Condicions de Contractació del servei "WebSite"

A continuació es troben les condicions específiques del contracte, que són vàlides per a qualsevol solució de WebSite adquirides a Nominalia.
Aquestes Condicions de contractació de Servei ("CSS") formen part integrant i substancial de les Condicions Generals de Servei ("CGS").


Les CGS i aquestes CCS estableixen les condicions perquè Nominalia subministri al Client el Servei de WebSite de Nominalia (des d'ara el "Servei de WebSite").
Els termes que comencin amb lletra majúscula, utilitzats en aquest OS tindran el mateix significat que aquell que se li atribueixi en les CGC. L'oferta comercial publicada online al lloc web de Nominalia (www.nominalia.com/?lang=ca) forma part integrant de les presents condicions.1 – Descripció del Servei de WebSite

El Servei de WebSite permet al Client la creació, actualització i publicació d'un lloc web mitjançant un panell d’administració online sense necessitat de descarregar programes addicionals. El Client podrà fer servir el Servei de WebSite a través d'un espai web online assignat al mateix, que serà accessible mitjançant els exploradors convencionals a través d'una connexió a Internet.

El Servei s'ofereix a través de diferents solucions i les característiques més actualitzades publicades a Nominalia, amb les indicacions en relació a les diferències tècniques i diferents costos.
Nominalia es reserva el dret a formular, fins i tot durant el període de vigència del contracte, ofertes promocionals que podrà enviar i publicar a través de la seva pàgina web, en aquests casos s'atendrà als termes i condicions que s'especifiquin i observin en aquestes ofertes.

Nominalia no garanteix que el domini escollit estigui disponible per al seu ús. L'associació del Servei de WebSite a un domini que ja tingui contingut podrà causar l'eliminació dels continguts prèviament existents. Aquest contingut preexistent serà reemplaçat amb el nou contingut; el contingut antic i el nou seran emmagatzemats en Hostings diferents i alternatius. El contingut previ del hosting serà restaurat en qualsevol moment mitjançant el canvi pel client dels DNS.
El client reconeix que adquireix només una llicència no exclusiva i no transferible a tercers per poder utilitzar el software, llicència vàlida només durant el període que el client ha signat.

1.1. – Prova gratuïta de WebSite

La versió gratuïta de prova, referida com Servei de Prova, permet al Client crear un lloc web amb un domini de tercer nivell i utilitzar el Servei de forma gratuïta per un període limitat de temps, que s'indicarà a la web de Nominalia. Nominalia podrà, en qualsevol moment, sense notificació prèvia, suspendre o acabar de forma permanent la provisió del Servei de Prova. Les condicions del servei de prova es regulen per les condicions generals del servei de Nominalia tal com es descriu en el punt 4 .


2. Condicions del Servei

NOM DE DOMINI: el Servei de WebSite s'activa amb un domini de tercer nivell de Nominalia i podrà ser associat a un domini de segon nivell titularitat del Client, gestionat per Nominalia en qualitat de Registrador, Reseller o Gestor.

ESPAI DE MEMÒRIA: el límit de memòria especificat en l'oferta comercial publicada en la web de Nominalia no podrà ser excedida pel client.
El Client podrà adquirir espai addicional amb la finalitat d'incrementar la capacitat d'espai de memòria que hagi prèviament adquirit amb la contractació d'un paquet de superiors característiques directament a través del seu panell de control i al preu allí indicat. Una vegada el límit de memòria hagi estat excedit, qualsevol modificació que es dugui a terme al lloc web del
Client no podrà ser publicada fins que el Client hagi contractat un paquet superior o fins que el Client redueixi l'espai utilitzat.

RESTRICCIONS DE TRÀNSIT: el Servei de WebSite implica un límit de tràfic i de visites, tal i com com s'estableix a l'oferta. En cas que el Client superi aquest límit, la situació serà revisada amb la conseqüent contractació d'un límit de tràfic superior i els seus costos relatius. En absència d'aquesta contractació de paquet superior per augmentar el límit de tràfic, Nominalia no serà responsable pels talls del servei.
En cas que el Client superi el límit de tràfic indicat, Nominalia es reserva el dret a suspendre el servei fins que el Client es trobi dintre dels límits o fins que aquest adquireixi un límit dintre d'un paquet superior. En cas que el Client rebutgi el compliment de les anteriors previsions, Nominalia es reserva el dret a anul·lar el present acord, sense haver de retornar cap quantitat al Client i sense haver de compensar-lo per cap perjudici que aquesta anul·lació hagi pogut causar.

RESTRICCIÓ DE NOMBRE DE PÀGINES: el Servei proporciona un nombre limitat de pàgines que componen el lloc web creat pel client. En el cas d'arribar a aquest límit, tal i com s'especifica al Paquet adquirit pel client i es publica al lloc web online, el Client no podrà afegir ni crear pàgines addicionals al seu lloc web fins que no hagi adquirit un Paquet de nivell superior. En cas que el Client superi les característiques del Paquet superior i més complet, per exemple en relació a l'espai web necessari o al màxim tràfic transferible, el Client podrà sol·licitar un Paquet ad hoc personalitzat a Nominalia per satisfer aquestes necessitats.

EMMAGATZEMAMENT: el Client és informat i accepta l'existència d'un arxiu Log i de l'ús de cookies, en relació amb l'ús del Servei, generats i guardats per Nominalia, de conformitat amb la normativa aplicable, les regulacions i lleis, pel màxim període de temps permès per llei. Els continguts dels Logs són confidencials i només podran ser divulgats per requeriment de les autoritats competents i de conformitat amb la legislació i normatives vigents.

El Client és coneixedor i accepta que Nominalia tindrà el dret d'emmagatzemar el material així com a divulgar-lo a tercers quan això sigui el requerit per llei o per les Autoritats competents en cas de ser necessari amb les finalitats:

I) complir amb procediments legals;
II) executar les Condicions Generals;
III) respondre disputes d'acord amb material que infringeixi drets de tercers;
IV) protegir els drets, propietat i requisits de seguretat de Nominalia i els seus Clients.

REGLES D'ÚS: Nominalia no controlarà ni revisarà el contingut de l'espai web del Client. El Client serà l'únic responsable pels continguts i materials publicats en el mateix. El Client ha d'observar i complir tota la legislació i normativa aplicable i específicament, el Client no haurà de publicar continguts pornogràfics, que incitin a la pedofilia, o qualsevol altre tipus de contingut que pugui difamar, vexar o agredir la imatge d'altres o contingut que pugui perjudicar a tercers o drets de tercers en qualsevol manera.

Tots els continguts que s'ofereixen al Client inclosos al Servei com ara, a títol exemplificatiu i no exhaustiu, imatges, gràfics, fons, vídeos, música, formats, estructures, etc. (en endavant "Continguts") continuen sent de propietat exclusiva dels seus respectius titulars i/o editors del Servei.

El Client reconeix i accepta que no disposarà de cap dret de propietat sobre aquests Continguts que només podrà utilitzar (i) en l'àmbit del Servei (i) online, és a dir sobre la plataforma de Nominalia dedicada al Servei i (iii) només durant el període de validesa del Servei.

El Client es compromet a respectar els drets d'autor en relació als Continguts, així com estableixen les lleis pertinents. En aquest sentit, el Client reconeix i accepta que la reproducció de qualsevol forma de Continguts està estrictament prohibida en absència d'autorització expressa del titular del dret.
Un cop expirada la llicència, el Client formalment es compromet a cessar l'ús de Continguts i desfer-se dels Continguts que encara estiguin a la seva disposició.

RESPONSABILITAT DE NOMINALIA: El Servei estarà disponible les 24 hores al dia i 7 dies a la setmana, i únicament se suspendrà en ocasions en què sigui necessari per operacions de manteniment. Nominalia no serà responsable per qualsevol interrupció del servei en cap manera, però es compromet a solucionar les possibles interrupcions en el temps més breu possible.

Nominalia podrà, en qualsevol moment, interrompre el servei per raons justificades de seguretat de les dades i/o confidencialitat, notificant-lo al Client de forma justificada. Nominalia no podrà ser considerada responsable en cap cas per interrupcions del Servei no imputables al control raonable del propi servei per part de Nominalia, com per exemple: (I) circumstàncies imprevisibles; (II) motius causats per tercers com, per exemple, suspensions en les xarxes de telecomunicacions o en les xarxes elèctriques, actes d'omissió de l'Autoritat de Registre competent; (III) interrupcions del servei de terminals o altres sistemes de comunicacions utilitzats pel client.

RECLAMACIONS: el Client haurà de notificar qualsevol anomalia del servei mitjançant carta certificada amb justificant de recepció en les 48 hores següents a l'aparició de l'anomalia o l'emergència en qüestió. L'omissió en la remissió de la citada notificació, eximirà Nominalia de qualsevol responsabilitat al respecte.

DISPOSITIUS: Nominalia en cap cas proporcionarà al Client cap dispositiu.

3 – Durada
Tal i com el propi Client triï durant el procés de contractació o posteriorment a través del seu panell de control, aquesta OS podrà expirar a) amb renovació automàtica o b) sense renovació automàtica.

a) En cas d'expiració amb renovació automàtica i pagament mitjançant targeta de crèdit, les tarifes establertes en el següent article “Tarifes i formes de Pagament” seran carregades de forma directa per Nominalia a la targeta de crèdit del Client, d'acord amb els termes i condicions vigents al moment de la renovació, tal com s'indica al panell de control i seguit de la notificació al Client via correu electrònic. En cas que Nominalia no pugui carregar aquest import, l'acord no serà renovat automàticament i es considerarà definitivament expirat a la seva data final de venciment. En aquest cas, el Client podrà renovar el servei seguint el procés descrit al punt b) a continuació. En cas
de renovació automàtica i pagament mitjançant una altra forma de pagament diferent a la targeta de crèdit, Nominalia executarà la renovació i enviarà la factura corresponent al Client 20 dies abans de la data d'expiració del servei. El Client haurà d'abonar la factura d'acord amb els termes aquí descrits. La factura i les instruccions de pagament seran enviades a través d'un email a l'adreça del Client que Nominalia tingui registrada al moment de la comanda. Si el Client no realitza l'abonament, Nominalia interromprà el servei en qualsevol moment, excepte per l'indicat en l'article 6 de les CGC.

b) Per al cas d'expiració sense renovació automàtica, el Client haurà de sol·licitar a Nominalia a través del procediment online proporcionat per Nominalia, per a la renovació del servei amb aquest OS addicional, pels períodes que apareguin en el panell de control del Client i amb les condicions tècniques i econòmiques vigents en el moment de la renovació del servei, realitzant el procés de renovació. Si el servei no fos renovat en les formes i condicions descrites anteriorment, aquest OS expirarà, i deixarà d'assortir efectes, sense que Nominalia hagi d’enviar cap notificació al Client.

En qualsevol dels dos casos de venciment dels efectes de l'acord, no només seran esborrats tots els materials i informació introduïts i emmagatzemats pel client en els servidors de Nominalia, sinó que Nominalia no podrà ser considerada responsable en cap cas per la seva mancança de manteniment o d'emmagatzemament. Per tant, el Client serà l'únic responsable de guardar les dades i continguts per altres mitjans abans de l'expiració del servei en cas que no desitgi renovar-lo.

4 – Tarifes i Formes de Pagament

Les tarifes per al servei sol·licitat seran les indicades a l'oferta comercial. El contracte per a la prestació del servei es considerarà perfeccionat i executat una vegada s'hagin abonat les tarifes del servei, seguint els processos indicats a l'oferta.
El preu de la renovació serà el que indiqui Nominalia al moment de la sol·licitud de renovació per part del Client, preu indicat també al seu panell de control del client.

5.- Variant del Servei WebSite: Disseny del Web per part de NOMINALIA fent servir l'eina WebSite

El Client pot, si així ho desitja, contractar de NOMINALIA no només l'eina de disseny web (en qualsevol de les seves modalitats indicades) sinó també i per separat de l'anterior el servei de disseny del seu lloc web. Per això, és imprescindible que anteriorment el Client disposi d'una eina de disseny web NOMINALIA i que tingui un domini web per associat a aquest lloc web amb NOMINALIA.

Les Clàusules 1 a 4 anteriors són d'aplicació igualment a aquesta variant del Servei, llevat que en aquesta regulació específica es digui una altra cosa. En aquest cas, aquesta específica preval sobre la general.
Una vegada que el client ha manifestat a NOMINALIA la seva voluntat de contractar el Servei de creació i configuració del Web del Client per NOMINALIA, el departament d'Atenció al Client parlarà amb el client per concretar i definir les seves necessitats i necessitats; a continuació, enviarà un correu electrònic al Client concretant-li els punts que ha triat per a la contractació. En aquest correu electrònic s'indicarà: nombre de pàgines, nombre d'idiomes, nombre de nivells, i si el client ha sol·licitat un disseny normal o disseny personalitzat.

Cursades les CCS i realitzat el pagament pel Client, se li enviarà a aquest un únic document en el qual se sol·licitarà que es defineixi en forma escrita i, en la forma més detallada possible, el disseny que desitgi i el contingut que es vulgui afegir. NOMINALIA no pot començar els treballs de disseny sense aquesta informació facilitada pel Client. Per agilitzar els treballs i en benefici del Client, cap la possibilitat -expresament autoritzada pel Client- que el Dissenyador del lloc web es posi en contacte directe amb el Client per consultar, proposar... el Client, per la simple contractació del Servei, autoritza a NOMINALIA a facilitar el contacte directe indicat, a aquests efectes solament.

NOMINALIA està legitimada per rebutjar, cancel·lar o eliminar els continguts que li faciliti el client per a la construcció de la pàgina web o Botiga Online (inclòs el domini que se li sol·liciti) sobre els quals tingui dubtes raonables sobre la seva legalitat (per exemple, que constitueixin material pornogràfic o amenaces per a la infància o joventut, exaltació de la violència i altres, enllaços a pàgines de similars o iguals continguts. El Client, en contractar el servei, es responsabilitza que el seu lloc web o Botiga no tingui aquests continguts).

NOMINALlA podrà denegar la implementació de canvis, operacions o altres suggeriments per part del client i que, per raons tècniques o per el temps que requereixin, superin quantitativament o qualitativament l'objectiu objectivament; o quan el client sol·liciti millores sobre el producte contractat que no estan incloses en el mateix. En aquest cas, el client serà informat per correu electrònic, abans de pressupost.

La comunicació entre el client i el dissenyador de la Web es farà principalment per correu electrònic, si bé és possible que el dissenyador truqui directament al client per resoldre alguns punts concrets. Per a altres temes, i amb caràcter general, serà Atenció al Client de NOMINALIA qui estigui en relació directa amb el client.

El procés d'creació de la Web passa per les següents etapes:

1. La pàgina web o serà construïda sobre la base dels desitjos que expressa el client. Les prestacions de servei es corresponen amb l'àmbit de serveis que tenen cabuda en el servei de creació de pàgina web i seguint indicacions específiques del client. El servei es limita a la construcció de la pàgina web i la seva posada en funcionament, de manera que qualsevol servei posterior (per exemple, manteniment, actualitzacions) ha de ser, si escau, subscrit o contractat per separat. La construcció de la pàgina web comprèn els aspectes generals de la creació d'una pàgina web sota un únic domini.

2. Mitjançant un formulari, al client se li sol·licitarà sempre en nom de NOMINALIA les dades generals, així com informació general sobre l'empresa del client, els seus productes o serveis i els destinataris dels mateixos. A partir d'aquesta informació es definirà una maqueta adaptada al sector del client.

3. Se sol·licitarà que el client posi a disposició dades i informació per a la construcció de la pàgina web o botiga online i, en concret, imatges apropiades, textos (descripció de l'empresa, informació legalment requerida, condicions generals de contractació, declaració de protecció de dades) i el logotip de l'empresa.

4. Després de la inserció dels textos i les imatges s'optimitzarà la pàgina web del client o botiga online, en la mesura del possible, de manera que sigui indexable pels cercadors. La construcció de la pàgina web o botiga online té una durada aproximada de 15 (quinze) dies laborables a comptar des de l'activació del corresponent contracte, depenent de la rapidesa en la tramitació de documents i continguts.

5. Finalització i lliurament.

Essencialment cal tenir en compte el següent:

- Tot el contingut del lloc web l'ha de lliurar el client.

- La eina de creació de lloc web inclou un banc d'imatges. Si el Client ho sol·licita, el dissenyador pot buscar suggeriments d'imatges en aquest banc. En cas contrari, el Client ha de donar "les seves imatges"; en aquest últim cas, NOMINALIA no és responsable de cap possible infracció, conflicte, etc. relatiu als drets d'imatge o d'autor sobre el facilitat pel Client, ni està obligat a fer cap verificació de cap classe al respecte. El client es responsabilitza de ostentar tots els drets sobre les dades que remet. El client assumeix en exclusiva tota la responsabilitat sobre la integritat i correcció dels textos anomenats a surtir efectes legals que subministren a NOMINALIA per a la construcció de la pàgina web o botiga online.

- El client s'obliga a respectar la legalitat establerta a Espanya. El client està obligat a incloure en la seva pàgina web la informació que legalment li identifica. El client és l'únic responsable dels continguts de la seva web. El client es responsabilitza dels continguts que faciliten per a la construcció de la seva pàgina web, dels quals apareixen finalment a la mateixa o als que es accedeix a partir de la mateixa, no es perden drets de tercers. El client es responsabilitza en exclusiva i en el sentit més ampli possible, que aquests continguts estiguin d'acord amb el dret de la competència, l'anunci, els consumidors i usuaris, la propietat intel·lectual, etc.


- Per poder pujar imatges, el dissenyador utilitza un compte FTP. Si el Client no disposa d'aquesta compta, NOMINALIA crearà una a tal efecte; si la té, i una petició de NOMINALIA, el Client facilitarà el seu ús i contrasenya per utilitzar-la i pujar les imatges que el Client indiqui. NOMINALIA i en el seu cas, el dissenyador només utilitzarà aquesta informació als efectes de complir les Condicions de Contractació del Servei, destruint-la una vegada acabada aquesta.

- Durant tot el procés de disseny, el Client té accés a la ferramenta des del seu NOMINALIA Control Panel. És fonamental que el Client, encara tenint accés, no faci canvis mentre es desenvolupi el projecte; de l'contrario corre el risc d'alterar o fins i tot destruir el realitzat, amb el consegüent cost addicional. NOMINALIA no serà responsable del incompliment d'aquesta notificació.

- El Client es compromet a resoldre les consultes que es facin; una falta de resposta en un màxim de quatre dies hàbils, s'entén que el Client està conforme amb la proposta, borrador, etc. enviat des de NOMINALIA o pel dissenyador per a la seva conformitat o comentaris.


- Si el client ja té un lloc web al domini sobre el que es va a crear el nou, haurà d'optar de forma expressa per un dels dos següents modes:


o Quan es comença a treballar amb la pàgina web de la ferramenta, "es treballa sobre la web preexistent, que deixarà d'existir. Mentrestant, el Client pot veure i donar comentaris sobre els treballs directament.

O bé,

o Es manté la web preexistent i la nova no és visible quan no està acabada. En aquest cas, el client, per poder accedir al lloc web en construcció i donar comentaris, el client haurà d'accedir als fitxers, ja que la nova web no es veurà.


Clàusules especials per a contingut "a mesura" o "personalitzat".

A més de tot l'esmentat anteriorment:

- Preu estàndard: 100 euros més de mitjana sobre el preu del disseny bàsic / intermedi / avançat (el que procedeix en cada cas).

- En aquest cas, el dissenyador farà la web a mesura intervenint directament més sobre el codi font de la pàgina.

- "Una mesura" significa "segons les especificacions del Client, però dins dels límits que pugui oferir la ferramenta".

- Comprant aquesta opció, el Client és conscient que per al manteniment de la seva web és possible que no es pugui utilitzar les funcions bàsiques de la màquina; És possible que també tingueu que operar sobre el Codi Font.

- Una vegada que la web finalitzi, s'enviarà un correu electrònic de "tancament de projecte" al client. Atès que la web es confirma a partir de les instruccions i informació facilitada pel Client, no es podran introduir canvis a la Web creada o a la Botiga en línia (excepte per corregir errors no imputables al client). Els canvis en el desenvolupament de la web una vegada que estigui tancat el pressupost i / o confeccionada la web seran objecte de pressupost i acceptació (per part del client) separats.
-

6.- ALTRES SERVEIS COMUNS A TOTS ELS PUNTS PRECEDENTS.

El Client pot contractar el manteniment del seu lloc web. En aquest cas i previa sol·licitud se li facilitarà el preu per hora i la possibilitat de contractar una bossa d'hores.
El Manteniment s'ofereix a qualsevol Client del Servei Web de NOMINALIA, per exemple a clients que han triat l'opció "a mesura" i que no volen tocar el codi font, o Clients que vulguin canviar els continguts, etc. de la seva web una vegada que es ha tancat el projecte inicial, etc.