Condicions de Contractació del Servei "Domini Pro"

Aquesta Ordre de Server (“OS”) és part integral i substancial de les Condicions Generals del Server (“CGS”). Les CGS i les seves OS estableixen els termes i condicions per la provisió del Server Dominipro (“Servei”) per Nominalia al Client.
Els termes indicats en aquesta OS en majúscules a la mateixa, seran definits igualment a allò comprés a les CGS. Són part integral d’aquesta OS i de les OS relacionades als serveis compresos al mateix PAQUET.


1 – DEFINICIONS

PAQUET: Oferta comercial consistent en la combinació de serveis que Nominalia ofereix d’igual mode per separat al Client qui està facultat per contractar-los i renovar-los en una única combinació de tots ells en conjunt per un preu menor al contractar-los per separat. El PAQUET inclou a més productes i/o serveis que Nominalia ofereix al Client sense càrrec, sens perjudici de Nominalia de modificar, al seu arbitri exclusiu, l’oferiment d’aquests serveis gratuïts, mentre que s’assegura al Client una alternativa similar de serveis gratuïts o d’igual valor comercial.
PROBA: Activació del Servei Dpro pel període de proba com s’estableix en el següent Art. 3, punt 4) per aquells Clients que comptin amb un domini registrat i gestionat per Nominalia; en cas de PROBA el servei no inclourà qualsevol servei establert a la discreció de Nominalia.
AMPLIACIÓ: Operació mitjançant la qual el Client activa el Servei de Dpro en el seu propi domini ja registrat i gestionat per Nominalia a traves de la plataforma de Nominalia.

2 – DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

El Servei de Dominipro (“Dpro”) consisteix en el subministrament per part de Nominalia d’un PAQUET de serveis ja oferts als Clients de forma separada.

El PAQUET es compon de: servei de correu electrònic, Server d’Allotjament Web (Hosting) i servei de Marketing Web. En cas de que la contractació es realitzi al temps del primer registre o renovació d’un nom de domini, como s’especificarà en els següents punts 1) i 2) del Art. 3, el PAQUET també inclourà el registre i/o renovació del propi nom de domini. Les característiques i condicions particulars dels serveis inclosos en el PAQUET es descriuen en cada OS particular de cada servei.


3 – CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

Les característiques comercials del Servei de Dpro són mostrades en la pàgina Web de Nominalia a la que aquesta OS fa referència. Amb l'acceptació de la present Sol.licitud de Servei s'inclouen gratuïtament amb el BUNDLE, és a dir, amb el DominiPro, els següents serveis: a) Un cupó de regal de 20 euros per utilitzar-lo amb un dels serveis de Simply Advertiser per promoure el seu lloc web. El Client podrà gaudir d'un bonus de 20€ adherint-se al servei de Simply Advertiser durant el període que estigui actiu el seu servei DominiPro. Efectivament, la validesa del cupó depèn de la durada del servei principal promocionat. El Client reconeix i accepta que Nominalia podrà la seva única discreció substituir el Servei Simply Advertiser pel qual s'utilitza cupó por un altre Server diferent, en aquest cas crèdit restant es convertiria en crèdit disponible per al seu ús en el nou Servei del que sigui objecte en la promoció.

El Client accepta i reconeix que Nominalia podrà modificar en qualsevol moment i a la seva sola discreció, els serveis oferts sense càrrec com a part del PAQUET, i s’assegura al Client una alternativa similar d’igual valor comercial als serveis gratuïts inclosos en el PAQUET.
El Servei de Dpro haurà de ser contractat de les següents formes associades sempre al nom de domini escollit pel Client: 1) contractació simultània al registre d’un domini; 2) contractació simultània a la renovació d’un nom de domini; 3) contractació com ampliació d’un nom de domini ja registrat pel Client i gestionat mitjançant la plataforma tecnològica de Nominalia abans de la renovació del domini per part del Client; 4) com PROBA de forma gratuïta només en cas de que el Client tingui ja un domini registrat i gestionat per Nominalia. PROBA: segons les següents condicions: a) dos mesos de duració per tots els clients dels quals en el domini en que el servei de PROBA hagi estat activat expiri en els dos mesos següents a la duració del període de PROBA; b) duració menor coincidint amb l’expiració del nom de domini pels Clients el domini en el qual hagin activat el servei de PROBA expiri amb anterioritat a la duració de dos mesos. En el cas descrit en l’apartat a), fins l’expiració del servei de PROBA el Client podrà decidir contractar o no definitivament el Servei de Dpro. En el cas descrit en l’apartat b), de la mateixa manera, el Client, si ha contractat el servei de registre i gestió del domini amb renovació automàtica en el compte en el que s’hagi activat el servei de PROBA de Dpro, amb l’acceptació del servei de PROBA s’accepta simultàniament que amb l’expiració del servei, aquest serà renovat com Servei Dpro, el Client es dona per informat i accepta a més, exonerant Nominalia de qualsevol responsabilitat ulterior relacionada, de que no haurà d’acceptar la contractació del Servei de PROBA de Dpro en cas de que un cop expirat el servei de registre i manteniment del nom de domini, el Client no estigui interessat en activar el Servei de Dpro. En aquest últim cas, i havent activat el servei de PROBA, per evitar l’activació automàtica del servei de Dpro, el Client tindrà la facultat de modificar des del seu panell de control la renovació automàtica a renovació manual.

4 – CONDICIONS DEL SERVEI

El Client reconeix que l’activació del Servei de Dpro tindrà lloc d’acord amb les indicacions presents mitjançant el seu propi panell de control i posteriors comunicacions del servei, a través de l’activació dels serveis compresos al PAQUET de forma separada. Nominalia no haurà de reemborsar en cap cas al Client que no executi l’activació particular d’un o més serveis dels compresos al PAQUET.

5 – DURADA

La durada dels serveis compresos al PAQUET està vinculada a la durada del nom de domini al que vagi associada l’activació del servei Dpro; per tant expirarà en la data d’expiració del nom de domini, amb l’excepció del servei de Marketing Web, que expirarà al moment d’esgotar el saldo disponible. La renovació del Servei de Dpro es donarà com a conseqüència de la renovació del nom de domini al que vagi vinculat: aquesta OS i conseqüentment la provisió del Servei de Dpro, expiraran doncs d’acord amb la modalitat referenciada pel Client des el seu panell de control a la seva pròpia elecció: a) amb, o, b) sense renovació tàcita/automàtica.

a) En cas de expiració amb renovació tàcita i pagament mitjançant targeta de crèdit, les tarifes del Article 6 seran carregades directament per Nominalia, sota els termes i condicions legals existents en el moment de la renovació, com s’indica en el panell de control, un cop feta la pertinent comunicació mitjançant correu electrònic. En cas de que no fos possible procedir al càrrec per part de Nominalia, el contracto no podrà ser renovat tàcitament i podrà ser considerat expirat quan es superi el període d’expiració. En aquesta situació, el Client podrà renovar el servei seguint el procediment descrit en l’apartat b) següent. En cas d’expiració amb renovació tàcita i pagament mitjançant altra forma de pagament diferent al pagament amb targeta de crèdit, 20 dies abans de l’expiració del servei, Nominalia procedirà a enviar al Client la factura, que haurà de ser abonada en els termes previstos. En cas de que el Client no procedís a abonar el pagament en los termes previstos, Nominalia podrà interrompre la provisió del servei en qualsevol moment, sens perjudici de les disposicions establertes en l’Art. 6 de les CGS.

b) En cas d’expiració sense renovació tàcita, el Client haurà de sol•licitar a Nominalia, mitjançant el procediment on-line previst als efectes, la renovació del Server en aquesta OS pels períodes i sota els termes previstos en el panell de control del propi Client, i sota les condicions tècniques i econòmiques existents al moment de la renovació del servei i mitjançant l’execució del procediment de renovació. Nominalia es reserva el dret de permetre al Client la possibilitat de sol•licitar la renovació d’alguns i particulars serveis, inclús passats 30 dies de la seva data d’expiració.
Si la renovació no fora efectuada, en les formes i sota els termes indicats anteriorment, aquesta OS cessarà expirant qualsevol efecte legal posterior, sense necessitat de comunicació expressa a Nominalia, i els serveis per tant s’estimaran expirats.


6 – FORMES DE PAGAMENT I TARIFES

La tarifa per al Servei de Registre de Nom de Domini és la establerta en l’oferta comercial publicada on-line, i és part integral del contracte. Totes les tarifes seran enteses excloent l’IVA.
El pagament del Servei haurà de fer-se mitjançant transferència bancària o targeta de crèdit, complimentant el formulari de forma de pagament durant el procés de registre. En cas de pagament mitjançant transferència bancària, el Servei serà activat un cop es tingui constància de pagament mitjançant la remissió per fax del justificant d’ingrés del Client per part de Nominalia, en els termes indicat. La transferència serà correctament realitzada pel Client, incloent aquella informació necessària durant la fase de sol•licitud, per permetre a Nominalia la provisió del servei sol•licitat.
En cas d’error o qualsevol altres motius per la no disponibilitat del servei per motius no atribuïbles a Nominalia, la mateixa no podrà resultar responsable ni realitzarà cap reemborsament al Client, no obstant haurà de proveir un Server similar a un preu equivalent, sens perjudici d’ulteriors acords.
S’estableix que el pagament mitjançant transferència bancària no serà permès per serveis contractats a instancia i per renovar els serveis que hagin d’expirar en un curt període de temps. Nominalia es reserva el dret, a la seva única discreció, de no permetre el pagament mitjançant transferència bancària, prèvia comunicació al Client.