Condicions de Contractació del Servei "Simply Site"

La ordre de Servei (“OdS”) constitueix una part integral i substancial de les Condicions Generals de servei (“CGS”). Les CGS i la present OdS estableixen els termes i condicions per al subministrament del servei Simply Site que ofereix Nominalia al client.

Els termes amb la inicial majúscula utilitzats en aquesta OdS tenen el mateix significat definit en las CGS. La oferta comercial publicada en línia a la pàgina web www.nominalia.com es part integral de les presents condicions.

1 – DESCRIPCIÓ DEL SERVEI SIMPLY SITE

1.1 El Servei Simply Site (“Servei”) permet al Client crear, actualitzar i publicar en línia un lloc web mitjançant un panell de gestió en línia i sense la necessitat d’instal·lar programes addicionals.

1.2 En particular, el Servei permet al Client crear, actualitzar i publicar un lloc web utilitzant el software posat a disposició de Nominalia per la companyia DUDA Inc., amb seu a 577 College Ave., Palo Alto, CA 94306.

1.3 El servei s’ofereix en diverses solucions, les seves característiques actualitzades estan publicades al lloc web de Nominalia, a la fitxa de producte al enllaç www.nominalia.com/crear-web/crear-pagina/simply-site on s’indiquen les diferències tècniques i les ofertes econòmiques respectives.

1.4 El Servei es pot activar en un nom de domini indicat pel client o en un domini de tercer nivell gratuït posat a disposició per Nominalia.

1.5 El Client reconeix que la associació del Servei a un nom de domini amb contingut ja existent implicarà la impossibilitat de visualitzar el contingut anterior que serà reemplaçat pel contingut nou, donat que els Serveis es troben en espais d’allotjament diferents i alternatius.

2 – CONDICIONS D’ÚS DEL SERVEI I OBLIGACIONS DEL CLIENT

2.1 El Client reconeix que el Servei serà subministrat amb les característiques i limitacions d’ús indicades per Nominalia a la pàgina de descripció del mateix propi Servei a l’enllaç www.nominalia.com/crear-web/crear-pagina/simply-site i que aquests límits no poden esser superats pel Client. Nominalia es reserva la facultat de suspendre el Servei si es superen els límits.

2.2 Nominalia no té cap obligació de controlar els continguts publicats pel Client a través dels Serveis, però té el deure d’informar a la Autoritat Judicial i/o qualsevol altre competent en cas que tingui coneixement de violacions comeses pel Client al utilitzar el Servei; així doncs, queda expressament exclosa qualsevol responsabilitat de Nominalia amb aquest fi.

2.3 El Client es l’únic responsable dels continguts i dels materials publicats i/o carregats mitjançant el Servei. El client es compromet a respectar les lleis i reglaments aplicables i, en particular, a no publicar material pornogràfic infantil o contrari al ordre públic o a als bons costums, amb

contingut difamatori o que perjudiquin drets aliens. El Client garanteix que no carregarà ni publicarà virus, cucs informàtics, troians o altres codis, arxius, scripts o programes maliciosos.

2.4 El Client és l’únic responsable dels continguts i de la informació proporcionats al lloc web objecte del Servei als subjectes interessats (com ara els visitants del propi lloc). El Client reconeix que Nominalia no subministra cap mena d’assessorament, ni proporciona cap garantia sobre la informació (com avisos legals, política de privacitat, etc.) que haurà d’ésser publicada pel Client al seu lloc web. Tanmateix, actuant com a responsable del tractament de les dades personals tractades al lloc web, el Client haurà de garantir el compliment de la normativa sobre la protecció de dades personals (Reglament UE 2016/679, i en la mesura en que siguin aplicables, el Reial Decret 1720/2007 i la Llei Orgànica 15/1999). Al proporcionar el Servei Nominalia subministrarà al Client un banner amb un text d’exemple d’informació breu sobre cookies, que apareixerà al lloc web del Client. El Client és responsable de complir amb totes les obligacions derivades de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals del lloc web i a tercers interessats en matèria de tractament de dades personals, incloent les indicacions sobre les cookies utilitzades al lloc web, entenent-se que el Client, com a responsable del tractament, continua essent l’únic subjecte responsable del compliment precís de les obligacions normatives pertinents en front dels subjectes interessats en matèria de protecció de dades personals i s’exclou qualsevol responsabilitat de Nominalia en aquesta matèria. El Client reconeix i accepta que Nominalia no serà responsable, en la mesura màxima permesa per la llei, de cap violació relacionada amb el tractament de dades personals comesa pel Client o per tercers, inclosa qualsevol inexactitud d’informació subministrada a la política de privacitat o a les indicacions relatives a les cookies utilitzades al lloc web. El Client declara mantindré indemne i eximir a Nominalia de qualsevol reclamació per danys, indemnitzacions o sancions relatives o relacionades amb el tractament de dades personals i amb respecte de la normativa en matèria de protecció de dades personals.

2.5 Nominalia es reserva el dret de suspendre d’immediat el Servei, si, segons el seu judici indiscutible o per comunicació de tercers, considerés que el Client realitza, a través del Servei, activitats que infringeixin les obligacions establertes en aquesta OdS o a la normativa vigent. En aquest cas i sense perjudici de la suspensió immediata, el Client, com a resultat de comunicacions fins i tot per correu electrònic enviades per part de Nominalia, haurà d’eliminar immediatament les causes que han donat lloc a la reclamació o proporcionar la documentació adequada que demostri que la seva activitat compleix plenament amb la normativa vigent, com a requisit necessari i previ a la reactivació del servei. En cas de no rebre una ràpida resposta, Nominalia tindrà dret a rescindir el d’immediat el contracte sense perjudici del dret al pagament complert del Servei i reservant-se també la facultat d’actuar per a obtindré la indemnització total de qualsevol dany sofert.

2.6 Al caducar o al terminar sense renovació el Servei, aquest serà desactivat i el lloc web objecte del Servei deixarà d’ésser visible. El contingut es perdrà, pel que es recomana al Client tindre en tot moment una copia de seguretat del esmenat contingut. No obstant, el contingut podrà ésser recuperat al renovar el Servei dintre dels 30 dies del seu venciment. En cap cas Nominalia serà responsable de pèrdues de contingut, totals ni parcials.

3 – DRETS SOBRE EL CONTINGUT OFERIT A L’ÀMBIT DEL SERVEI

3.1 Mitjançant el Servei, el Client obté una llicència no exclusiva, no transferible i limitada per a utilitzar el panell de gestió en línia amb la finalitat de crear i publicar el seu propi lloc web valida per la duració del Servei adquirit pel Client, de conformitat amb aquesta OdS i les condicions indicades a la pàgina dedicada a la descripció del Servei al lloc web de Nominalia.

3.2 Tots els continguts oferts al Client a l’àmbit del Servei, tals com, amb caràcter exemplificatiu i no limitatiu, imatges, gràfics, fons, vídeos, música, formats, estructures, etc. (en endavant els “Continguts”), segueixen essent propietat exclusiva dels seus respectius propietaris i/o editors del Servei. Nominalia està autoritzada a realitzar tals cessions pels propietaris i/o editors.

3.3 El Client reconeix i accepta que no tindrà cap dret de propietat sobre aquests Continguts i que tindrà la facultat d’utilitzar-los només (i) en l’àmbit del Servei (ii) en línia, es a dir, a la plataforma dedicada al Servei i (iii) només durant el període de validesa del Servei.

3.4 El Client es compromet a respectar els drets d’autor dels continguts, tal com ve definit a les lleis i reglaments en matèria. En aquest sentit, el Client reconeix i accepta que la reproducció en qualsevol forma dels Continguts està estrictament prohibida sense la autorització expressa del titular del dret.

3.5 Al caducar el Servei, Per qualsevol motiu, la llicència no tindrà més validesa i el Client es compromet formalment a no utilitzar més els Continguts i destruir els Continguts que encara tingui a la seva disposició.

4 – LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT DE NOMINALIA

4.1 Nominalia es reserva la facultat de realitzar sense necessitat de preavís operacions de manteniment, que podrien donar lloc a la suspensió temporal del Servei. En cas d’interrupció, Nominalia es compromet a restablir la disponibilitat del servei en el menor temps possible.

4.2 En qualsevol moment Nominalia podrà interrompre la presentació del Servei si es donessin raons justificades de seguretat i/o garantia de confidencialitat, o protecció dels seus drets o interessos legítims, donant avís previ al Client quan sigui possible.

4.3 Nominalia no podrà de cap forma ésser considerada responsable en cas de funcionament incorrecte o interrupció del Servei a causa de successos fora del seu raonable control, com, per exemple: (i) successos de força major; (ii) successos que depenen de tercers com, a títol enunciatiu, la interrupció o el funcionament incorrecte dels serveis dels operadors de telecomunicacions i/o de les línies elèctriques o bé actes o omissions de l’Autoritat de Registre competent; (iii) funcionament incorrecte dels terminals o d’altres sistemes de comunicació utilitzats pel Client.

4.4 De totes formes, qualsevol responsabilitat acumulada, per tots els conceptes, de Nominalia amb el Client que procedeixi d’aquest acord, no podrà superar l’import total abonat efectivament pel Client a Nominalia pel present Servei als sis mesos anteriors al succés que hagi determinat el possible perjudici del Client.

4.5 Les limitacions de responsabilitat esmentades en aquesta OdS seran vàlides dintre dels límits imposats per la normativa d’obligatòria aplicació.