Condicions de Contractació del Servei "RGPD / LSSICE"

Aquestes Condicions de Contractació del Servei ("OS") formen part integrant i substancial de les Condicions Generals de Servei ("CGS"), disponibles a https://www.nominalia.com/quienes-somos/condiciones-legales/ccs-condiciones-generales-nominalia/?lang=ca. Les CGS i aquesta OS estableixen les condicions per a que NOMINALIA presti al CLIENT el Servei d'Implantació i adaptació al RGPD / LSSICE de NOMINALIA (en endevant el "Servei").

El present acord regula les condicions per a la prestació del servei d'adaptació i auditoría al Reglament Europeu de Protecció de Dades i a la Llei de Serveis de l'Informació i del Comerç Electrònic, en endevant RGPD i LSSICE prestat per NOMINALIA INTERNET, S.L., amb NIF nº B61553327 i domicili a Carrer d'Ulldecona, nº 21, 1ª Planta, 08038 Barcelona (en endevant, NOMINALIA), i facilitat AL CLIENT.


EL CLIENT ha de, amb caràcter previ, tindre coneixement i acceptar les presents condicions per a la prestació del servei adaptació i/o auditoria a la RGPD i LSSICE.

Els termes que comencin amb lletra majúscula, utilizats en aquesta OS tindràn el mateix significat que aquell que s'atribueixi a les CGS. L'oferta comercial publicada online a la Web de NOMINALIA (www.nominalia.com) forma part integrant de les presents condicions.


NOTA IMPORTANT: Els Packs RGPD/LSSICE online oferits per NOMINALIA segons aquesta OS són destinat a pymes que no superin els 20 treballadors. Per a empreses que superin aquests volumens, NOMINALIA posa a disposició dels seus clients el servei d'auditoría a través dels seus experts d'Online Brand Protection https://www.nominalia.com/proteccion-marca/contacto.html

1 – Descripció del Servei


El Servei permet al CLIENT l'implantació i adaptació del Reglament Europeu de Protecció (RGPD) i/o de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerço Electrònic (LSSICE) d'acord amb l'àmbit d'actuació i estructura empresarial del CLIENT.

El servei s'ofereix en dos possibles variants o Packs, identificats com “Pack RGPD/LSSICE d'autogestió” i “Pack RGPD/LSSICE amb assessorament”.


En ambdós casos el servei comprén:


• Adaptació online RGPD/LSSICE


• Recomanacions tècniques


• Clàusules i avisos legals


• Compromisos de confidencialitat per a treballadors


• Contractes amb encarregats de tractament de dades personals


• Protocols de drets dels Interessats (accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat; dret a contactar amb Autoritats de Control).


• Manual per a usuaris amb accés a dades


• Checklist de seguiment


• Cartell de videovigilància


• Un any inclòs de servei, amb actualitzacions


• Renovació anual opcionalEn règim d'autogestió al primer dels Packs indicats, i amb assessorament legal i tècnic al segon.

NOMINALIA es reserva el dret a formular, inclús durant el període de vigència del contracte, ofertes promocionals que podrà enviar i publicar mitjançant la seva pàgina web, en aquests casos s'atendrà als termes i condicions que s'especifiquin i observin en aquestes ofertes. En cap cas el Servei inclou l'implementació al lloc Web del Client l'informació ni la documentació generada per al Client dintre del marc de la prestació del Servei per NOMINALIA.

2. Condicions del Servei


Després d'una solicitut de serveis i contractació, NOMINALIA posarà l'adreça de correu electrònic facilitada pel CLIENT en una pàgina protegida amb contrasenya que contindrà el camp “Email” i la opció “Word”.


(i) Al acceptar, s'enviarà automàticament al CLIENT un correu electrònic que contindrà el link a la URL de la plataforma amb les indicacions i códi per a realitzar l'alta i procedir a omplir els cuestionaris corresponents.


(ii) En cas de seleccionar l'opció “Word”, al correu electrònic que s'envia adjuntarà un document Word i instruccions per a omplir-lo i reenviar-lo. Terminat el servei, el sistema enviarà un correu electrònic al CLIENT amb les dades de login/password, informant-li que ja té tota la informació disponible a la plataforma per a la seva lectura, i per a descarregar i aplicar les mesures tècnic-organitzatives necessàries per a adaptar la seva activitat a la RGPD.


Mitjançant els qüestionaris es sol·licitaran dades com ara: els noms dels treballadors de l'empresa, el tipus de dades tractades, les empreses alienes amb les que treballen i accedeixen a informació de caràcter personal, i l'escenari informàtic, entre altres aspectes. Aquesta informació, serà necessària per a posteriorment, generar tota la documentació obligatòria en aquesta matèria de forma personalitzada per a cada CLIENT.


Tota la informació enviada pel CLIENT serà tractada de forma estrictament confidencial, de la forma prevista al RGPD i empleada únicament per a la prestació del servei. NOMINALIA compta amb experts, interns i externs, per a la prestació del servei, obligats pel mateix compromís de confidencialitat.
Es d'aplicació la Política de Privacitat de NOMINALIA (https://www.nominalia.com/quienes-somos/condiciones-legales/cookies/)

Periòdicament, s'enviarà un correu electrònic al CLIENTE on se li demanarà realitzar un checklist basat en les respostes que va donar el dia de l'adaptació per a dur a terme un manteniment dels aspectes pendents.


3.- CONSENTIMENT PER A ACTUAR EN REPRESENTACIÓ DEL CLIENT EN FRONT L'AEPD

EL CLIENT autoritza a NOMINALIA a centralitzar la informació relativa al seu establiment a efectes de poder assessorar-li en matèria d'RGPD-LSSICE, així como per a poder actualitzar en el seu moment la documentació corresponent i realitzar el manteniment corresponent.


L'abast dels serveis a prestar per NOMINALIA serà el definit en la present OS i mentre duri tota la seva vigència. Els documents elaborats i les informacions facilitades pel CLIENT seràn utilitzats exclusivament per al propósit per al que han sigut emessos o requerits per NOMINALIA en l'execució del servei. NOMINALIA no respondrà dels efectes dels documents per a finalitats diferents de les que van ser emessos i pel seu ús que puguin fer tercers als que EL CLIENT els hagi facilitat aquesta documentació.


4.- DURACIÓ I VIGÈNCIA


La duració del present acord serà d'un any comptant a partir de la data de contractació per part DEL CLIENT. Al llarg d'aquest any, EL CLIENT rebrà avisos a través del correu electrònic o mitjançant trucada telefònica per a dur a terme el manteniment i l'actualització de la documentació, així com les auditories corresponents.

El CLIENT també disposarà dins de la pestanya “Dades Clients” de l'opció “Renovació” per a indicar si arribada la data desitja renovar o no.


La renovació ha de fer-se en tot cas almenys vint dies abans de la data d'expiració. La forma de pagament per a la renovació serà la indicada en el procés de renovació; el Client pot escollir entre pagament amb targeta de crèdit, Paypal o transferència bancaria (segons disponibilitat a cada cas concret).


Si EL CLIENT no indica expresament la seva voluntat de renovar, s'entendrà que no dessitja fer-ho i es cancelarà el servei i el CLIENT deixarà de tindre accés a la plataforma, sense necessitat de preavís per part de NOMINALIA.


5.- PREU I FACTURACIÓ


El preu pel servei d'adaptació i/o auditoria a la RGPD serà el vigent i determinat per NOMINALIA en cada moment i que apareixerà a l'oferta de serveis / pàgina Web de NOMINALIA. .


6.- PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELECTUAL


Tot el contingut dels documents i formularis entregats AL CLIENT són propietat de NOMINALIA i estàn protegits per la legislació vigent en matèria de Propietat Industrial i Intelectual.


En cap cas l'accés a la documentació per part de l'usuari l'otorga dret sobre l'esmentat contingut, per aixó no podrà ser copiat o reproduït a altres efectes, especialment per ser cedit a tercers no autorizats.


7.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT


NOMINALIA no és responsable de la informació que EL CLIENT proporcioni per a la realització de la consultoria i/o l'auditoria RGPD-LSSICE.NOMINALIA no serà responsable de qualsevol error en l'enviament d'informació ni de la falta de veracitat o, en el seu cas, de la inexactitud de les dades facilitades per part del CLIENT. En conseqüència, tampoc serà responsable de les infraccions o sancions que poguessin derivar-se per l'elaboració d'adaptacions o auditories que siguin conseqüència de tals errors o falsedats.


La veracitat i exactitud de les dades dependrà exclusivament DEL CLIENT com a comunicant pel qual com s'indica EL CLIENT accepta i assumeix que NOMINALIA no serà responsable de la falta de veracitat o inexactitud en les dades proporcionades.

Passat el període de contractació i en cas de no renovar els serveis se l'eximeix també a NOMINALIA de qualsevol responsabilitat derivada d'un eventual incompliment de la RGPD /LSSICE per part DEL CLIENT.8.- PROTECCIÓ DE DADES


NOMINALIA es compromet a guardar la més estricta confidencialitat sobre les informacions i/o documentació a la que tingui accés al desenvolupament de les seves funcions.

La Política de Protecció de Dades (Privacitat i Cookies) de NOMINALIA està disponible a https://www.nominalia.com/quienes-somos/condiciones-legales/cookies/


9.- ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS D'ÚS I LES SEVES MODIFICACIONS

EL CLIENT declara conèixer i accepta íntegrament, mitjançant l'acceptació del present contracte, les condicions generals (https://www.nominalia.com/quienes-somos/condiciones-legales/ccs-condiciones-generales-nominalia/)


10.- DISPOSITIUS: NOMINALIA no proveirà en cap cas al CLIENT amb cap dispositiu.


11.– Tarifes i Formes de Pagament


Les tarifes per al servei sol·licitat seran les indicades a l'oferta comercial. El contracte per la prestació del servei es considerarà perfeccionat i executat un cop s'hagin abonat les tarifes pel servei, seguint els procediments indicats a l'oferta.


El preu de la renovació serà el llistat i aplicat per NOMINALIA en el moment de la sol·licitud de renovació per part del CLIENT, i indicat al seu panell de control.

12.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT


La legislació aplicable per a dirimir qualsevol qüestió relativa a l'aplicació i interpretació del present Acord serà l'espanyola.


En cas que cap de les clàusules de les presents condiciones de servei fos invàlida o quedés obsoleta, la resta continuarà tenint efecte i romandrà vigent. En aquest cas la clàusula invàlida es reemplaçarà per una altra similar que mantingui l'objectiu de l'original.


EL CLIENT es sotmet voluntàriament renunciant de forma expressa al seu propi fur si el tingués, a la jurisdicció exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.