Condicions de Contractació del Servei "Exchange"

Aquestes Condicions de Contractacíó de Servei (CCS) formen part integrant i substancial de les Condicions Generals del Servei (CGS). Les CGS i aquestes CSS estableixen les condicions perquè Nominalia proporcioni al Client el Servei Exchange de compte de correu (Servei Exchange). L’oferta publicada online formarà part integrant del present un cop hagi estat acceptada pel Client.

Descripció del servei exchange

El Servei Exchange inclou les funcionalitats següents:
– Un número de comptes de correu Exchange al domini del Client igual al número indicat a l’oferta
– Espai de compte de correu associat a cada compte Exchange, definit també a l’oferta
– Espai de compte de correu que es pot compartir amb altres usuaris d’acord a l’oferta
– Servei OWA (accés a Outlook mitjançant el web) en una adreça segura (HTTPS). Aquest servei permet l’accés a una adreça SSL autenticada des de la qual és possible accedir a la bústia de correu Exchange del client prèviament autenticada.

Obligacions de Nominalia

La sol•licitud d’activació d’un compte de correu Exchange per part del Client implicarà exclusivament la realització de les activitats següents per part de Nominalia: (i) l’establiment d’un domini de tercer nivell (amb el format exchange.domain.tld). Aquest domini de tercer nivell identifica l’espai de compte de correu i la quota associada al servidor de correu dedicat Register.it; (ii) la creació del registre de correu MX associat; (iii) l’activació del compte de correu al servidor Windows 2000 amb el format username@exchange.domain.tld; (iv) l’activació d’username@domain.tld com a reenviament de username@exchange.domain.tld (v) el manteniment de l’espai en disc.
Nominalia no proporcionarà cap assistència relacionada amb la instal•lació i l’ús del Servei Exchange que adquierixi el Client. El client podrà obtenir aquesta informació directament a les Guies online que s’inclouen al programa proporcionat.

Opcions i condicions per al suministrament del servei Exchange

Les condicions per al subministrament del Servei Exchange per part de Nominalia són les següents:
– L’existència d’un domini del Client mantingui per Nominalia en qualitat d’encarregat del manteniment, Registrador o Distribuïdor; de fet podrà fer-se servir com a servei addicional al Domini que mantingui Nominalia
– L’ús del Domini del DNS autoritatiu de Nominalia
– L’establiment estàndard del registre MX a la configuració de DNS (o al servidor de correu dedicat de Nominalia)
– El manteniment del compte de correu com a compte Exchange.
Les condicions anteriorment especificades seran aplicables durant la vigència del subministrament del Servei Exchange. El Client declara que és conscient que el fet que una o més condicions anteriors deixi d’existir impedirà la possibilitat d’emprar el Servei Exchange. Per tant s’informa al Client que, si durant el període de vigència del present no renova ni transmet el Domini corresponent a un altre Encarregat del manteniment ni configura el domini associat en un DNS autoritatiu diferent als de Nominalia, ni canvia la configuració del registre de correu, ni en cas d’un canvi del compte de correu Exchange a POP3 o de reenviament el subministrament del Servei Exchange passarà a ser tècnicament impossible per Nominalia i, per tant, aquest acabarà immediatament, sense afectar al dret d’aquesta a exigir el pagament de la contrapartida completa prevista per al Servei.
A més, el Client declara que és conscient del fet que totes les funcions del compte de correu Exchange estaran disponibles només en cas que el compte es faci servir a través d’un accés OWA. Nota: als clients de correu remot amb una configuració de servidor IMAP diferent a Outlook 11 no se’ls permet la sincronització de totes les funcions del servei. Per tant, es recomana l’ús del compte de correu a través d’OWA. Nominalia especifica que proporcionarà informació al respecte directament al seu lloc web.
El Client podrà modificar en qualsevol moment el nom d’usuari del compte de correu Exchange inicialment demanat a través del seu panell de control. Aquesta sol licitud implica l’activació d’un compte de correu Exchange que substitueixi a l’anterior amb la conseqüent eliminació automàtica del contingut del compte de correu modificada. Per tant, Nominalia recomana fer una còpia de seguretat del contingut del compte de correu abans de modificar el nom d’usuari.

Responsabilitat de Nominalia

Les sol.licituds d’activació / modificació n de les comptes de correu Exchange seran actives en un termini de 48 hores hàbils a partir de la sol licitud. Nominalia no serà responsable de cap interrupció del servei atribuïble a tercers. D’altra banda, aquesta podrà interrompre el subministrament del servei en qualsevol moment en cas de motius raonables de seguretat i / o confidencialitat, en aquest cas informarà d’això al Client.
Nominalia es compromet a actuar de forma diligent i de bona fe en les seves relacions comercials amb el client. Així mateix es compromet a oferir en tot moment la millor qualitat a l’hora de prestar els seus serveis, a excepció de les incidències externes alienes al control de Nominalia, però no pot garantir la continuïtat del seu servei en un determinat moment, la integritat de la informació emmagatzemada en els seus servidors, transmesa pel seu sistema oa través d’Internet. Nominalia no serà responsable de l’accés no autoritzat a la informació del seu client emmagatzemada en el sistema, la seva pèrdua o corrupció.
En cap cas es responsabilitzarà a Nominalia del mal funcionament del Servei Exchange atribuïble a esdeveniments aliens al seu control raonable, com: (i) casos de força major, (ii) esdeveniments que depenguin d’actes de tercers com a la interrupció el malfuncionament de els serveis de els operadors de telecomunicacions i / o de les lí ; nies elèctriques, (iii) el malfuncionament de els terminals o de els altres sistemes de comunicacions emprats pel Client.

RECLAMACIONS: El Client està obligat a notificar qualsevol problema que es produeixi en el servei atribuïble a Nominalia a través del seu propi panell de control en un termini de 48 hores a partir de l’ocurrència d’aquest. No notificar els problemes de la manera i en el termini dalt indicat eximirà a Nominalia de tota responsabilitat.

MIDA I NÚMERO DE COMPTES DE CORREU: no podrà superar el nombre de comptes de correu que pot activar el Client, l’espai de compte de correu associat ni l’espai de compte de correu compartit, indicats en l’oferta. El client tindrà la possibilitat d’adquirir comptes de correu addicionals a través del seu Panell de Control, així com espai en disc addicional, basant-se en els paquets oferts i al cost aplicat per Nominalia en el moment de l’adquisició n del paquet addicional. Les estipulacions per a l’ús de els paquets addicionals seran les mateixes que les d’aquesta OS. La rescissió de l’acord principal o del Servei Exchange, implicarà automàticament la rescissió de els serveis addicionals adquirits, sense perjudici del dret de Nominalia de reclamar el pagament de la contrapartida completa establerta pels serveis addicionals. El client serà única i exclusivament responsable d’eliminar periòdicament els missatges del servidor, de manera que l’ús de tot l’espai disponible no provoqui el bloqueig del compte de correu.

DADES: tots els dades i continguts enviats i / o rebuts pel Client des de oa través del Servei Exchange són i seguiran sent propietat exclusiva d’aquest. Per tant, el Client assumeix tota responsabilitat sobre aquestes dades i el seu contingut.

NORMES D’ÚS: el Client es compromet a no utilitzar el Servei Exchange per a fins il·lícits, a complir les normes d’ús de els Serveis individuals indicades en les OS, ja no infringir de cap manera cap de les normes nacionals i internacionals aplicables, incloses les preceptives. Així mateix, el Client es compromet a complir les normes de Netiquette disponibles a la següent adreça: http://www.nic.it/NA/netiquette.txt.
Concretament, el Client garanteix que no farà directament ni indirectament l’enviament de correu brossa, és a dir, l’enviament per correu electrònic de comunicacions no autoritzades o comunicacions que no han estat sol.licitades ni demandades pels destinataris. Nominalia destaca que aquesta pràctica està prohibida tant per les normes de Netiquette com pel D. LGS. 196/03 sobre la protecció de la privacitat. Nominalia destaca a més que responsabilitzarà al Client fins i tot en el cas que l’activitat il.lícita d’enviament de correu brossa es realitzi a través d’adreces de correu electrònic diferents a l’adquirida per aquesta i impliqui fins i tot indirectament a un Servei de Nominalia o directament a l’estructura d’aquesta (p. ex., promoció no autoritzada d’un lloc d’Internet allotjat per Nominalia).
Les característiques tècniques del servei Exchange de Nominalia, els mètodes de pagament i els preus, es recullen a la URL www.nominalia.com i es resumeixen en aquest contracte.

Els recursos i aplicacions d’Exchange de Nominalia serà n els publicats a la Web en el moment de la formalització del contracte.
Nominalia es reserva el dret d’establir determinades normes per a l’ús de els serveis i el contingut de les pàgines de els Clients, així com de modificar les característiques i condicions de els plans d’allotjament que regula aquest contracte.
Per això no seran necessàries més formalitats que la publicació d’aquesta modificació en la pàgina de l’ Client, informant-lo mitjançant una notificació en línia / oa través del correu electrònic.
Un cop s’hagi comunicat al Client la corresponent modificació, aquest tindrà un termini de 7 dies per acabar el contracte en cas de desacord amb les noves circumstàncies i se li reemborsarà la part proporcional no utilitzada. No obstant això, una vegada transcorregut aquest període sense notificació en contra, s’entendrà que el client accepta les noves condicions i, per aquest motiu, la cancel•lació del servei abans del seu venciment no serà motiu de reemborsament.
Nominalia es reserva el dret de suspendre immediatament el Servei, d’acord al seu criteri o comunicacions de tercers, en cas que consideri que el client realitza activitats que infringeixen les obligacions que s’estableixen en aquest article a través del Servei. En aquest cas, el Client, després de rebre un informe que li remetrà Nominalia, fins i tot per e-mail, eliminarà immediatament les accions comunicades o proporcionarà la documentació corresponent que demostri que totes les accions que ha realitzat compleixen les lleis en vigor. En absència d’una resposta immediata, Nominalia tindrà dret a rescindir immediatament el contracte sense perjudici del dret a reclamar el pagament complet de la contrapartida i el dret d’aquesta a prendre mesures per reclamar la plena compensació per qualsevol dany que pugui haver patit.

EQUIPO:Nominalia no proporciona cap equip al Client.

Període de vigència

acord amb el decidit pel Client des de la seva barra d’eines durant el procediment de compra o després d’aquest, aquestes CSS poden vèncer a) amb ob) sense renovació tàcita.

a) En cas de venciment amb renovació tàcita i pagament mitjançant targeta de crèdit, Nominalia carregarà directament a la targeta de crèdit del client la contrapartida que s’estableix en l’article següent “Contrapartida i pagaments”, conforme a les estipulacions vigents en el moment de la renovació, tal com s’indica a la barra d’eines després de la notificació per correu electrònic. Si Nominalia no pogués efectuar aquest càrrec, el contracte no es podrà renovar de forma tàcita i es considerarà definitivament vençut en la data de venciment prevista. En aquest cas, el Client podrà renovar el servei seguint el procediment que es descriu més avall. En cas de venciment amb renovació tàcita i pagament mitjançant un sistema diferent a la targeta de crèdit, Nominalia realitzarà la renovacióny remetrà la factura al Client amb 20 dies d’antelació la data de venciment. Aquesta factura s’ha d’abonar d’acord amb els termes que s’estableixen en el present. La factura i les instruccions de pagament es remetran per correu de superfície a l’adreça en els arxius de Nominalia en el moment de la comanda. Si el client no realitza el pagament dins del termini previst, Nominalia podrà interrompre el servei en qualsevol moment, a excepció del que preveu l’article 6 de les Condicions Generals de Servei.

B) En cas de venciment sense renovació tàcita, el Client pot sol•licitar que Nominalia, mitjançant el procediment en línia subministrat per aquesta, renovi el servei amb aquesta OS per períodes subsegüents addicionals abans de les dates límit que s’indiquen a la barra d’eines del Client i amb les condicions tècniques i econòmiques vigents quan es renovi el servei, executant el procés de renovació. Si no es renova de la manera i abans de les dates indicades, quan venci aquesta OS, aquesta deixarà legítimament de tenir cap efecte, sense que sigui necessari que Nominalia remeti notificacions addicionals.

Tarifes i pagaments

La tarifa del Servei Exchange és la indicada a l’oferta. Totes les tarifes es reflecteixen sense IVA, llevat que s’indiqui el contrari.

1 El preu del servei Exchange de Nominalia i totes les seves característiques es recull en les taules, a les quals es pot accedir al nostre lloc web: www . nominalia.com. No obstant això, en cas que el client seleccioni una Configuració personalitzada per al servei, el preu s’indicarà en el moment de la comanda.
El preu de tots els serveis podrà ser modificat per Nominalia, que informarà al Client per els mitjans que consideri necessaris, inclosa la publicació de nous preus en el lloc Web d’aquesta.
Un cop notificat el canvi, si el client no es nega expressament a la variació mitjançant la sol licitud de cancel•lació del servei, s’entendrà que accepta les noves tarifes.

El pagament de tots els serveis es farà per avançat, en cicles mensuals o anuals, que generalment escollirà el client en el formulari de comanda. L’única excepció són els serveis amb un cost inferior a 180 €, en aquest cas el client només podrà optar pel pagament anual. En cas que el client, podent triar el mètode de pagament, opti per un pagament anual, aquest podrà beneficiar de la promoció de descompte de 12 mesos pel preu de 10 (un descompte de més del 16%). En cas que el client prefereixi fer el pagament en terminis mensuals, aquest haurà d’efectuar un primer pagament equivalent a la part proporcional del mes vigent més els dos mesos següents de servei. A partir del tercer mes, el dia 15 de cada mes, Nominalia carregarà al vostre compte bancari la suma corresponent al mes següent. El primer pagament es pot fer en línia, mitjançant xec o transferència bancària.
En cas que el Client superi el volum de transferències ordenat, el càrrec corresponent a la suma extra es pagarà mitjançant dèbit directe en la seva compte bancari durant el següent cicle de facturació (el mes següent), d’acord amb les tarifes aplicables en tot moment per aquest concepte.

Nominalia no serà responsable en cas de problemes associats amb la mala identificació ; n d’una comanda pagat.
Nominalia es reserva el dret de fer una anul•lació de comanda / servei si el pagament s’ha efectuat amb mètodes fraudulents o no s’ha pagat en el termini establert.
Els comandaments / serveis no abonats en un període de 30 dies es cancel•laran automàticament.
L’anul•lació d’una comanda completat no implica la seva devolució. L’anul lació d’una comanda en curs implica una penalització del 75%.

En cas d’impagament, Nominalia bloquejarà l’accés FTP al lloc web i al correu electrònic. Si després de les notificacions aplicables el client no efectua el pagament del saldo pendent, Nominalia cancel•larà per complet el servei. La cancel•lació del servei per aquest motiu no eximeix el client del pagament de les sumes degudes.
El pagament de la contrapartida del Servei Exchange es realitzarà mitjançant targeta de crèdit, completant el formulari de pagament durant el procés de registre.

NUL•LITAT: En cas d’anul•lació total o parcial de qualsevol de les clàusules d’aquest contracte per part d’un tribunal o l’autoritat corresponent, o en cas que fos contrària a la llei, la resta del contracte seguirà vigent.
Les parts es comprometen a renegociar i incorporar al present contracte aquelles parts que fossin contràries a la llei, llevat que aquestes acordin acabar per endavant el contracte.