Condicions de Contractació del Servei "Enviaments addicionals d'email (SMTP)"

Aquestes Condicions de Contractació de Servei (CCS) sobre "Enviaments addicionals d'email (SMTP)" constitueixen una part integrant i substancial de les condicions generals de serveis (CGS). Les CGS i aquestes CCS estableixen les condicions per tal que Nominalia subministri al client el servei Nominalia SMTP (d’ara endavant el servei SMTP).

1 –Descripció del servei SMTP

El servei SMTP consisteix en què Nominalia subministri al client l’ús el seu servidor de correu sortint per a la transmissió de correu electrònic, prèvia autenticació del nom de l’usuari i la seva contrasenya. Quan el client configuri el seu compte de correu electrònic, s’ha d’introduir l’adreça del servidor de Nominalia “authsmtp.dominio.ext” a la casella del correu sortint. D’altra banda, durant la configuració del seu compte de correu electrònic, el client ha d’introduir el nom d’usuari i la contrasenya d’autenticació a la finestra del servidor del correu sortint, a les caselles “accedi con nome utente” (accés amb nom d’usuari) i contrasenya, tal com es descriu de forma més exhaustiva al lloc web de Nominalia. El servei SMTP també preveu que Nominalia proporcioni al client protecció antivirus i anticorreu brossa per al correu sortint.El servei SMTP consisteix en què Nominalia subministri al client l’ús el seu servidor de correu sortint per a la transmissió de correu electrònic, prèvia autenticació del nom de l’usuari i la seva contrasenya. Quan el client configuri el seu compte de correu electrònic, s’ha d’introduir l’adreça del servidor de Nominalia “authsmtp.dominio.ext” a la casella del correu sortint. D’altra banda, durant la configuració del seu compte de correu electrònic, el client ha d’introduir el nom d’usuari i la contrasenya d’autenticació a la finestra del servidor del correu sortint, a les caselles “accedi con nome utente” (accés amb nom d’usuari) i contrasenya, tal com es descriu de forma més exhaustiva al lloc web de Nominalia. El servei SMTP també preveu que Nominalia proporcioni al client protecció antivirus i anticorreu brossa per al correu sortint.


2 – Opcions i condicions per al subministrament del servei SMTP

Nominalia ha de proporcionar el servei SMTP únicament i exclusiva quan es compleixin totes les condicions següents:

– l’existència del nom de domini del client que manté Nominalia en qualitat d’encarregat del manteniment, registrador o revenedor; el servei SMTP només es pot emprar de manera addicional a un domini que mantingui Nominalia;
– l’ús del DNS autoritzat de Nominalia per al nom de domini durant tota la vigència del servei SMTP. El client certifica que és conscient del fet que l’ús d’un DNS autoritzat diferent als de Nominalia impossibilita l’ús del servei SMTP i que només pot utilitzar-lo de nou un cop s’hagi reconfigurat el DNS autoritzador de Nominalia;
– l’activació de com a mínim un compte de correu POP 3 de Nominalia;
– la configuració estàndard del registre MX i POP 3 (o al servidor de correu de Nominalia).
El client certifica que és conscient que l’incompliment de les anteriors condicions impedeix l’ús del servei SMTP. Per tant, s’informa al client que, si no renova o traspassa el nom de domini a un altre encarregat del manteniment, configura el seu nom de domini a un DNS autoritzat diferent al de Nominalia o canvia la configuració del registre de correu, serà tècnicament impossible que Nominalia continuï prestant el servei SMTP. Per tant, aquest quedarà immediatament finalitzat, sense perjudici del dret de Nominalia a percebre el pagament de la contrapartida completa prevista pel servei.


SERVIDOR SMTP: els clients de Nominalia comparteixen els servidors de correu sortint que ella proporciona per a la transmissió de correu electrònic. Aquests servidors han de complir els límits d’usuari que s’indiquen a l’oferta publicada al lloc web de Nominalia. Nominalia es reserva el dret de fer ofertes promocionals durant la vigència del contracte i durant altres períodes. Aquestes ofertes es publiquen i destaquen al seu lloc web i, en cas que s’acceptin, se n’han de complir les condicions.

DADES: totes les dades i continguts remesos pel client a través del servei SMTP són i seguiran sent propietat seva en exclusiva. El client garanteix que és propietari de la informació emmagatzemada a l’espai assignat o que, en qualsevol cas, compta amb l’autorització corresponent per difondre la informació a internet. Amb l’objecte d’assegurar les finalitats d’aquest contracte, el client autoritza a Nominalia a fer una còpia de seguretat de la informació entregada durant la vigència d’aquest.
Per tant, el client assumeix qualsevol responsabilitat sobre aquestes dades i el seu contingut.

NORMES DE L’USUARI: el client es compromet a no utilitzar el servei amb finalitats il·legals, a respectar les normes de l’usuari i a no violar cap norma o reglament nacional ni internacional aplicable.

Concretament, el client garanteix que no es dedicarà directament ni indirecta a l’enviament de correu brossa o spam (la transmissió de comunicacions no autoritzades a través del correu electrònic que els destinataris no han demanat ni sol·licitat). Nominalia recorda al client que aquesta pràctica està prohibida per les normes Netiquette i pel Decret Legislatiu 196/03 (codi de protecció de la privacitat).

Nominalia es reserva el dret de suspendre immediatament el servei si, segons la seva opinió unilateral o per comunicació de tercers, considera que el client empra el servei per participar en activitats que incompleixen les obligacions que es preveuen en aquesta clàusula. En aquest cas, després que Nominalia l’informi a través del correu electrònic, el client ha d’eliminar immediatament les causes de la reclamació o proporcionar la documentació adequada que demostri que les seves activitats compleixen plenament els reglaments aplicables. En cas de no rebre una resposta immediata, Nominalia té dret a rescindir immediatament el contracte, sense perjudici del seu dret de pagament complet de la contrapartida i de demanar la plena compensació de qualsevol dany que pugui haver sofert. S’acorda que Nominalia pot cancel·lar el contracte en qualsevol cas i d’acord amb el seu criteri si determina que es va enviar correu brossa. Així mateix, Nominalia es reserva el dret d’interrompre o suspendre temporalment el servei per treballs de manteniment o actualitzacions després de remetre una notificació al client amb 48 hores d’antelació a través del correu electrònic o d’alguna altra manera. Nominalia certifica que no assumeix cap responsabilitat relativa al servei anticorreu brossa i antivirus proporcionat conjuntament amb el servei SMTP. D’altra banda, Nominalia no es fa responsable en cas que qualsevol límit imposat pels proveïdors de la connexió perjudiqui el funcionament adequat del servei SMTP. Independentment d’això, Nominalia es reserva el dret de modificar les normes d’ús del servei SMTP després d’haver-ho notificat al client com a mínim amb 15 dies d’antelació (p. ex. preveient que el servei SMTP només podran utilitzar-lo aquells que tinguin el seu correu electrònic configurat a Nominalia).

DISPOSITIUS: Nominalia no proporciona cap dispositiu al client.

3 – Període de vigència

D’acord amb el que decideixi el client des de la seva barra d’eines durant el procediment de compra o després, aquesta CS pot vèncer a) amb renovació tàcita o b) sense renovació tàcita.

a) En cas de venciment amb renovació tàcita i pagament mitjançant targeta de crèdit, Nominalia carregarà directament a la targeta de crèdit del client la contrapartida que s’estableix al següent article “Contrapartida i pagaments”, conforme a les condicions vigents en el moment de la renovació, tal com s’indica a la barra d’eines després de la notificació per correu electrònic. Si Nominalia no pot facturar aquesta quantitat, el contracte no es podrà renovar de manera tàcita i es considerarà definitivament vençut en la data prevista. En aquest cas, el client podrà renovar el servei seguint el procediment que es descriu a continuació. En cas de venciment amb renovació tàcita i pagament mitjançant un sistema diferent de la targeta de crèdit, Nominalia durà a terme la renovació i remetrà la factura al client amb 20 dies d’antelació a la data de venciment. Aquesta factura s’ha d’abonar conforme als termes que s’estableixen en aquest document. La factura i les instruccions de pagament es remetran per via terrestre a l’adreça registrada als arxius de Nominalia en el moment de la comanda. Si el client no realitza el pagament dins del termini previst, Nominalia pot interrompre el servei en qualsevol moment, excepte conforme al que preveu l’article 6 de les condicions generals de servei.

b) En cas de venciment sense renovació tàcita, el client pot sol·licitar que Nominalia, a través del procediment en línia que subministra, renovi el servei amb aquesta CS durant períodes addicionals posteriors abans de les dates que s’indiquen a la barra d’eines del client i amb les condicions tècniques i econòmiques vigents quan es renovi el servei, mitjançant l’execució del procediment de renovació. Si no es renova de les maneres esmentades i abans de les dates que s’indiquen, un cop venci aquesta CS, legítimament deixarà de tenir cap efecte, sense que sigui necessari que Nominalia remeti notificacions addicionals.


4 – Tarifes i pagaments

La tarifa pel servei SMTP és la indicada a l’oferta. Els preus s’han de considerar sense inclusió de l’IVA. El pagament de la tarifa del servei SMTP s’ha de realitzar mitjançant targeta de crèdit i s’haurà de completar el formulari de pagament durant el procés de registre.