que es preveuen en aquest article. En aquest cas, després que Nominalia ho notifiqui per correu electrònic, el client ha d’eliminar immediatament les causes de la suspensió i remetre la documentació corresponent que demostri que les seves activitats compleixen plenament amb els reglaments en vigor. En cas que no rebi resposta, Nominalia té dret a finalitzar immediatament el contracte i conserva el dret al pagament complet del servei i a reclamar la plena compensació per qualsevol dany sofert.

4 – Període de vigència
Conforme al que decideixi el client a través del seu tauler de control (Zona Client) durant el procés de compra o després, aquesta CS pot vèncer a) amb renovació tàcita o b) sense renovació tàcita.

a) En cas de venciment amb renovació tàcita i pagament mitjançant targeta de crèdit, Nominalia carregarà directament a la targeta de crèdit del client la contrapartida que s’estableix al següent article “Contrapartida i pagaments”, conforme a les condicions vigents en el moment de la renovació, tal com s’indica a la tauler de control després de la notificació per correu electrònic. Si Nominalia no pot facturar aquesta quantitat, el contracte no es podrà renovar de manera tàcita i es considerarà definitivament vençut en la data prevista. En aquest cas, el client pot renovar el servei seguint el procediment que es descriu a continuació.
En cas de venciment amb renovació tàcita i pagament mitjançant un sistema diferent de la targeta de crèdit, Nominalia durà a terme la renovació i remetrà la factura al client amb 20 dies d’antelació a la data de venciment. Aquesta factura s’ha d’abonar conforme als termes que s’estableixen en aquest document. La factura i les instruccions de pagament es remetran per via terrestre a l’adreça registrada als arxius de Nominalia en el moment de la comanda. Si el client no realitza el pagament dins del termini previst, Nominalia pot interrompre el servei en qualsevol moment, excepte conforme al que preveu l’article 6 de les condicions generals de servei.

b) En cas de venciment sense renovació tàcita, el client pot sol·licitar que Nominalia, a través del procediment en línia que subministra, renovi el servei relatiu a aquesta CS durant períodes addicionals posteriors abans de les dates que s’indiquen a la Zona Client o Tauler de control del client i amb les condicions tècniques i econòmiques vigents quan es renovi el servei, mitjançant l’execució del procediment de renovació. Si no es renova de les maneres esmentades i abans de les dates que s’indiquen, un cop venci aquesta CS, legítimament deixarà de tenir cap efecte, sense que sigui necessari que Nominalia remeti notificacions addicionals.

5 – Tarifa i pagaments
La tarifa corresponent al servei antispam i antivirus és la que s’indica a l’oferta. Els preus es mencionen sense IVA, excepte que s’indiqui el contrari.
El pagament de la tarifa del servei antspam i antivirus s’ha de realitzar mitjançant targeta de crèdit i s’ha de completar el formulari de pagament durant el procés de registre.